Polska Misja Historyczna

Universität Würzburg
Am Hubland, Philosophisches Zentrum (7/U/9)
97074 Würzburg, Niemcy
e-mail: renata.skowronska@uni-wuerzburg.de

Würzburg; foto: Bartłomiej Łyczak

Stypendia Polskiej Misji Historycznej w 2024 roku

W imieniu Rady Naukowej Polskiej Misji Historycznej uprzejmie informuję o możliwości uzyskania stypendium na pobyt półmiesięczny związany z badaniami naukowymi w zakresie nauk historycznych w Würzburgu w 2024 roku.

Szczegóły:

  • Konkurs skierowany jest do wszystkich naukowców zamieszkałych na terenie Polski (doktorantów, doktorów, doktorów habilitowanych, profesorów) zajmujących się tematami historycznymi.
  • Temat projektu badawczego powinien dotyczyć zagadnień z zakresu nauk historycznych. Proszę o staranne sformułowanie tytułu (problem badawczy, zakres czasowy, w wypadku badań biograficznych daty życia itp.).
  • Fundatorem stypendiów jest Bawarska Kancelaria Państwowa. Wysokość stypendium wynosi 850,- euro, stypendium przyznawane jest na 15 dni (13 dni pobytu i dwa dni podróży). Stypendyści zobowiązani są do samodzielnego pokrycia wszystkich kosztów związanych z przyjazdem i pobytem w Würzburgu, nie ma możliwości uzyskania dodatkowych funduszy na ten cel. Zasady realizacji stypendium regulują odpowiednie przepisy Bawarii, stypendyści zobowiązują się do przestrzegania wytycznych Uniwersytetu w Würzburgu.
  • Termin realizacji stypendium jest dowolny, maksymalnie jednak należy je wykorzystać do dnia 20 grudnia 2024 roku.

Wnioski o przyznanie stypendium uprzejmie prosimy przesyłać w terminie do 5 stycznia 2024 roku (piątek). Wniosek składa się z dwóch części:

  • „Wniosek o przyznanie stypendium” (nowy formularz: zał. nr 1) – proszę o przesyłanie tej części wniosku wyłącznie w formie dokumentu word, jako .docx lub .rtf (uwaga: serwer odrzuca maile z dokumentami .doc) pocztą elektroniczną na adres renata.skowronska@uni-wuerzburg.de;
  • „Zgoda na przetwarzanie i publikację danych osobowych” (nowy formularz: zał. nr 2) – proszę o przesyłanie tej części wniosku w formie dokumentu .pdf pocztą elektroniczną na adres: renata.skowronska@uni-wuerzburg.de lub pocztą tradycyjną (konieczny jest podpis, adres poniżej);
  • Uwaga: rozpatrywane będą jedynie kompletne wnioski (zał. nr 1 oraz zał. nr 2); proszę korzystać z nowych formularzy (.docx); proszę nie zmieniać formatowania wniosku, nie pisać całych wyrazów dużymi literami, kursywą itp.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie rozesłana pocztą mailową bezpośrednio do osób aplikujących, prawdopodobnie do końca kwietnia 2024 r. Dalsze informacje znajdą Państwo na stronach internetowych Misji: o konkursach stypendialnych (link) oraz wskazówki dla stypendystów (link). Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Wnioski w konkursie na stypendia Polskiej Misji Historycznej oceniają członkowie Rady Naukowej tej placówki. Członkowie Komisji oceniają wnioski samodzielnie, przyznając punkty w skali od 0 do 10. Głosowanie ma charakter poufny. Członkowie Komisji nie mają obowiązku uzasadniać swojej oceny, są całkowicie niezależni w swojej ocenie. W ocenie wniosków pod uwagę brane są: temat badawczy oraz możliwość jego realizacji, a także znaczenie pobytu w Würzburgu dla realizacji projektu.

Adres w wypadku przesyłania „Zgody na przetwarzanie danych osobowych” pocztą tradycyjną:

Universität Würzburg
Polnische Historische Mission
Am Hubland
97074 Würzburg
Niemcy