Polska Misja Historyczna

Universität Würzburg
Am Hubland, Philosophisches Zentrum (7/U/9)
97074 Würzburg, Niemcy
e-mail: renata.skowronska@uni-wuerzburg.de

Würzburg; foto: Bartłomiej Łyczak

Stypendyści i Goście

  • Publikacje Stypendystów i Gości Polskiej Misji Historycznej: link.
  • Ogłoszenia o konkursach stypendialnych publikowane są na stronie Aktualności.
  • Spotkania online ze Stypendystami i Gośćmi Polskiej Misji Historycznej: link.

Maj 2024

Dr hab. Dariusz Pniewski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Ciężkostrawna dieta narodowa: motywy trawienia, cyklu wegetacyjnego i nawożenia w romantycznej literaturze pięknej i naukowej. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Luty 2024

Dr Magdalena Kowalska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Bawarskie konteksty (literacki, publicystyczny, malarski) filhellenizmu polskich romantyków (lata 20. i 30. XIX wieku). Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Grudzień 2023

Mgr Izabela Janicka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Problematyka badawcza: Bracia zakonu krzyżackiego w Prusach w czasie rządów wielkiego mistrza Winrycha von Kniprode (1352-1382). Studium prozopograficzne. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Mgr Tomasz Walczak (Polska Akademia Nauk: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla). Problematyka badawcza: Kancelaria biskupów krakowskich w latach 1455-1488. Ośrodek administracji i kultury pisma. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Listopad 2023

Dr hab. Wiktoria Kudela-Świątek, prof. UKEN (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie). Problematyka badawcza: Pamięć i upamiętnianie Hołodomoru wśród przez ukraińską społeczność Bawarii w latach 30.-80. XX wieku. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Mgr Patryk Maćkowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Problematyka badawcza: Proces inkwizycyjny przeciwko zakonowi krzyżackiemu z roku 1312. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr hab. Krzysztof Wawrzonkowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Archibald Alison (1757–1839) i jego teoria estetyczna. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr Łukasz Wiśniewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Bawaria – geneza sukcesu gospodarczego (ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa i turystyki). Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Październik 2023

Dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Południowo-niemiecka tradycja iluminatorska w skryptoriach państwa zakonnego w Prusach w XIV i XV wieku. Przyczynek do badań nad historią produkcji rękopiśmiennej w średniowieczu. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr hab. Dorota Michaluk, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Formowanie się granic państwowych  w Europie Wschodniej i Centralnej  po I wojnie światowej – perspektywa zachodonioeuropejska. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Dr hab. Cezary Wąs (Uniwersytet Wrocławski). Problematyka badawcza: Funkcje ideowe pomników w kulturach antycznych. Finansowanie własne.

Prof. dr hab. Gabriela Wąs (Uniwersytet Wrocławski). Problematyka badawcza: Małżeństwo we Wrocławiu w XV i XVI wieku: między ordynacjami weselnymi a ordynacjami małżeńskimi. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Wrzesień 2023

Dr hab. Robert Degen, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Selekcja i brakowanie dokumentacji w praktyce archiwów państwowych Bawarii. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Mgr Rafał Świergiel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Polityczno-społeczna percepcja Niemców i Polaków dotycząca zjednoczenia Niemiec oraz obrad Okrągłego Stołu w Polsce w dziesiątą, dwudziestą i trzydziestą rocznicę tych wydarzeń. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Sierpień 2023

Dr hab. Katarzyna Balbuza, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Problematyka badawcza: Giovanni Battista Tiepolo i antyk: przyczynek do dwóch rzymskich historii w obrazach Tiepola (Martin von Wagner Museum, Würzburg): „Mucius Scaevola przed Porsenną” i „Koriolan przed murami Rzymu”. Kontynuacja badań. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Prof. dr hab. Bogusław Dybaś (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Bitwy epoki wczesnonowożytnej jako miejsce pamięci. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Dr Tomasz Kucharski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Sędziowie sądów powszechnych w II Rzeczypospolitej w dawnym zaborze pruskim. Droga do zawodu – warunki pracy – kwalifikacje zawodowe. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Mgr Kinga Daria Siedlich (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Podróże kobiet po Europie u schyłku XVIII stulecia na podstawie źródeł i literatury niemieckojęzycznej. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Dr hab. Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Zagadnienie ochrony suwerenności państwowej RP na tle doświadczeń obecności Republiki Federalnej Niemiec w Unii Europejskiej i orzecznictwa Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Dr n. med. Aleksander Zwierz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Inicjatywa stworzenia Uniwersyteckiego Centrum Implantów Słuchowych. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Lipiec 2023

