Polska Misja Historyczna

Universität Würzburg
Am Hubland, Philosophisches Zentrum (7/U/9)
97074 Würzburg, Niemcy
e-mail: renata.skowronska@uni-wuerzburg.de

Würzburg; foto: Bartłomiej Łyczak

Strona główna

Polska Misja Historyczna powstała 1 sierpnia 2001 roku w Getyndze dzięki inicjatywie historyków z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz historyków niemieckich związanych z Instytutem Historycznym Maxa Plancka w Getyndze. Do zadań tej stacji – realizowanych do 2008 roku w Getyndze – należało między innymi przygotowanie pobytów stypendialnych polskich historyków, odczytów w Polsce i Niemczech oraz organizowanie i współorganizowanie konferencji. Likwidacja Instytutu Historycznego Maxa Plancka zmusiła członków Rady Naukowej Misji do podjęcia poszukiwań nowej siedziby. Od września 2009 roku Polska Misja Historyczna działa przy Uniwersytecie Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu, jednej z najstarszych i najlepszych niemieckich szkół wyższych.

Polska Misja Historyczna jest placówką naukową Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (organizacyjnie związaną z Wydziałem Nauk Historycznych tej uczelni), której działalność prowadzona jest we współpracy z Uniwersytetem Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu, Uniwersytetem Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Jagiellońskim,  Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Celem Polskiej Misji Historycznej jest inicjowanie, wspieranie współpracy między polskimi i niemieckimi ośrodkami naukowymi oraz badaczami specjalizującymi się w szeroko rozumianych naukach historycznych, a także upowszechnianie wyników prowadzonych badań.

Zakres działalności i realizowane przedsięwzięcia:

  • wspieranie rozwoju polskich badań naukowych: poprzez ułatwianie kwerendy bibliotecznej i archiwalnej w Niemczech (organizowanie konkursów stypendialnych oraz opieka nad gośćmi naukowymi), realizowanie i wspieranie międzynarodowych projektów badawczych itp.;
  • popularyzacja osiągnięć naukowych: organizacja i współorganizacja konferencji, seminariów, odczytów, wykładów, wystaw;
  • publikacja wyników badań naukowych: rocznik Biuletyn Polskiej Misji Historycznej oraz inne publikacje.

Polska Misja Historyczna jest członkiem Kolleg „Mittelalter und Frühe Neuzeit”.

Bliżej na temat historii Polskiej Misji Historycznej: