Polnische Historische Mission

Universität Würzburg
Am Hubland, Philosophisches Zentrum (7/U/9)
97074 Würzburg, Deutschland
e-mail: renata.skowronska@uni-wuerzburg.de

Würzburg; foto: Bartłomiej Łyczak

Veröffentlichungen der Stipendiaten und Gäste der Polnischen Historischen Mission

W zamieszczonej poniżej liście publikacji wymienione zostały prace Stypendystów i Gości Polskiej Misji Historycznej, które były opracowywane podczas pobytu w Würzburgu, lub w których zostały wykorzystane materiały zebrane w Würzburgu.

Im Folgenden wurden die Veröffentlichungen der Stipendiaten und Gäste der Mission gelistet, die während des Aufenthaltes in Würzburg vorbereitet wurden oder in denen die in Würzburg gesammelten Materialien verwendet wurden.

 • Appel, Hanna: Pompeius Magnus: His third Consulate and the Senatus Consultum Ultimum, in:  Biuletyn Polskiej Misji Historycznej, 7. 2012. S. 341-360.
 • Appel, Hanna: Kontrowersje wokół senatus consultum ultimum. Studium z dziejów późnej republiki rzymskiej. 2013.
 • Baranowska, Marta: Cel uświęca środki, czyli Niccolò Machiavellego rozważania o władzy. 2018. Link.
 • Baranowska, Marta / Fiktus, Paweł: Rudolf Steiner o wolności człowieka, in: Kultura i Edukacja, 3 (117). 2017, S. 29–42. Link.
 • Baranowska, Marta: Wolność – równość – braterstwo, czyli koncepcja społeczeństwa trójczłonowego Rudolfa Steinera, in: Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, 1. 2023, S. 5-17. Link.
 • Bartnicka, Alicja: Aryjskie imperium SS. O głównych założeniach polityki rasowej Heinricha Himmlera, in: Bułhak, Władysław / Pazik, Przemysław (Hg.): Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2016, 10. 2017. S. 43-51. Link.
 • Bień-Kacała, Agnieszka: Verfassungsdurchbrechung or Informal Constitutional Change. The Polish Experience, in: Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 5 (57). 2020, S. 29-47. Link.
 • Bracha, Krzysztof: Spór o błędy przesądów w świetle kazania De incarnatione Christi Stanisława ze Skarbimierza, in: Modrákova, Renáta et al. (Hg.): Cesta k rozmanitosti aneb Kavárenský povaleč digitálním historikem středověkú. 2016, S. 87-99.
 • Bracha, Krzysztof: Żywy odbiór kazań w Polsce późnego średniowiecza. Kilka przykładów źródłowych, in: Krochmal, Jacek et al. (Hg.): Historia. Memoria. Scriptum. Księga pamiątkowa z okazji osiemdziesięciolecia urodzin Profesora Edwarda Potkowskiego. 2016, S. 199-210.
 • Bracha, Krzysztof: Średniowieczne rękopisy homiletyczne w zbiorach polskich: źródła i badania, in: Lew, Agnieszka Paulina et al. (Hg.): DeNuptiis Philologiae et Libri Manuscripti, czyli co nowego mówią rękopisy. Zbiór Studiów. 2016, S. 33–47.
 • Bracha, Krzysztof: Polemik gegen den hussitischen Bildersturm im Lichte des Traktates „De superstitionibus” Johannes von Wünschelburg (1380/1385-ca.1456), in: Bulletin der Polnischen Historischen Mission, 11. 2016, S. 147-208.
 • Chłosta-Sikorska, Agnieszka: Między propagandą a rzeczywistością. Mieszkanki Nowej Huty w latach 1956-1970. 2019.
 • Chłosta-Sikorska, Agnieszka: Wybrane problemy mieszkańców Nowej Huty na podstawie listów do „Głosu Nowej Huty” z lat 1956-1970, in: Res Gestae. Czasopismo Historyczne, 15. 2022, S. 132-146.