Dr Marcin Grulkowski (Polska Akademia Nauk: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla). Problematyka badawcza: Projekty utworzenia banku publicznego w Gdańsku w XVI i XVII w. Instytucje finansowe w wielkim mieście pruskim w okresie nowożytnym. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr Rafał Kleśta-Nawrocki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Historia i tradycja Kiliani-Volksfest (XIX-XX wiek). Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Sztuczna inteligencja a prawo karne. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Dr hab. Wojciech Piasek, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Spór metodologiczny o historię codzienności (Alltagsgeschichte) w niemieckiej historiografii w drugiej połowie XX wieku. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Od Bismarca do roku 2080 – w poszukiwaniu zapomnianych korzeni prawnych regulacji ubezpieczenia emerytalnego i składki emerytalnej. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Fundacje Melchiora Pirnesiusa w zakresie sztuki. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Dr Anna Ziemlewska (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie). Problematyka badawcza: Materialne dziedzictwo unii sasko-polsko-litewskiej w XVIII stuleciu. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr Anna Żeglińska (Uniwersytet Gdański). Problematyka badawcza: Konflikt i kontrola społeczna w majątkach szlachty Prus Wschodnich w czasach nowożytnych. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Czerwiec 2023

Dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Koncepcja współczesnego uniwersytetu badawczego w prawie polskim i niemieckim – między modelem uniwersytetu humboldtowskiego a modelem kształcenia zawodowego. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Dr hab. Leszek Zygner prof. PUZ (Państwowa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie). Problematyka badawcza: Późnośredniowieczna liturgia synodów diecezjalnych w Polsce i w Niemczech. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Maj 2023

Mgr Wiktor Binnebesel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Między południem Niemiec a Toruniem. Późnogotycka rzeźba drewniana Bawarii i Szwabii i jej wpływ na toruńskie warsztaty snycerskie u kresu średniowiecza (druga połowa XV i początek XVI wieku). Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Prof. dr hab. Adam Grzeliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Henry’ego Home’a „Elementy krytyki” i osiemnastowieczna filozofia brytyjska. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Dr. hab. Rafał Wiktor Kowalczyk (Uniwersytet Łódzki). Problematyka badawcza: Nieudana próba budowy wspólnego obszaru gospodarczego przez Bawarie po Kongresie Wiedeńskim. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Grudzień 2022

Dr Justyna Czekajewska (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu). Problematyka badawcza: Thomas Browne (1605-1682) lekarz, filozof i uczony. Badania nad koncepcją wolności religijnej przedstawionej w książce „Religio Medici”. Stypendium zostało ufundowane przez Fundację Dietera Salcha Pro Universitate.

Mgr Carolina Ferraro (Polska Akademia Nauk, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla: Szkoła Doktorska Anthropos). Problematyka badawcza: Niemiecki tacytyzm i monarchia habsburska. Cyceron i Tacyt między starym a nowym humanizmem. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: System obszarów chronionych Niemiec i Polski – porównanie obszarowych form ochrony przyrody. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Dr Robert T. Tomczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Problematyka badawcza: „Corpus Polonicum Alborum Amicorum”. Polskie wczesnonowożytne sztambuchy w międzynarodowych zbiorach naukowych. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Listopad 2022

Mgr Michał Bartoszak (Polska Akademia Nauk: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla). Problematyka badawcza: Studenci z Poznania na niemieckich uniwersytetach w latach 1400-1520: analiza zjawiska i kontekstu, badania komparatystyczne. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Mgr Karolina Czop (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Problematyka badawcza: Monogramy królewskie w Polsce (XIV-XVIII w.). Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr hab. Krzysztof Królczyk, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Problematyka badawcza: Polityka dynastyczna cesarza Septymiusza Sewera (193-211 po Chr.). Stypendium zostało ufundowane przez Fundację Dietera Salcha Pro Universitate.

