Polska Misja Historyczna

Universität Würzburg, Am Hubland, 97074 Würzburg, Niemcy
e-mail: r.skowronska@uni-wuerzburg.de

Würzburg; foto: Bartłomiej Łyczak

Granty: informacje ogólne i regulamin

Ogłoszenia o konkursach na granty publikowane są na stronie Aktualności

Konkurs na granty JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu organizowany jest od 2011 roku. Jego celem jest umożliwienie pracownikom naukowym i doktorantom tej uczelni przeprowadzenia kwerend bibliotecznych i archiwalnych związanych z realizacją projektów badawczych oraz nawiązania kontaków naukowych w Niemczech. Granty sa realizowane w placówce zagranicznej UMK Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu (Niemcy). Konkursy są kierowane z reguły do pracowników i doktorantów wszystkich Wydziałów i Instytutów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (niezależnie od uprawianej dziedziny naukowej). Wnioski o przyznanie grantu uprzejmie prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: r.skowronska@uni-wuerzburg.de (formularz wniosku jest dostepny w ogłoszeniu o konkursie). Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Laureatów konkursu prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami dotyczącymi przyjazdu i zakwaterowania.

Uprzejmie prosimy o informację o terminie przyjazdu przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. Po ustaleniu terminu pobytu w Würzburgu (oraz po zarezerwowaniu kwatery) proszę skontaktować się z Działem Współpracy Międzynarodowej UMK w sprawie wypłaty grantu oraz zwrotu kosztów podróży (proszę również zapoznać się z informacjami na stronie UMK). Pobyt naukowy w Würzburgu powinien zostać podsumowany w pisemnym sprawozdaniu w języku polskim (formularz). Uprzejmie prosimy o przesłanie sprawozdania w terminie do 2 tygodni od zakończenia pobytu (na adres: r.skowronska@uni-wuerzburg.de).

Proszę w publikacjach, w których zostały wykorzystane materiały zebrane podczas pobytu w Würzburgu, umieścić informację o stypendium. Proponujemy formę: „w artykule / publikacji zostały wykorzystane materiały zebrane dzięki stypendium Polskiej Misji Historycznej przy Uniwersytecie w Würzburgu ufundowanemu przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”. Prosimy także o przesyłanie wszystkich publikacji powstałych na bazie materiałów zebranych w Würzburgu (w formie drukowanej lub jako pdf). Zostaną one dołączone do zbioru bibliotecznego w biurze Polskiej Misji Historycznej (publikacje w formie pdf-u zostaną dołączone do elektronicznej bazy publikacji Stypendystów Misji).

REGULAMIN KONKURSU

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin określa zasady przyznawania grantów na wyjazdy zagraniczne w celu przeprowadzenia kwerend bibliotecznych i archiwalnych związanych z realizacją projektów badawczych oraz/lub nawiązania kontaków naukowych przy Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu, zwanych dalej „grantami”.
2. Granty nie mogą być przyznane na wyjazdy, których celem jest zapoznanie się z najnowszą literaturą przedmiotu, ogólnodostępnymi książkami, czasopismami lub materiałami, które znajdują się w zbiorach polskich bibliotek.
3. Granty są przyznawane w ramach środków finansowych przyznanych przez Rektora UMK na ten cel ze środków ogólnych Uczelni.
4. O granty mogą ubiegać się pracownicy i doktoranci wszystkich Wydziałów oraz Instytutów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (niezależnie od uprawianej dziedziny naukowej).
5. W ramach grantu będą pokryte diety w wysokości 49 euro dziennie [w latach 2011-2017 42 euro, w 2018 roku 45 euro] oraz koszty podróży najtańszym środkiem lokomocji (zwrot kosztów podróży jest możliwy maksymalnie do kwoty 900 zł) [w latach 2011-2019: 700 zł].
6. Wyjazdy finansowane z grantu nie mogą być dłuższe niż miesiąc.
7. Wysokość i liczbę grantów w danym roku ustala Rektor.

Tryb i zasady przyznawania grantów

§ 2

1. Grant przyznaje się na wniosek kandydata, wzór wniosku określają załącznik nr 1 (wniosek) oraz załącznik nr 2 (zgoda na przetwarzanie danych osobowych) do niniejszego regulaminu.
2. Wnioski o przyznanie grantu w ramach Konkursu kandydaci składają w terminie ogłoszonym na stronie internetowej Polskiej Misji Historycznej, wyłącznie w wersji elektronicznej na skrzynkę mailową r.skowronska@uni-wuerzburg.de.

§ 3

1. Procedura konkursowa obejmuje dwa etapy:
a) ocenę wniosków pod względem formalnym,
b) ocenę merytoryczną wniosków.
2. Wnioski złożone na Konkurs, spełniające wszystkie kryteria formalne (zarówno odnośnie wniosku, jak i wnioskodawcy) i wymagania zawarte w niniejszym Regulaminie, podlegają ocenie merytorycznej. Oceny tej dokonuje komisja kwalifikacyjna, zwana dalej „Komisją”, w skład której wchodzą wskazani przez Rektora członkowie Rady Naukowej Polskiej Misji Historycznej oraz / lub inni pracownicy UMK.
3. Wnioski niekompletne, złożone po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą podlegały ocenie merytorycznej.
4. Podstawowymi kryteriami oceny merytorycznej wniosku są:
a) jakość projektu badawczego kandydata, w ramach którego prowadzona będzie kwerenda,
b) uzasadnienie celowości kwerendy,
c) jakość dorobku naukowego kandydata udokumentowana publikacjami.
5. Decyzję o przyznaniu grantu podejmuje Rektor biorąc pod uwagę ocenę Komisji.
6. Decyzja Rektora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
7. Lista osób, którym przyznano granty przekazywana jest do Działu Współpracy Międzynarodowej.

Postanowienia końcowe

§ 4

1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują informację o jego wynikach drogą mailową. Lista osób, którym przyznano granty publikowana jest na stronie internetowej Polskiej Misji Historycznej http://pmh.umk.pl/start/stypendysci-i-goscie-pmh/.
2. Osoba, której przyznano grant zobowiązuje się do:
a. prowadzenia kwerendy zgodnie ze złożonym wnioskiem,
b. nie podejmowania pracy zarobkowej za granicą w okresie pobytu na kwerendzie,
c. wygłoszenia w czasie pobytu na kwerendzie wykładu, w języku niemieckim lub angielskim, związanego tematycznie z prowadzonymi badaniami,
d. złożenia w ciągu dwóch tygodni od zakończenia kwerendy, sprawozdania z realizacji projektu na adres mailowy Polskiej Misji Historycznej (r.skowronska@uni-wuerzburg.de).
3. Osoba, której przyznano grant ma prawo do rezygnacji z przyznanego grantu lub skrócenia okresu pobytu na kwerendzie. W przypadku skrócenia pobytu, osoba której przyznano grant jest zobowiązana do zwrotu nienależnych środków.
4. Realizacja grantu powina nastąpić nie później niż do 22 grudnia roku, w którym został przyznany grant (dokładny termin zostanie wskazany każdorazowo w ogłoszeniu o Konkursie).
5. Grant może być cofnięty przez Rektora w przypadku, gdy osoba, której przyznano grant nie wypełnia zobowiązań zawartych w niniejszym regulaminie.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 marca 2011 roku.