 • Chrzczonowicz, Piotr: Odpowiedzialność karna związana z funkcjonowaniem destrukcyjnych grup religijnych lub światopoglądowych w Polsce. Zarys problematyki na tle ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, 2021.
 • Cukras-Stelągowska, Joanna: Upbringing Styles In an Orthodox Jewish Family In the Interwar Period. Autobiographical Contexts, in: Skowrońska, Renata et al. (Hg.): Leben zwischen und mit den Kulturen. Studien zu Recht, Bildung und Herrschaft in Mitteleuropa. 2015, S. 149-168. Link.
 • Czekajewska, Justyna / Grzeliński, Adam / Zdrenka, Marcin T. (Übersetzer): Browne, Thomas: Religio Medici. Religia lekarza. 2022. Link.
 • Czyżak, Marta: Volens de bonis et rebus suis sibi a Deo collatis anime sue saluti providere. Testamenty kanoników i wikariuszy gnieźnieńskich w pierwszej połowie XV wieku, in: Roczniki Historyczne, 76. 2010, S. 103-140. Link.
 • Goltz, Piotr: Identical or Autonomous? The Final Goals of Humanity in St. Thomas’ Aquinas De regno
  and Dante Alighieris’ De monarchia, in: Historia Slavorum Occidentis, 2 (11). 2016, S. 164-180. Link.
 • Goltz, Piotr: Mity założycielskie i tradycja dynastyczna u Piastów i Przemyślidów na podstawie kronik anonima zw. Gallem i Kosmasa, in: Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity : řada společenských věd, 30, 1. 2016, S. 3-22. Link.
 • Górska, Liliana: Abseits der Aufklärungszentren. Die Volksbildungssituation in der gemischtsprachigen Provinz Westpreußen um 1800, in: Siegert, Reinhart et al. (Hg.): Volksbildung durch Lesestoffe im 18. und 19. Jahrhundert. Voraussetzungen – Medien – Topographie. 2012, S. 301–322.
 • Górska, Liliana: Die Naturforschende Gesellschaft und die gemeinnützige Aufklärung, in: Schmitt, Hanno et al. (Hg.): Die Entdeckung von Volk, Erziehung und Ökonomie im europäischen Netzwerk der Aufklärung. 2011, S. 97–114. Link.
 • Grotek, Edyta: Miejsca pamięci a toruńska tożsamość zbiorowa w XIX wieku. Przypadek Kopernika, in: Czachur, Waldemar (Hg.): Pamięć w ujęciu lingwistycznym: zagadnienia teoretyczne i metodyczne. 2018, S. 159-187. Link.
 • Gadocha, Marcin: Benedykt Tomiecki, in: Polski Słownik Biograficzny, H. 222, 54/3. 2023, S. 114-117.
 • Gadocha, Marcin: Urzędnicy miejscy Biecza do roku 1772. 2020.
 • Grotek, Edyta: Sakrale Erinnerungsorte und kollektives Gedächtnis. Kulturonomastische Perspektive am Beispiel einer geteilten historischen Raumgemeinschaft, in: Czachur, Waldemar et al. (Hg.): Kollektives Gedächtnis und europäische Nachbarschaftsbilder. 2018, S. 155-180. Link.
 • Grulkowski, Marcin: O szyderstwach na gdańskiej ulicy i ochronie prawnej honoru kobiet w XV wieku na tle miast niemieckich, in: Studia z Dziejów Średniowiecza, 26. 2023.
 • Grulkowski, Marcin: Soziale, wirtschaftliche und kulturelle Kontakte der Städte und Bürger in den Ländern des Königreichs Ungarn und des Fürstentums Siebenbürgen mit Danzig im 16. bis zum 18. Jahrhundert, in: Bárány, Attila et al. (Hg.): Zwischen Ostsee und Adria. Ostmitteleuropa im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. Politische-, wirtschaftliche-, religiösische- und wissenschaftliche Beziehungen. 2023, S. 235-300.
 • Hapanowicz, Piotr: Kościuszko. Szwajcarskie reminiscencje (1815-1817). 2015.
