Polska Misja Historyczna

Universität Würzburg
Am Hubland, Philosophisches Zentrum (7/U/9)
97074 Würzburg, Niemcy
e-mail: renata.skowronska@uni-wuerzburg.de

Würzburg; foto: Bartłomiej Łyczak

Granty: informacje ogólne i regulamin

Ogłoszenia o konkursach na granty publikowane są na stronie: link.

Konkurs na granty JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu organizowany jest od 2011 roku. Jego celem jest umożliwienie pracownikom naukowym i doktorantom tej uczelni przeprowadzenia kwerend bibliotecznych i archiwalnych związanych z realizacją projektów badawczych oraz nawiązania kontaktów naukowych w Niemczech. Granty są realizowane w placówce zagranicznej UMK Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu (Niemcy). Konkursy są kierowane z reguły do pracowników i doktorantów wszystkich Wydziałów i Instytutów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (niezależnie od uprawianej dziedziny naukowej). Wnioski o przyznanie grantu uprzejmie prosimy przesyłać w formie elektronicznej (wyłącznie jako dokument .docx lub .rtf) na adres: r.skowronska@uni-wuerzburg.de (formularz wniosku jest dostępny w ogłoszeniu o konkursie). Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

  • Informacja o rozstrzygnięciu konkursu jest przesyłana pocztą mailową bezpośrednio do osób aplikujących. Nazwiska stypendystów publikowane są następnie na stronach Misji, uprzejmie proszę o sprawdzenie poprawności danych (strona w j. polskim / strona w j. niemieckim).
  • Laureatów konkursu prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami dotyczącymi przyjazdu i zakwaterowania.
  • Granty przyznawane są na 14 dni (w tym dni dojazdu). Można zadeklarować krótszy pobyt (grant jest rozliczany wg liczby dni). Uprzejmie proszę o informację o terminie przyjazdu przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem (r.skowronska@uni-wuerzburg.de).
  • Niezbędne formalności na UMK: Proszę zapoznać się z informacjami o procedurach obowiązujących w wypadku wyjazdów zagranicznych na stronach UMK: procedura.
  • Stypendyści zobowiązani są do samodzielnego pokrycia wszystkich kosztów związanych z przyjazdem i pobytem w Würzburgu, nie ma możliwości uzyskania dodatkowych funduszy na ten cel.
  • Pobyt naukowy w Würzburgu powinien zostać podsumowany w pisemnym sprawozdaniu w języku polskim (formularz). Uprzejmie prosimy o przesłanie sprawozdania w terminie do 2 tygodni od zakończenia pobytu (na adres: r.skowronska@uni-wuerzburg.de).
  • Proszę w publikacjach, w których zostały wykorzystane materiały zebrane podczas pobytu w Würzburgu, umieścić informację o grancie. Proponujemy formę: W artykule / książce / publikacji zostały wykorzystane materiały zebrane dzięki grantowi JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na pobyt naukowy w Polskiej Misji Historycznej przy Uniwersytecie w Würzburgu. W języku niemieckim: In dieser Publikation wurden Materialien verwendet, die dank einem Stipendium des Rektors der Nikolaus-Kopernikus-Universität Toruń für ein Forschungsaufenthalt bei der Polnischen Historischen Mission an der Universität Würzburg gesammelt wurden.
  • Prosimy także o przesyłanie opublikowanych artykułów i książek (w formie drukowanej lub jako pdf). Lista publikacji Stypendystów i Gości Misji publikowana jest na stronie: link.

REGULAMIN KONKURSU (PDF)

BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Rok 2021; poz. 50
ZARZĄDZENIE Nr 32
Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
z dnia 10 lutego 2021 r.

Regulamin Konkursu rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
na granty na wyjazdy zagraniczne w celu prowadzenia kwerend bibliotecznych
i archiwalnych związanych z realizacją projektów badawczych
przy Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu

Na podstawie § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu UMK z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120
z późn. zm.)

z a r z ą d z a s i ę, co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1

1. Regulamin określa zasady przyznawania grantów na wyjazdy zagraniczne w celu prowadzenia kwerend bibliotecznych i archiwalnych związanych z realizacją projektów badawczych lub nawiązania kontaktów naukowych przy Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu, zwanych dalej „grantami”.
2. Granty nie mogą być przyznane na wyjazdy, których celem jest zapoznanie się z najnowszą literaturą przedmiotu, ogólnodostępnymi książkami, czasopismami lub materiałami, które znajdują się w zbiorach polskich bibliotek.
3. Granty są przyznawane w ramach środków finansowych przyznanych przez rektora na ten cel ze środków ogólnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanego dalej „Uniwersytetem”.
4. O granty mogą ubiegać się pracownicy i doktoranci Uniwersytetu (niezależnie od reprezentowanej dziedziny naukowej).
5. W ramach grantu będą pokryte diety w wysokości 49 EURO dziennie [w latach 2011-2017 42 euro, w 2018 roku 45 euro] oraz koszty podróży najtańszym środkiem lokomocji (zwrot kosztów podróży jest możliwy maksymalnie do kwoty 1100 zł). [w latach 2011-2019: 700 zł; w latach 2020-2023: 900 zł].
6. Wyjazdy finansowane z grantu nie mogą trwać dłużej niż jeden miesiąc.
7. Wysokość i liczbę grantów w danym roku ustala rektor.

