Polnische Historische Mission

Universität Würzburg
Am Hubland, Philosophisches Zentrum (7/U/9)
97074 Würzburg, Deutschland
e-mail: renata.skowronska@uni-wuerzburg.de

Würzburg; foto: Bartłomiej Łyczak

Schriftlichkeit

Studienreihe der Polnischen Historischen Mission, Bd. 3

Schriftlichkeit. Beschreibung und Interpretation von Quellen. Festschrift zum 70. Geburtstag von Professor Janusz Tandecki = Piśmiennictwo. Opisywanie i interpretacja źródeł. Studia ofiarowane Profesorowi Januszowi Tandeckiemu w 70. rocznicę urodzin, hg. v. R. Skowrońska, K. Kopiński, H. Flachenecker. 2020.

Inhaltsverzeichnis

Den ganzen Band als PDF speichern / Cały tom do ściągnięcia jako pdf

Vorwort / 9

Tomasz Jasiński
Znaczenie miasta i wsi Buk na szlaku handlowym łączącym państwo zakonu krzyżackiego z Rzeszą w połowie XIII wieku
Die Bedeutung der Stadt und des Dorfes Buk am Handelsweg zwischen dem Land des Deutschen Ordens und dem Reich in der Mitte des 13. Jahrhunderts
The Importance of the Town and Village of Buk on the Trade Route Connecting the Teutonic Order with the Reich in the mid–13th Century / 15

Janusz Małłek, Małgorzata Małłek-Grabowska
Dżuma w Norwegii w latach 1349/1350 i jej demografi czne oraz społeczno-gospodarcze konsekwencje
Die Pest in Norwegen in den Jahren 1349/1350 und ihre demografi schen und sozioökonomischen Folgen
The Plague in Norway in the Years 1349/1350 and its Demographic and Socio-Economic Consequences / 29

Joachim Zdrenka
Inskrypcje nagrobne jako niedocenione źródło historyczno-genealogiczne
Die Grabinschrift en als unterschätzte historisch-genealogische Qu ellen
Grave Inscriptions as an Underestimated Historical and Genealogical Source / 49

Krzysztof Kopiński, Piotr Oliński
Wykaz opłat mieszczan pruskich z pierwszej połowy lat 90. XIV wieku
Das Gebührenverzeichnis der preußischen Bürger aus der ersten Hälfte der 90er Jahre des 14. Jahrhunderts
List of Fees of Prussian Burghers from the First Half of the 1390s / 67

Roman Czaja
Urzędnicy kwartalni w Starym Mieście Elblągu w średniowieczu
Die Viertelmeister in der Altstadt Elbing im Mittelalter
Quartermaster in the Old Town of Elbląg in the Middle Ages / 83

Renata Skowrońska
Poddani w politycznej grze dwóch władców. Stany pruskie i ich pozycja w okresie sporów między zakonem krzyżackim a Polską (1410–1435)
Untertanen im politischen Spiel zweier Herrscher. Preußische Stände und ihre Stellung in der Zeit der Auseinandersetzungen zwischen dem Deutschen Orden und Polen (1410–1435)
Subjects in the Political Game of Two Rulers: Prussian Estates and Their Position During the Disputes Between the Teutonic Order and Poland (1410–1435) / 97

Jurgen Sarnowsky
Komunikacja w kryzysie. Korespondencja w zakonie krzyżackim podczas wojny trzynastoletniej w Prusach
Kommunikation in der Krise. Der Briefwechsel im Deutschen Orden während des Dreizehnjährigen Krieges in Preußen
Communication in Crisis. Correspondence in the Teutonic Order During the Thirteen Years’ War in Prussia / 129

Krzysztof Mikulski
Przynależność zawodowa i typy karier ławników sądu przedmiejskiego Starego Miasta Torunia (od 1454 roku całego Torunia) w XIV–XVIII wieku
Berufl iche Zugehörigkeit und Karrieretypen von Schöff en des Vorstadtgerichts der Altstadt Th orn (seit 1454 gesamtes Th orn) im 14.–18. Jahrhundert
Professional Affi liation and Career Types of Suburban Court Lay Judges of the Old Town of Toruń (from 1454 of the Whole of Toruń) in the 14th–18th Centuries / 151

Janusz Bonczkowski
Rejestr przychodów i wydatków browaru miejskiego w Grudziądzu w okresie od [1665] 25 stycznia 1666 roku do 26 stycznia 1667 roku
Einnahmen- und Ausgabenregister der städtischen Brauerei in Graudenz im Zeitraum vom [1665] 25. Januar 1666 bis 26. Januar 1667
Register of Income and Expenses of the City Brewery in Grudziądz in the Period from [1665] 25 January 1666 to 26 January 1667 / 169

Mateusz Superczyński
Catalogus manuscriptorum sekretarza Krystiana Lachmanna. Przyczynek do badań nad dziejopisarstwem mieszczańskim nowożytnego Torunia
Catalogus manuscriptorum vom Sekretär Krystian Lachmann. Ein Beitrag zur Erforschung der bürgerlichen Geschichtsschreibung des frühneuzeitlichen Thorn
Catalogus Manuscriptorum of the Secretary Krystian Lachmann: A Contribution to the Research on Burghers’ Histories of Early Modern Toruń / 189

Liliana Lewandowska
Odezwa berlińskiego teologa Philippa Jakoba Spenera do pastora Bartholomäusa Krasselta z roku 1733 dotycząca roli Pisma Świętego
Das Sendschreiben des Berliner Theologen Philipp Jakob Speners an den Pastor Bartholomäus Krasselt von 1733 über die Rolle der Heiligen Schrift
Berlin’s Theologian Philipp Jakob Spener’s Appeal to the Pastor Bartholomäus Krasselt from 1733 on the Role of the Holy Scriptures / 205

Wolfgang Wust
Bigos, kiełbasa krakowska, pierogi i toruńskie pierniki. Przyczynek do historii polsko-niemieckich handlu, kuchni i konsumpcji
Bigos, kiełbasa krakowska, pierogi und toruńskie pierniki unterwegs. Ein Beitrag zur deutsch-polnischen Handels-, Küchenund Konsumgeschichte
Bigos, Kiełbasa Krakowska, Pierogi and Toruńskie Pierniki: A Contribution to the History of Polish-German Trade, Cuisine and Consumption / 221

Krzysztof Syta
Skład osobowy sztabu Regimentu Pieszego Buławy Wielkiej Koronnej w latach 1751–1771
Die personelle Zusammensetzung des Stabes des Infanterie-Regiments des Großhetmans der polnischen Krone in den Jahren 1751–1771
The Composition of the Staff of the Great Crown Mace Foot Regiment in the Years 1751–1771 245

Tomasz Żuchowski
Łowiectwo na terenie miasta Torunia i powiatu toruńskiego w okresie międzywojennym w świetle archiwaliów z zasobu Archiwum Państwowego w Toruniu
Die Jägerei in der Stadt und im Bezirk Toruń in der Zwischenkriegszeit im Lichte der Archivalien aus dem Staatsarchiv in Toruń
Hunting in the City and County of Toruń in the Interwar Period in the Light of Archival Materials from the State Archives in Toruń / 281

Wiesława Kwiatkowska
Uniwersyteckie kształcenie archiwistów i zarządców dokumentacji na odrębnych kierunkach studiów
Universitätsausbildung von Archivaren und Dokumentationsmanagern in getrennten Studienbereichen
University Training of Archivists and Documentation Managers in Separate Fields of Study / 301