 • Hapanowicz, Piotr: Kraków w zapiskach dominikanina Martina Grunewega (1562–ca. 1618), in: Rocznik Krakowski, 80. 2014, S. 39-56.
 • Hapanowicz, Piotr: Palatyn Otto Henryk Wittelsbach i jego podróż do Krakowa 1536/1537. 2011.
 • Hapanowicz, Piotr: Krakau in den Aufzeichnungen des Dominikaners Martin Grunweg (1562-ca.1618), in: Bednarowska Aleksandra et al. (Hg.): Slawisch-deutsche Begegnungen in Literatur, Kultur und Sprache II. Begegnungsorte. 2020, S. ?. Link.
 • Janicka, Danuta: Makarewicz a Liszt. Próba analizy porównawczej, in: Czasopismo Prawno-Historyczne, 67, 1. 2015, S. 107-128. Link. Ergänzt veröffentlicht in: Janicka, Danuta: O przestępstwach, karach i prewencji kryminalnej: studia z najnowszej historii polskiego prawa karnego i nauki prawa. 2021, S. 89-117. Link.
 • Kłodziński, Karol: Dwa obrazy dziejów administracji rzymskiej, in: Przegląd Historyczny, 105, 3. 2014, S. 453-466.
 • Kłodziński, Karol: Geschichte der Altertumswissenschaft en. Biographisches Lexikon, ed. by P. Kuhlmann, H. Schneider, (Der Neue Pauly – Supplemente 6, 2012) [recenzja], in: Biuletyn Polskiej Misji Historycznej, 9. 2014, S. 293–297. Link.
 • Kłodziński, Karol: Officium a rationibus. Studium z dziejów adminitracji rzymskiej w okresie pryncypatu. 2017.
 • Kłodziński, Karol / Sawiński Paweł: Domitian’s damnatio: a critical case analysis, in: Palamedes, 13. 2019/2020, S. 213-235. Link.
 • Kłodziński, Karol: The careers of equestrian a rationibus: the issue of “specialism”, in: A Journal of Ancient History, 11. 2016, S. 119–140.
 • Kłodziński, Karol: The office of a rationibus in the imperial government: a historiographical controversy, in: Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum, 102, 1. 2015, S. 95-128.
 • Koba, Laura: Prawa człowieka w polskiej transformacji systemowej. 2020. Link.
 • Kołodziejczak, Piotr: Czy stopień urbanizacji był wyznacznikiem „europejskości”? Miasta i natura w De Europa Eneasza Sylwiusza Piccolominiego, in: Kleśta-Nawrocki Rafał / Oliński Piotr / Piasek Wojciech (Hg.): Bariery – możliwości – wyzwania. Środowisko przyrodnicze na przestrzeni dziejów, S. 141-168. Link.
 • Konarska-Zimnicka, Sylwia / Olejarz, Julia: „Medicus optimus” according to Szymon of Łowicz (on the basis of „Centiloquium et infirmis decerptum ex penetralibus astrologiae, cuius medico, apprime cum necessarium, tum utile), in: Wojciechowska, Beata et al.: Medicina antiqua, mediaevalis et moderna. Historia – filozofia – religia, 3. 2023, S. 195-208.
 • Konarska-Zimnicka, Sylwia: Zdrowie i choroba w „Księdze instruktażu w zakresie elementów sztuki astrologicznej” Al-Biruniego, in: Średniowiecze polskie i powszechne, 15. 2023, S. 55-75. Link.
 • Kopińska, Violetta: Representation of Women’s Citizenship Activity in the Polish-language Media Discourse. Around the Case of Tomato Soup and van Gogh, in: Przegląd Badań Edukacyjnych = Educational Studies Review, 42. 2023, S. 77–10. Link.
 • Kordel, Jacek: Sieć archiwalna w Księstwie Liechtensteinu, in: Problemy sieci archiwalnych w wybranych krajach Europy. 2023, S. 131-142.
 • Kordel, Jacek: Sieć archiwalna w Szwajcarii [im Druck].
 • Krajniak, Radosław: Jeszcze o lekarzach w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach i ich karierach, in: Zapiski Historyczne, 79, 3. 2014, S. 157-171. Link.
 • Kwiatkowski, Stefan: A Conflict for Values in the Origins and at the Beginning of the Thirteen Years’ War, in: Zapiski Historyczne, 81, 4. 2016, S. 5-30. Link.
 • Łyczak, Bartłomiej: Das Werk des Bildhauers Hans Philipp Langenhan in Coburg und Umgebung, in: Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst, 66. 2016, S. 185-192. Link.
 • Łyczak, Bartłomiej: Johann Anton Langenhan młodszy. Toruński rzeźbiarz rokokowy, in: Migasiewicz, Paweł (Hg.): Splendor i fantazja. Studia nad rzeźbą rokokową w dawnej Rzeczypospolitej i na Śląsku. 2012, S. 89-106. Link.
 • Łyczak, Bartłomiej: Toruński cech rzeźbiarski i snycerka na obszarze jego oddziaływania w latach 1695-1793. 2018.
 • Mazurkiewicz, Maciej Jan: Prawne podstawy funkcjonowania Selbstschutzu na polskich ziemiach wcielonych do III Rzeszy i w Generalnym Gubernatorstwie, in: Mazanowska, Izabela / Ceran, Tomasz Sylwiusz (Hg.): Zapomniani kaci Hitlera. Volksdeutscher Selbstschutz w okupowanej Polsce 1939-1940. Wybrane zagadnienia. 2016, S. 11-23.
 • Mazurkiewicz, Maciej Jan: Ludobójstwo na Pomorzu? Eliminacja lokalnych elit w początkach okupacji hitlerowskiej (1939–1940), in: Szumski, Jakub / Kamiński, Łukasz (Hg.): Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2014. Referaty. 2015, S. 17-27.
 • Możdżeń, Julia (Hg.) / Sumowski, Marcin (in Zusammenarbeit) / Stöbener, Kristina (in Zusammenarbeit): Gdańska kronika Bernta Stegmanna (1528). 2019.
 • Możdżeń, Julia:  The Picture of the City of Gdańsk in the Historiography From Beyond Gdańsk in the Late Middle Ages and the Beginning of the Early Modern Period, in: Zapiski Historyczne, 83, 4. 2018, S. 25-48. Link.
 • Możdżeń, Julia: Das Geschäftsbuch des Danziger Schiffers Caspar Weinreich (1461-1496). Ein Beitrag zur Arbeitstechnik von Stenzel Bornbach, in: Heckmann, Marie-Luise / Sarnowsky, Jürgen (Hg.): Schriftlichkeit im Preussenland, Tagungsberichte der Historischen Kommission für Ost- und Westpreussische Landesforschung, 30. 2020, S. 233-257.
 • Możdżeń, Julia: Die Vision der fortschreitenden Reformation in Preussen aus der Sicht des Dominikaners Simon Grunau (*1455-1465/70 – †1529/30), in: Bulletin der Polnischen Historischen Mission, 7. 2012, S. 337-363. Link.
 • Możdżeń, Julia: Handelsbuch – Hausbuch – Gedenkbuch. Bücher mit gemeinsamer Genese oder mit heterogenen Schrifttumsformen? Das Beispiel einiger Danziger Handelsbücher, in: Skowrońska Renata et al. (Hg.): Selbstzeugnisse im polnischen und deutschen Schrifttum im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit (15.–18. Jahrhundert). 2014, S. 133-140. Link.
 • Możdżeń, Julia: Jak zostać kupcem w XV-wiecznym Gdańsku?, in: Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie, 4. 2015, S. 10-14.
 • Możdżeń, Julia: Jakob Lubbes Familienaufzeichnungen als Zeugnis der Lebensselbstdarstellung eines Krämers im Danzig um die Wende des 15. Jahrhunderts, in: Bulletin der Polnischen Historischen Mission, 8. 2013, S. 187-233. Link.