Dr Joanna Książek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Zwierzęta oraz relacje ludzi ze zwierzętami w kulturze ludowej Niemiec w świetle źródłowych materiałów etnograficznych. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Mgr Krzysztof Prabucki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Problematyka badawcza: Postać i dzieło Mateusza Pretoriusza (1635-1704) na podstawie kwerendy w Bibliotece Uniwersyteckiej w Würzburgu. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Mgr Anna Radziejewska (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie). Problematyka badawcza: Działalność Śląskiego Centralnego Archiwum Ewangelickiego we Wrocławiu. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Prof. dr hab. Hanna Ratuszna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Wyznaczanie pól literatury – dialogi pisarzy polskich i niemieckich (niemieckojęzycznych). Stanisław Przybyszewski i  Rainer Maria Rilke. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Październik 2022

Dr hab. Bartosz Awianowicz, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Opracowanie nowoczesnej monografii na temat badań nad numizmatyką antyczną od Francesco Petrarki do Theodor Mommsena (XIV-XIX wiek). Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Dr hab. Agnieszka Hamerlińska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Standardy postępowania logopedycznego wobec osób z nowotworami głowy i szyi na terenie Niemiec. Studium porównawcze. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Mgr Joanna Kunigielis (Polska Akademia Nauk: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla). Problematyka badawcza: Mosty w niemieckich miastach w średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej. Stypendium zostało ufundowane przez Uniwersytet Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu.

Dr hab. Wioletta Kwiatkowska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Historyczno-pedagogiczna analiza rozwoju edukacji zdalnej w Europie (XX w.). Stypendium zostało ufundowane przez Fundację Dietera Salcha Pro Universitate.

Dr Michał Niezabitowski (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie). Problematyka badawcza: Muzealnictwo w Bawarii w XIX wieku. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr Dominika Rychel-Mantur (Uniwersytet Śląski w Katowicach). Problematyka badawcza: Podróże Jana Stanisława Mieroszewskiego po krajach niemieckich w latach 1844-1849 oraz ich wpływ na jego myśl polityczną i społeczną. Stypendium zostało ufundowane przez Uniwersytet Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu.

Wrzesień 2022

Dr hab. Kinga Bączyk-Rozwadowska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Odmowa świadczenia usług przez dłużnika-przedsiębiorcę z powodów światopoglądowych. Studium prawnoporównawcze. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Prof. dr hab. Marek Jeziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Krytyka i publicystyka kulturalna oraz dziennikarstwo muzyczne w ujęciu historycznym i komparatywnym. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Dr hab. Marcin Lisiecki, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Kultura i społeczeństwo Japonii okresu Tokugawa w pracach i zbiorach Philippa von Siebolda (1796-1866). Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr hab. Kazimierz S. Ożóg, prof. UO (Uniwersytet Opolski). Problematyka badawcza: Zniszczenie Würzburga w 1945 roku – materialne formy pamięci. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr. Piotr Pranke (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Handel średniowieczny i sieci władzy. Problem genezy wczesnych form państwowych na terenie Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej w IX–XI wieku. Studium porównawcze. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr Piotr Rudera (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Kształtowanie postaw patriotycznych na łamach prasy Związku Polaków w Niemczech i recepcja działalności Związku w Niemczech. W setną rocznicę powstania ZPwN (1922-1939). Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Sierpień 2022

Dr Marcin Grulkowski (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Pracownia Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski). Problematyka badawcza: Zachowania ekonomiczne w Gdańsku podczas wojny trzynastoletniej. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr Piotr Hapanowicz (Muzeum Krakowa / Uniwersytet Jagielloński). Problematyka badawcza: Josef Ströder (1912–1993) – szkic do biografii. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr Mirosława Radowska-Lisak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Współczesna recepcja literatury polskiego romantyzmu w Niemczech. Analiza zawartości wybranych czasopism i monografii naukowych. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Niezależne instytucje fiskalne w Niemczech – tło historyczne i praktyka konstytucyjna. Stypendium zostało ufundowane przez Fundację Dietera Salcha Pro Universitate.

Lipiec 2022

Dr Natalia Bursiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie). Problematyka badawcza: Funkcjonalizm i estetyka w architekturze modernistycznej na przykładzie domów jednorodzinnych Petera Feile w Würzburgu. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr n. med. Anna Junkiert-Czarnecka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Kontekst historyczny a dzisiejsze postrzeganie zespołu Ehlersa-Danlosa. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Dr Rafał Kleśta-Nawrocki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Kiliani-Volksfest. Historyczne i wernakularne wymiary przeszłości. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Prof. dr hab. Sylwia Konarska-Zimnicka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach). Problematyka badawcza: Astrologia w średniowiecznej Europie. Między teorią a praktyką. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr hab. Wojciech Piasek, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Niemiecka specyfika zjawiska antropologizowania historii. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Mgr Michał Przychodzki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Geneza odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Weimarskiej. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Mgr Anna Repczyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Ocena częstości występowania somatycznej mozaikowości w komórkach pacjentów z anemią Fanconiego. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Dr Karolina Rokicka-Murszewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Zasada braku formalizmu w polskim i niemieckim postępowaniu administracyjnym. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Mgr Edyta Włodarczyk-Czech (Uniwersytet Wrocławski). Problematyka badawcza: Relacje między niemieckim Kościołem Ewangelicko-Augsburskim a polskim Kościołem Ewangelicko-Augsburskim na Dolnym Śląsku w latach 1945-1956. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Czerwiec 2022

Mgr Wiktor Binnebesel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Późnogotycka rzeźba drewniana na terenie Frankonii (od końca XV do początków XVI wieku). Styl, technologia, twórcy. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr Natalia Daśko (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Nielegalny handel zwierzętami domowymi – analiza prawnoporównawcza i kryminologiczna. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek (Uniwersytet Śląski w Katowicach). Problematyka badawcza: Zachodni świat rozumu w konfrontacji ze światem wiary i tradycjonalizmu w Europie środkowo-wschodniej. Rudolf Virchow na Górnym Śląsku podczas epidemii w 1848 roku. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr Julia Możdżeń (Uniwersytet Gdański). Problematyka badawcza: Regulacje prawne miast dotyczące handlu starociami (tandetą) w średniowieczu. Stypendium zostało ufundowane przez Uniwersytet Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu.

Dr Alicja Pietras (Uniwersytet Śląski w Katowicach). Problematyka badawcza: Życie i filozofia Hansa Wagnera (1917–2000). Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr Jarosław Pietrzak (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie). Problematyka badawcza: Relacje królowej Marii Kazimiery d’Arquien Sobieskiej z bawarskim dworem elektorskim w latach 1694-1716. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr hab. Marek Podlasiak, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Nazistowska architektura w kontekście przebudowy Teatru Miejskiego w Toruniu (1941–1942). Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Prof. dr hab. Sławomir Zonenberg (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy). Problematyka badawcza: Konkurencyjne narodowe koncepcje historii niemieckich i polskich humanistów na przykładzie kronik Jakuba Wimpfelinga, Erazma Stelli i Macieja z Miechowa. Stypendium zostało ufundowane przez Uniwersytet Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu.

Maj 2022

Dr Hadrian Ciechanowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Racjonalizacja działalności archiwalnej. Implementacja zasady proweniencji w archiwach niemieckich na przełomie XIX i XX w. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Dr Jacek Kordel (Uniwersytet Warszawski). Problematyka badawcza: W walce o klientelę i kościelne beneficja. Dwór wiedeński wobec elekcji biskupich w Rzeszy Niemieckiej w latach 1740-1792. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr Anna Ziemlewska (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie). Problematyka badawcza: Losy zbiorów wilanowskich po 1939 roku. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Listopad 2021

Dr hab. Piotr Briks, prof. US (Uniwersytet Szczeciński). Problematyka badawcza: Niemieckie badania historyczne i archeologiczne nad sanktuariami grobów proroków na Bliskim Wschodzie. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr Karol Kłodziński (Uniwersytet Gdański). Problematyka badawcza: Otto Hirschfeld (1843-1922) jako badacz administracji rzymskiej. Recepcja i znaczenie dzieł następcy Theodora Mommsena. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr hab. Krzysztof Królczyk, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Problematyka badawcza: Badania nad starożytnością na Uniwersytecie Rzeszy w Poznaniu (1941-1945). Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr hab. Magdalena Mateja, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Rutynowe czy ryzykowne? Sposoby użytkowania nowych mediów przez młodych dorosłych w perspektywie uzależnień. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Prof. dr hab. Paweł Sawiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Problematyka badawcza: Cesarstwo Rzymskie za panowania Tyberiusza (14-37 n.e.). Finansowanie własne.

Dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Wpływ niemieckich rozwiązań ustrojowych na proces kształtowania się nowożytnej kontroli państwowej w Polsce. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Dr Dominik Szulc (Polska Akademia Nauk: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla). Problematyka badawcza: Niemiecki obóz pracy i koncentracyjny „Budzyń” (1942-1944). Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr hab. Przemysław Wojciechowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Działalność pogrzebowa i kommemoracyjna rzymskich stowarzyszeń prywatnych. Collegia funeraticia od Theodora Mommsena do Andreasa Bendlina. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr n. med. Aleksander Zwierz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Rozwój programu implantów słuchowych u osób dorosłych. Kontynuacja projektu. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Październik 2021

Dr hab. Elżbieta Alabrudzińska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Stosunki niemiecko-austriackie a bezpieczeństwo międzynarodowe w latach 1918-1925. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Dr Piotr Chrzczonowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Sytuacja prawna ofiary terroryzmu w ujęciu komparatystycznym. Historia i współczesność. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Dr hab. Izabela Duraj-Nowosielska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Badania nad atrybucją intencjonalności i odpowiedzialności w językach europejskich w kontekście filozoficznych teorii działań. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Dr hab. Dorota Michaluk, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Niemcy wobec koncepcji państwowych Białorusinów w latach 1915-1919. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr Lidia Wiśniewska-Nogaj (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Wkład Paula Schildera w rozwój psychologii: wychodząc poza definicją obrazu ciała. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Wrzesień 2021

Dr Janusz Bonczkowski (Archiwum Państwowe w Toruniu). Problematyka badawcza: Księgi rachunkowe i czynszowe małych miast Prus Królewskich 1454-1772. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Prof. dr hab. Krzysztof Kopiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Piśmiennictwo pragmatyczne w miastach pruskich w średniowieczu. Finansowanie własne.

Dr Tomasz Jacek Lis (Wyższa Szkoła Kultury Społecznej w Medialnej w Toruniu). Problematyka badawcza: Islam na Bałkanach w niemieckiej historiografii na przełomie XIX i XX wieku. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr hab. Marcin Lisiecki, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Kultura i religia Japonii w badaniach Nelly Naumann (1922-2000). Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Dr Piotr Pranke (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Proces formowania się władzy państwowej na terenie Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej we wczesnym średniowieczu. Studium porównawcze. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Mgr Kalina Słaboszowska (Uniwersytet Warszawski). Problematyka badawcza: Emocje i ich okazywanie w twórczości Jana Długosza na tle porównawczym. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Prof. dr hab. Janusz Tandecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Piśmiennictwo pragmatyczne w miastach pruskich w średniowieczu. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr Iwona Wróblewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Bezpośrednie stosowanie konstytucji RFN: tło historyczne i praktyka konstytucyjna. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna

Dr Anna Ziemlewska (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie). Problematyka badawcza: Teresa Kunegunda Sobieska, córka Jana III, żona Maksymiliana Emanuela, matka cesarza. Dziedzictwo i pamięć. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Sierpień 2021

Dr hab. Marta Baranowska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Społeczno-polityczne poglądy Rudolfa Steinera. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Mgr Piotr Falkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Akta osobowe jako specjalny rodzaj dokumentacji. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Dr hab. Leszek Hońdo (Uniwersytet Jagielloński). Problematyka badawcza: Nazistowskie badania antropologiczne nad Żydami. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Mgr Piotr Kołodziejczak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Czy stopień urbanizacji był wyznacznikiem „europejskości”? Miasta i natura w De Europa Eneasza Sylwiusza Piccolominiego (1405-1464). Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr hab. Mariusz Sawicki, prof. UO (Uniwersytet Opolski). Problematyka badawcza: Rola biskupa Würzburga Johanna Philippa von Schönborn w polityce Julesa Mazarina w Rzeszy Niemieckiej w latach 1646-1661. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr Marcin Smoczyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Biurowość w pracach niemieckich komisji dla usprawnienia administracji. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Dr Izabela Symonowicz-Jabłońska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Wizerunek kobiety naznaczonej figurą czarownicy na podstawie przeprowadzonej kwerendy bibliotecznej w Würzburgu. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Dr hab. Anna Tarnowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Eliminacja przepisów dyskryminujących kobiety w niemieckim prawie publicznym (1871-1989). Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Dr Przemysław Waszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Środkowoeuropejska rzeźba gotycka w kontekście przemian artystycznych. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr Aleksandra Ziober (Uniwersytet Wrocławski). Problematyka badawcza: Würzburg, Frankonia i Bawaria jako cel turystyczny mieszkańców ziem Rzeczypospolitej od XVI do XIX wieku. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Lipiec 2021

Dr hab. Katarzyna Balbuza, prof. UAM (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu). Problematyka badawcza: Giovanni Battista Tiepolo i Antyk. Przyczynek do dwóch rzymskich historii w obrazach Tiepola (Martin von Wagner Museum, Würzburg): „Mucius Scaevola przed Porsenną” i „Koriolan przed murami Rzymu”. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Mgr Alicja Grabowska-Lysenko (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Historia i wyposażenie ołtarzy i kaplic wybranych kościołów miejskich Frankonii w późnym średniowieczu i u progu reformacji. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Prof. dr hab. Adam Grzeliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Stoicyzm Anthony’ego Ashleya Coopera Shaftesbury’ego. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Dr hab. Violetta Kopińska, prof.UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Zmiany polityczne a zmiany szkolnej edukacji obywatelskiej w Polsce po 1989 roku. Analiza dyskursywna. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Dr Katarzyna Krupska-Łyczak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Południowoniemieckie wzory ornamentalne w złotnictwie Prus Królewskich XVI i XVII w. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Dr Bartłomiej Łyczak (Towarzystwo Naukowe w Toruniu). Problematyka badawcza: Zegary kaflowe z warsztatów na terenie dawnej Rzeczypospolitej w porównaniu z dziełami z warsztatów południowoniemieckich (XVII-XVIII wiek). Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Mgr Mirosław Aleksander Płonka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie). Problematyka badawcza: Struktura i retoryczność nowożytnych testamentów mieszczańskich w Europie. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Zarządca nieruchomości w europejskich systemach prawnych. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Dr n. med. Aleksander Zwierz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Rozwój programu implantów słuchowych u osób dorosłych. Kontynuacja projektu. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Czerwiec / lipiec 2021

Dr hab. Radosław Skrycki, prof. US (Uniwersytet Szczeciński). Problematyka badawcza: Depictor mundi. Johann Baptista Homann i jego wyobrażenia świata. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Czerwiec 2021

Mgr Krystyna Małgorzata Jarosławska (Uniwersytet Warszawski). Problematyka badawcza: Otoczenie społeczne wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Ulryka von Jungingena. Wpływy, komunikacja, relacje. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr hab. Daniel Załuski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Rośliny adaptogenne w praktyce farmaceutycznej Polski i Niemiec od średniowiecza do współczesności. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Maj 2021

Mgr Marta Nowak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Problematyka badawcza: Koncepcja  „wspólnoty wyobrażonej”  w świetle iryjskich narracjji z klasztoru św. Jakuba w Ratyzbonie. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr hab. Barbara Ruszkowska-Ciastek, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Rozwój leczenia nowotworu piersi na przestrzeni wieków. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Październik 2020

Dr Kinga Majchrzak-Ptak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Miejsca pamięci w przestrzeniach Uniwersytetu Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu. Studium etnograficzne. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Dr hab. Damian Szymczak, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Problematyka badawcza: Niemcy wobec „Polskiego Piemontu”. Polityka, publicystyka, dyskursy. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr hab. Anna Tatarkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Problematyka badawcza: Męska niepłodność w starożytnym Rzymie. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Luty 2020

Dr Agnieszka Laddach (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Hermeneutyka teologiczna ,,Aniołów w Ameryce” Tony’ego Kushnera. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Dr hab. Anita Pacholik-Żuromska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Niemieckie korzenie polskiej fenomenologii. Kazimierz Twardowski (1866-1938) i Roman Ingarden (1893-1970) jako następcy i krytycy Franza Brentano (1838-1917) i Edmunda Husserla (1859-1938). Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Dr n. med. Aleksander Zwierz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Rozwój programu implantów słuchowych u osób dorosłych. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

 

Stypendyści i goście PMH w latach 2017-2019

Stypendyści i goście PMH w latach 2010-2016