Polska Misja Historyczna

Universität Würzburg
Am Hubland, Philosophisches Zentrum (7/U/9)
97074 Würzburg, Niemcy
e-mail: renata.skowronska@uni-wuerzburg.de

Würzburg; foto: Bartłomiej Łyczak

Studienreihe

Studienreihe der Polnischen Historischen Mission jest serią naukową, w której prezentowane są wybrane artykuły uczestników projektów naukowych realizowanych przez Polską Misję Historyczną, stypendystów i gości pracujących naukowo przy tej placówce w Würzburgu oraz osób związanych w różny sposób z Misją.

Seria jest publikowana przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, które zajmuje się również jej dystrybucją i sprzedażą. Wszystkie tomy można zakupić poprzez stronę internetową Wydawnictwa UMK, z tej strony można też bezpłatnie w formie pdf (Open Access).

Dotychczas ukazały się następujące tomy:

Selbstzeugnisse im polnischen und deutschen Schrifttum im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit (15.-18. Jahrhundert), hg. v. R. Skowrońska, H. Flachenecker, R. Czaja, S. Roszak, J. Tandecki, (Studienreihe der Polnischen Historischen Mission 1, 2014).

  • Pierwszy tom Studienreihe der Polnischen Historischen Mission ukazał się w kwietniu 2014 roku. W tym tomie zostały opublikowane materiały z zrealizowanego w latach 2012-2014 projektu naukowego pod tytułem Selbstzeugnisse im polnischen und deutschen Schrifttum im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit (15.–18. Jahrhundert) [Samoświadectwa w polskim i niemieckim piśmiennictwie w późnym średniowieczu i epoce nowożytnej (XV-XVIII wiek)]. Tematem tego dwuletniego projektu były źródła historyczne o charakterze osobistym (m.in. silva rerum, pamiętniki, dzienniki, autobiografie, korespondencja) oraz przedstawiony w nich sposób postrzegania siebie i „innych”, indywidualne interpretacje i oceny świata. Pierwszą część projektu stanowiła międzynarodowa konferencja naukowa pod tytułem Źródło nieustannych nieporozumień? Postrzeganie siebie i „obcych” w polskim i niemieckim piśmiennictwie autobiograficznym w późnym średniowieczu i w czasach nowożytnych (XV-XVIII w.), która odbyła się  w Würzburg we wrześniu 2012 roku. Przedstawione wówczas referaty zostały opublikowane w „Biuletynie Polskiej Misji Historycznej”, nr 8 (2013). Prace nad zagadnieniem „Samoświadectwa” oraz opracowywaniem przykładów tego typu źródeł były kontynuowane przez trzy zespoły badawcze w miesiącach letnich 2013 roku w Würzburgu. Ich wyniki zostały przedstawione podczas trzech spotkań warsztatowych. Zaprezentowane wówczas referaty stały się podstawą dla opublikowanych w pierwszym tomie Studienreihe 19 artykułów.
  • Projekt Samoświadectwa w polskim i niemieckim piśmiennictwie w późnym średniowieczu i epoce nowożytnej (XV-XVIII wiek) został zrealizowany dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i Bawarskiej Kancelarii Państwowej.

Leben zwischen und mit den Kulturen. Studien zu Recht, Bildung und Herrschaft in Mitteleuropa, hg. v. R. Skowrońska, H. Flachenecker, (Studienreihe der Polnischen Historischen Mission 2, 2015).

  • Drugi tom Studienreihe der Polnischen Historischen Mission ukazał się w grudniu 2015 roku. W tym tomie zostały opublikowane artykuły Stypendystów.

Schriftlichkeit. Beschreibung und Interpretation von Quellen. Festschrift zum 70. Geburtstag von Professor Janusz Tandecki = Piśmiennictwo. Opisywanie i interpretacja źródeł. Studia ofiarowane Profesorowi Januszowi Tandeckiemu w 70. rocznicę urodzin, hg. v. R. Skowrońska, K. Kopiński, H. Flachenecker, (Studienreihe der Polnischen Historischen Mission 3, 2020).

  • Trzeci tom Studienreihe der Polnischen Historischen Mission ukazał się we wrześniu 2020 roku i został dedykowany profesorowi Januszowi Tandeckiemu, członkowi Rady Naukowej Polskiej Misji Historycznej. W tym tomie zostały opublikowane artykuły przyjaciół i uczniów Profesora. Link do całego tomu (pdf).