 • Możdżeń, Julia: Morze w zapiskach gdańskiego szypra Caspra Weinreicha z lat 1461-1496, in: Możejko, Beata / Bojaruniec-Król, Ewa (Hg.): W epoce żaglowców – morze od antyku do XVIII wieku.  2016, S. 69-80.
 • Możdżeń, Julia: Przedstawianie świata przez kronikarzy gdańskich na przełomie XV i XVI wieku. 2017.
 • Możdżeń, Julia: The beginnings of the Reformation in the light of Gdansk and Königsberg chroniclers of the first half of the 16th century: the activity of the first Reformers, in: Zapiski Historyczne, 82, 1. 2017, S. 71-96.
 • Możdżeń, Julia: Zapiski z ksiąg handlowych jako świadectwa życia gdańskich kramarzy na przełomie XV i XVI wieku, in: Zapiski Historyczne, 78, 3. 2013, S. 91-116.
 • Mutrynowska Alicja / Sumowski Marcin: Der Streit des Bischofs von Kulm Johann Marienau mit dem Ritt er Ludwig von Mortangen (1451–1453). Ein Beitrag zu den Beziehungen zwischen den Bischöfen und den Ritt ern im Ordensland Preußen, in: Skowrońska Renata et al. (Hg.): Leben zwischen und mit den Kulturen. Studien zu Recht, Bildung und Herrschaft in Mitteleuropa. 2015, S. 51-67. Link.
 • Mycio Andrzej: Neue Quellen zur Geschichte der Deutschbalten. Zu Archivalen in der Universitätsbibliothek in Thorn (Toruń), in: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung. Neue Folge, 60, 3. 2011, S. 418-429.
 • Nowak, Marta Helena: Wizja Tnugdala jako medium pamięci wspólnoty Iroszkotów w ratyzbońskim klasztorze świętego Jakuba, (im Druck).
 • Ożóg Kazimierz S.: Głogów w poszukiwaniu zaginionej pamięci. 2020. Link.
 • Ożóg Kazimierz S.: Pamięć o apokalipsie. Przypadek Würzburga, in: Błotnicka-Mazur Elżbieta et al. (Hg.): Paragone. Pasaże sztuki. Studia ofiarowane Profesorowi Lechosławowi Lameńskiemu. 2020, S. 215-225. Link.
 • Ożóg Monika: The Medallion of Theoderic the Great as a Tool of Political Propaganda, in: Polish Journal of Political Science, 3, 2. 2019, S. 6-24. Link.
 • Pękacka-Falkowska Katarzyna: Dżuma w Toruniu w trakcie III wojny północnej. 2019.
 • Pękacka-Falkowska Katarzyna: Living and Dying it the Time of Plague: Introductory Remarks on Terror and Fear in Plagued-Stricken Thorn, in: Skowrońska Renata et al. (Hg.): Selbstzeugnisse im polnischen und deutschen Schrifttum im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit (15.–18. Jahrhundert). 2014, S. 213-232. Link.
 • Popiołek-Roßkamp Małgorzata: Architects in the General Government: Activities, Reckoning, Memory, in: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, 70, 4. 2021, S. 663-688. Link.
 • Popiołek-Roßkamp Małgorzata: Warszawa – nowe niemieckie miasteczko, a nie żadna milionowa stolica, in: wyborcza.pl. Ale historia, 28.10.2019. Link.
 • Pranke Piotr: The “Barbarian” Borderlands Between East and West: The First Piast Dynasty as an Organiser of Interregional Trade – A Comparative Approach, in: Leighton Gregory et. al. (Hg.): Continuation or Change? Borders and Frontiers in Late Antiquity and Medieval Europe: Landscape of Power Network, Military Organisation, and Commerce. 2023, pp. 179-196.
 • Sas Maksymilian: Czy miejsce chrztu ma znaczenie? Chrzest króla Cædwalli z Wessexu ad limina beatorum apostolorum w Rzymie, in: Wyrwa Andrzej M. (Hg.): Miejsca chrztów, urządzenia baptyzmalne i ceremoniał chrzcielny od starożytności chrześcijańskiej do soboru trydenckiego. 2016, S. 71–107.
 • Sas Maksymilian: Jak z pogańskiego władcy uczynić chrześcijańskiego króla? Nawrócenie Ethelberta z Kentu i Edwina z Nortumbrii przez misjonarzy z Rzymu, in: Dobosz Józef / Strzelczyk Jerzy (Hg.): Chrystianizacja Europy. Kościół na przełomie I i II tysiąclecia. 2015, S. 193–229.
 • Sawicki Mariusz: Biskup Würzburga Johann Philipp von Schönborn we francuskojęzycznej korespondencji Charlesa II i Jamesa II Stuartów z lat 1652–1673, in: Res historica, 52. 2021, S. 85-108. Link.
 • Sawicki Mariusz: Znaczenie polityczno-militarne Würzburga i innych państw Rzeszy Niemieckiej w początkach wojny o sukcesję hiszpańską w oczach dyplomacji francuskiej, in: Klio, 52 (1). 2020, S. 89–109. Link.
 • Sawiński, Paweł: The Succession of Imperial Power under the Julio-Claudian Dynasty (30 BC – AD 68). 2018.
 • Serowaniec Maciej: The influence of Prussian and German constitutional solutions on the development of modern state audits in Poland. Wpływ pruskich i niemieckich rozwiązań ustrojowych na proces kształtowania się nowoczesnej kontroli państwowej w Polsce, in: Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 10, 1. 2022, S. 65-77. Link.
 • Sikorska-Lewandowska Aleksandra: Ewolucja modelu regulacyjnego zarządców nieruchomości w prawie niemieckim, in: Studia Iuridica Toruniensia, 30. 2022, S. 419–434. Link.
 • Sikorska-Lewandowska Aleksandra: Hausverwaltung in Polen – die Entwicklung der rechtlichen Regelungen, in: Zeitschrift für Immobilienrecht, 2. 2022, S. 101-106.
 • Sińczak Tomasz: Ostatni wielki szach. Obraz Chosroesa II (591-628), króla Iranu, w Krótkiej kronice sasanidzkiego imperium i wczesnego islamu. 2020.
 • Skrycki Radosław: Johann Baptista Homann – kartograf zapomniany, in: Krakowski Rocznik Archiwalny, 28. 2022, S. 107-122. Link.
 • Suski Robert: Amazonki w Historia adversus paganos Orozjusza. Dzieje recepcji i reinterpretacji mitu, in: Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, 10. 2021, S. 9-35.
 • Suski Robert: Biblioteki w Historia Augusta, in: Balbuza Katarzyna et al. (Hg.): Meministine? Pamieć i niepamięć w świecie starożytnym. Świat starożytny w pamięci i niepamięci, 2. 2020, S. 157-174.
 • Suski Robert: Orozjusz i zabójstwo Kleitosa Czarnego (Oros. III 18.8–9), in: Studia Antiquitatis et Medii Aevi Incohantis, 4. 2019, S. 107-125.
 • Suski Robert: Senaculum, czyli senat kobiet w Historia Augusta – dyskurs antychrześcijański czy mizoginizm?, in: Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, 1 (6). 2019, S. 174-189.
 • Suski Robert: Śmierć Galeriusza w Historia adversus Paganos Orozjusza, in: Saeculum Christianum, 27. 2020, S. 33-47.
 • Suski Robert: Szczepienie historii. Wpisanie przez Orozjusza historii Rzymu w historię Zbawienia, in: Zemło Mariusz (Hg.): Małe miasta. Duchowość kanoniczna. 2020.
 • Suski Robert: Walerian w niewoli Szapura I. Czy Orozjusz znał De mortibus persecutorum Laktancjusza?, in: Klio, 56. 2020, S. 3-16.
 • Szymczak, Damian: Die Widerstandstrategien der polnischen Bauern aus neuer Perspektive Einige Bemerkungen zu dem Buch von Michał Rauszer Bękarty pańszczyzny, in: Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission, 18. 2023, S. 361–370. Link.