Rozdział 2
Tryb i zasady przyznawania grantów
§ 2

1. Grant przyznaje się na wniosek kandydata, wzór wniosku określają załącznik nr 1 (wniosek) oraz załącznik nr 2 (zgoda na przetwarzanie danych osobowych) do niniejszego zarządzenia. [poniżej załączniki jako dokumenty word oraz pdf]
2. Wnioski o przyznanie grantu w ramach Konkursu kandydaci składają w terminie ogłoszonym na stronie internetowej Polskiej Misji Historycznej, wyłącznie w wersji elektronicznej na skrzynkę mailową r.skowronska@uni-wuerzburg.de.

§ 3

1. Procedura konkursowa obejmuje dwa etapy:
a) ocenę wniosków pod względem formalnym,
b) ocenę merytoryczną wniosków.
2. Wnioski złożone na konkurs, spełniające wszystkie kryteria formalne (zarówno odnośnie
wniosku, jak i wnioskodawcy) i wymagania zawarte w niniejszym regulaminie, podlegają
ocenie merytorycznej. Oceny tej dokonuje komisja kwalifikacyjna, zwana dalej „Komisją”,
w skład której wchodzą wskazani przez rektora członkowie Rady Naukowej Polskiej Misji
Historycznej oraz inni pracownicy Uniwersytetu.
3. Wnioski niekompletne, złożone po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych nie
będą podlegały ocenie merytorycznej.
4. Podstawowymi kryteriami oceny merytorycznej wniosku są:
1) jakość projektu badawczego kandydata, w ramach którego prowadzona będzie
kwerenda,
2) uzasadnienie celowości wyjazdu,
3) jakość dorobku naukowego kandydata udokumentowana publikacjami.
5. Decyzję o przyznaniu grantu podejmuje rektor biorąc pod uwagę ocenę Komisji.
6. Od decyzji rektora wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy, w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty doręczenia decyzji.
Decyzja rektora wydana na skutek wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest ostateczna.
7. Lista osób, którym przyznano granty przekazywana jest do Działu Nauki (w części
toruńskiej) oraz do Działu Nauki i Projektów CM (w części bydgoskiej)

Rozdział 3
Postanowienia końcowe
§ 4

1. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymują informację o jego wynikach drogą mailową. Lista
osób, którym przyznano granty publikowana jest na stronach internetowych Polskiej Misji
Historycznej.
2. Osoba, której przyznano grant zobowiązuje się do:
1) zrealizowania wyjazdu zgodnie ze złożonym wnioskiem,
2) niepodejmowania pracy zarobkowej za granicą w okresie pobytu na kwerendzie,
3) wygłoszenia w czasie pobytu na kwerendzie wykładu, w języku niemieckim lub
angielskim, związanego tematycznie z prowadzonymi badaniami,
4) złożenia w ciągu dwóch tygodni od zakończenia kwerendy, sprawozdania z realizacji
projektu na adres mailowy Polskiej Misji Historycznej.
3. Osoba, której przyznano grant ma prawo do rezygnacji z przyznanego grantu lub skrócenia
okresu pobytu na kwerendzie. W przypadku rezygnacji z przyznanego grantu lub skrócenia
pobytu, osoba której przyznano grant jest zobowiązana do niezwłocznego zwrotu
nienależnych środków.
4. Realizacja grantu powinna nastąpić nie później niż do 22 grudnia roku, w którym został
przyznany grant (dokładny termin zostanie wskazany każdorazowo w ogłoszeniu
o Konkursie).
5. Grant może być cofnięty przez rektora w przypadku, gdy osoba, której przyznano grant nie
wypełnia zobowiązań zawartych w niniejszym regulaminie. Osoba, której cofnięto grant
jest zobowiązana do niezwłocznego zwrotu pobranych środków.

§ 5

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 lutego 2021 r.

R E K T O R

prof. dr hab. Andrzej Sokala

Wniosek (załącznik nr 1) proszę przesłać wyłącznie w formie elektronicznej, jako dokument .docx lub .rtf (bez podpisu):

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO (załącznik nr 2). Uwaga: podpis jest konieczny. Proszę przesłać podpisany dokument w formie elektronicznej (.pdf) lub pocztą tradycyjną na adres Misji: