Polska Misja Historyczna

Universität Würzburg
Am Hubland, Philosophisches Zentrum (7/U/9)
97074 Würzburg, Niemcy
e-mail: renata.skowronska@uni-wuerzburg.de

Würzburg; foto: Bartłomiej Łyczak

Konkurs na granty JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2023 roku

 

Konkurs JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na granty na wyjazdy zagraniczne w celu prowadzenia kwerend bibliotecznych i archiwalnych związanych z realizacją projektów badawczych oraz nawiązania kontaktów naukowych w 2023 roku

Realizacja grantu: przy placówce zagranicznej UMK Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu (Niemcy).

W imieniu JM Rektora UMK prof. dr. hab. Andrzeja Sokali uprzejmie informuję o możliwości uzyskania grantu na dwutygodniowy pobyt związany z badaniami naukowymi oraz/lub celem nawiązania kontaktów naukowych w Würzburgu w 2023 roku. Grant można wykorzystać w dowolnym terminie, maksymalnie do dnia 21 grudnia 2023 roku.

Konkurs jest skierowany do pracowników i doktorantów wszystkich Wydziałów i Instytutów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (niezależnie od uprawianej dziedziny naukowej).

Wnioski o przyznanie grantu uprzejmie prosimy przesyłać w terminie do 2 grudnia 2022 roku. Wniosek składa się z dwóch części:

  • „Wniosek o przyznanie grantu” (zał. nr 1) – proszę o przesyłanie tej części wniosku wyłącznie w formie dokumentu word .docx pocztą elektroniczną na adres r.skowronska@uni-wuerzburg.de. Proszę o staranne formułowanie tytułu (problem badawczy, zakres czasowy, w wypadku badań biograficznych daty życia itp.) oraz użycie najnowszego formularza (serwer odrzuca maile z dokumentami .doc);
  • „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” (zał. nr 2) – proszę o przesyłanie tej części wniosku w formie dokumentu pdf pocztą elektroniczną na adres: r.skowronska@uni-wuerzburg.de lub pocztą tradycyjną (konieczny jest podpis, adres poniżej);
  • Uwaga: rozpatrywane będą jedynie kompletne wnioski (zał. nr 1 oraz zał. nr 2).

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie rozesłana pocztą mailową bezpośrednio do osób aplikujących do dnia 31 marca 2023 roku.

Szczegółowe informacje o Konkursie, jego Regulamin (m.in. wysokość dofinansowania), formularz wniosku znajdują się na stronie internetowej Polskiej Misji Historycznej.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Adres w wypadku przesyłania „Zgody na przetwarzanie danych osobowych” pocztą tradycyjną:

Universität Würzburg
Polnische Historische Mission
Emil-Fischer-Str. 31
97074 Würzburg
Niemcy