 • Szymczak, Damian: Die polnischen Gelehrten im Dienst der Diplomatie. Die Friedenskonferenz in Paris 1919: Menschen, Aufgaben, Dilemmata, in: Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission, 16. 2021, S. 190-208. Link.
 • Świder Małgorzata: Das System der Zwangsaussiedlungen – ein knapper Überblick ab 1938, in: Alavi Bettina (Hg.): Zwangsmigration im Film. Der Zweite Weltkrieg in deutscher, polnischer und tschechischer Spiegelung. 2015, S. 39-45.
 • Świder Małgorzata: Geschichte wiederhergestellt oder über die Vertreibungen polnischer Bürger aus den „Kresy”, in: Alavi Bettina (Hg.): Zwangsmigration im Film. Der Zweite Weltkrieg in deutscher, polnischer und tschechischer Spiegelung, S. 67-80.
 • Świder Małgorzata: Stanowisko Socjaldemokratycznej Partii Niemiec wobec Polski w latach 1980-1989. 2015.
 • Tarnowska Anna: Dualismus der Verwaltungsgerichtsbarkeit in der II. Republik Polen – Justiz im Spiegel der preuβischen und österreichischen Einflüsse, in: Schäfer Frank L. et al. (Hg.): Justiz und Justizverfassung. Judiciary and Judicial System. Siebter Rechtshistorikertag im Ostseeraum. 2013, S. 247-256.
 • Tarnowska Anna: O wczesnym konstytucjonalizmie Niemiec południowych ze szczególnym uwzględnieniem kwestii praw obywatelskich i ich ochrony, in: Grodziski Stanisław et al. (Hg.): Regnare, gubernare, administrare,  2: Prawo i władza na przestrzeni wieków. 2012, S. 103-113.
 • Tarnowska Anna: Prusko-niemieckie państwo prawa a polska mniejszość w Prusach (1815-1914). Stan badań i postulaty badawcze, in: Studia Iuridica Thoruniensia, 10. 2012, S. 308-335.
 • Tarnowska Anna: Spory doktryny wokół procesu konstytucjonalizacji praw podstawowych w Niemczech w II połowie XIX wieku, in: Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,  8 (2). 2015, S. 159-171.
 • Wacławczyk Wiesław: Globalisation, Politics and Human Rights Narratives: The Case of Germany, China, Russia and the United States, in: Schattkowsky Ralph / Řezník Miloš (Hg.): Models of European Civil Society. 2017, 299-314.
 • Wacławczyk Wiesław: The Spiegel-Affäre of 1962 and the Freedom of Political Speech in the Western World, in: Schattkowsky Ralph et al. (Hg.): Models of European Civil Society. 2018, S. 49-57.
 • Wacławczyk Wiesław: The Warsaw Uprising of 1944 in Commemorative Speeches by Roman Herzog and Gerhard Schroeder, in: Kącka Katarzyna et al. (Hg.): History and Politics: Remembrance as Legitimation. 2017.
 • Waszak Przemysław: Das dominikanische Kruzifix am Baum des Lebens in Thorn. Seine künstlerischen und theologischen Zusammenhänge, in: Preussenland, 10. 2019, S. 57–83.
 • Waszak Przemysław: Gotische umarmende Kruzifixe und deren geschnitzte Vertreter aus Würzburg, Suhl-Heinrichs und Helmstedt, in: Mainfränkisches Jahrbuch für Geschichte und Kunst, 69. 2017.
 • Waszak Przemysław: Gotycki krucyfiks z katedry Trójcy Świętej w Chełmży, in: Rocznik Grudziądzki, 29. 2021, S. 55-78. Link.
 • Waszak Przemysław: Gotycki krucyfiks ze Żmijewa i jego powiązania artystyczne oraz ideowe, in: Rocznik Grudziądzki, 28. 2020, S. 55–71. Link.
 • Waszak Przemysław: Gotyckie krucyfiksy „obejmujące” i ich snycerskie przykłady z Würzburga, Suhl–Heinrichs i Helmstedt, in: Sztuka i Kultura, 2. 2014, S. 47-80. Link.
