Polska Misja Historyczna

Universität Würzburg
Am Hubland, Philosophisches Zentrum (7/U/9)
97074 Würzburg, Niemcy
e-mail: renata.skowronska@uni-wuerzburg.de

Würzburg; foto: Bartłomiej Łyczak

Stypendia

Ogłoszenia o konkursach stypendialnych publikowane są na stronie Aktualności

Polska Misja Historyczna organizuje corocznie konkursy stypendialne dla polskich naukowczyń i naukowców (profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów i doktorantów) zajmujących się badaniami naukowymi w zakresie nauk historycznych. Ich celem jest umożliwienie przeprowadzenia kwerend bibliotecznych i archiwalnych związanych z realizacją projektów badawczych oraz nawiązania kontaktów naukowych. Stypendia (z reguły półmiesięczne) są realizowane w Polskiej Misji Historycznej przy Uniwersytecie w Würzburgu.

 • Informacja o konkursie.
 • Informacja o rozstrzygnięciu konkursu jest przesyłana pocztą mailową bezpośrednio do osób aplikujących, nazwiska laureatów publikowane są chronologicznie (według terminu przyjazdu) na stronie internetowej Misji.
 • Zasady realizacji stypendium regulują przepisy Bawarii: stypendyści zobowiązują się do przestrzegania wytycznych Uniwersytetu w Würzburgu. Laureatów konkursów prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami dotyczącymi przyjazdu i zakwaterowania.
 • Stypendia są przyznawane na określoną liczbę dni (w tym dni dojazdu). Stypendyści mogą zostać poproszeni o przedstawienie dokumentów zawierających daty przyjazdu i pobytu, np. rachunków za kwaterę lub biletów na podróż (paragon poświadczający tankowanie). Skrócenie pobytu jest możliwe – po konsultacji z Polską Misją Historyczną. Kwota stypendium zostanie wówczas odpowiednio zmniejszona. Stypendyści, którzy skrócili pobyt bez konsultacji zobowiązani są do zwrotu całości stypendium.
 • Do wypłaty stypendium niezbędny jest niemiecki numer podatkowy (steuerliche Identifikationsnummer). Osoby, które nie posiadają niemieckiego numeru podatkowego: proszę wypełnić i podpisać wniosek (formularz, proszę usunąć moje wskazówki) i przesłać (pocztą, mailem lub dostarczyć osobiście) wraz ze skanem dowodu osobistego (lub paszportu) na adres wybranego niemieckiego Urzędu Podatkowego (np. Finanzamt Würzburg, Ludwigstraße 25, 97070 Würzburg Niemcy; mail: poststelle.fa-wue@finanzamt.bayern.de). Jako tytuł wiadomości proszę wpisać „Beantragung steuerlicher Identifikationsnummern für Ausländer ohne festen Wohnsitz in Deutschland”. Wypłata stypendium jest możliwa wyłącznie po podaniu niemieckiego numeru podatkowego.
 • Uprzejmie prosimy o informację o terminie przyjazdu przynajmniej z dwumiesięcznym wyprzedzeniem oraz przesłanie pocztą tradycyjną podpisanego oświadczenia (formularz zostanie Państwu przesłany mailem). Jeśli te formalności nie zostaną odpowiednio wcześnie dopełnione, nie możemy zagwarantować terminowej wypłaty stypendium.
 • Stypendia są wypłacane wyłącznie po przyjeździe Stypendystów do Würzburga: w kasie uniwersytetu (Zahlstelle), na podstawie formularzy otrzymanych i wypełnionych w biurze Misji. Otwarte: poniedziałek, środa i piątek w godz. 8:00-12:00. Adres: Zwinger 32, 97070 Würzburg (zdjęcie 1, zdjęcie 2).
 • Stypendyści zobowiązani są do samodzielnego pokrycia wszystkich kosztów związanych z przyjazdem i pobytem w Würzburgu, nie ma możliwości uzyskania dodatkowych funduszy na ten cel.
 • Pobyt naukowy w Würzburgu powinien zostać podsumowany w pisemnym sprawozdaniu w języku niemieckim lub angielskim (formularz). Uprzejmie prosimy o przesłanie sprawozdania w terminie do 2 tygodni po pobycie stypendialnym (na adres: renata.skowronska@uni-wuerzburg.de).
 • Proszę w publikacjach, w których zostały wykorzystane materiały zebrane podczas pobytu w Würzburgu, umieścić informację o stypendium. Proponujemy formę: W artykule / książce / publikacji zostały wykorzystane materiały zebrane dzięki stypendium Polskiej Misji Historycznej. W języku niemieckim: In dieser Publikation wurden Materialien verwendet, die dank einem Stipendium der Polnischen Historischen Mission gesammelt wurden.
 • Prosimy także o przesyłanie wszystkich artykułów i książek powstałych na bazie materiałów zebranych w Würzburgu (jako pdf lub w formie drukowanej). Zostaną one dołączone do zbioru bibliotecznego w biurze Polskiej Misji Historycznej.
 • Lista stypendystów publikowana jest na stronach Misji. Uprzejmie proszę o sprawdzenie poprawności danych (strona w j. polskim / strona w j. niemieckim).

Konkursy stypendialne są możliwe dzięki wsparciu finansowemu:

 • Bawarskiej Kancelarii Państwowej
 • Bawarskie Ministerstwo ds. Rodziny, Pracy i Spraw Socjalnych
 • Biskupstwa Würzburskiego
 • Dieter Salch-Stiftung Pro Universitate
 • Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki
 • Uniwersytet Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu

Serdecznie dziękujemy za wsparcie!

Polska Misja Historyczna serdecznie zaprasza naukowców, którzy pobyt w Würzburgu chcą sfinansować z własnych środków (np. grantów).