 • Waszak Przemysław: Jak odczytywać rzeźby gotyckie? Trzy studia przypadku, in: Wiadomości Historyczne, 59, 6. 2016, S. 14-17.
 • Waszak Przemysław: Krucyfiksy znad wejścia do dawnego szpitala św. Jakuba w Toruniu, ul. Szpitalna 4, in: Rocznik Grudziądzki, 30. 2022, S. 19-37.
 • Waszak Przemysław: Local and Supra-regional Significance of Romanesque Sculpture and its Place in Art History – the Example of Bas-reliefs from a Church in Inowrocław, in: Ars: Časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied, 54, 2. 2021, S. 140-154. Link.
 • Waszak Przemysław: Maski z kościoła w Inowrocławiu. Znaczenie płaskorzeźby romańskiej oraz jej miejsce w historii sztuki, in: Sztuka i Kultura, 6. 2019-2022, S. 9-51. Link.
 • Waszak Przemysław: Rekonstruowanie i kontekstualizowanie warsztatu Tilmana Riemenschneidera na polu literatury naukowej i fikcji literackiej, in: Doleżyńska-Sewerniak Ewa / Mączyński Ryszard (Hg.): Wokół zagadnień warsztatu artysty: Malarza, rzeźbiarza, architekta, 1. 2020, S. 397–406.
 • Waszak Przemysław: The Neo-Romanesque Churches of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary in Inowrocław and St. Adalbero in Würzburg – the Examples of References to Pre-Romanesque and Romanesque Architecture, in: ARS: Časopis Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied, 56, 2. 2023, S. 95-108. Link.
 • Waszak Przemysław: The Right of Art, the Principle of the Artist, the Imperative of the Scholar. The Example of a Romanesque Sculptor’s Workshop in the Context of the Law of the Frame, in: Ars: Časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied, 55, 2. 2022, S. 98-108. Link.
 • Waszak Przemysław: W kręgu dyskusji o sztuce bizantyjskiej, in: Klio, 37. 2016, S. 141-154. Link.
 • Ziemlewska, Anna: Das Schicksal der Wilanów-Sammlung 1939-1945, in: Das Museum in Mitteleuropa als Ort von Spannungen, als Konfliktfeld und Dialograum. Dinge – Akteure – Räume. (Im Druck).
 • Zientara Włodzimierz: Die Stadt aus der Perspektive des Jenaer Studenten Johann Christian Müller (1720-1772), in: Documenta Pragensia, 40. 2021, S. 315-327. Link.
 • Zientara, Włodzimierz: Studierende Frauen an deutschen Universitäten an der Schwelle des 19. und 20. Jahrhunderts, in: Godlewicz-Adamiec, Joanna / Krawczyk, Dariusz / Łuczyńska-Hołdys, Małgorzata / Piszczatowski, Paweł  / Sokołowicz, Małgorzata (Hg.): Les Femmes et le Savoir / Women and Knowledge / Frauen und Wissen. 2020, S. 137-148. Link.
 • Zwierz, Aleksander / Masna, Krystyna / Burduk, Paweł / Hackenberg, Stephan / Scheich, Matthias: Renewed Concept of Mastoid Cavity Obliteration with the Use of Temporoparietal Fascial Flap Injected by Injectable Platelet-Rich Fibrin after Subtotal Petrosectomy for Cochlear Implant Patients, in: Audiology Research, 14/2. 2024, S. 280-292. Link.
 • Żeglińska, Anna: Finckensteinowie wschodniopruscy i ich archiwa. 2021. Link.
 • Żeglińska, Anna: W służbie pamięci najbliższych. Rękopiśmienna literatura wspomnieniowa Zofii von Schwerin z domu Dönhoff-Dönhoffstädt, in: Makarczyk, Irena et al. Hg.): Libris serviens: studia ofiarowane Profesor Zoi Jaroszewicz-Pieresławcew w czterdziestolecie pracy zawodowej. 2020, S. 333-342.