Polska Misja Historyczna

Universität Würzburg
Am Hubland, Philosophisches Zentrum (7/U/9)
97074 Würzburg, Niemcy
e-mail: renata.skowronska@uni-wuerzburg.de

Würzburg; foto: Bartłomiej Łyczak

Geschichte im mitteleuropäischen Kontext: wskazówki wydawnicze

(dla tomów 7, 8, 9)

Redakcja
Polnische Historische Mission an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg
Am Hubland, 97074 Würzburg, Niemcy
Tel.: +49 931/31-81029, E-Mail: renata.skowronska@uni-wuerzburg.de

Do publikacji w serii Geschichte im mitteleuropäischen Kontext przyjmowane są artykuły i teksty dotychczas nieopublikowane: które nie były dotychczas publikowane (dotyczy to także publikacji w internecie) i nie są oferowane do druku w innych wydawnictwach lub mediach. Ich Autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść artykułu (tj. za wszystkie składające się na niego części: tekst, ilustracje, przypisy, bibliografia itd.). Artykuły są publikowane w języku niemieckim lub angielskim, wraz z krótkim streszczeniem w języku angielskim oraz słowami kluczowymi i bibliografią. Autorzy nie otrzymują honorarium za publikowane w serii teksty.

Zasady dotyczące przygotowania tekstu

Podczas przygotowywania tekstu należy stosować się do poniższych wskazówek dotyczących układu stron i formatowania. Proszę bez wyraźnej potrzeby nie stosować innego niż podstawowe formatowania, np. nie tworzyć nagłówków, numerów stron, niestandardowych wcięć na początku akapitów, nie wprowadzać specjalnych czcionek. Teksty należy przesyłać w pliku tekstowym w formacie *.rtf lub *.docx

Budowa artykułu

 • Imię i nazwisko, afiliacja (w języku oryginalnym), E-Mail, ORCID (pełny adres, np. https://orcid.org/0000-0002-5322-0125).
 • Tytuł (pogrubiony i pośrodku, także podtytuły pogrubione i pośrodku).
 • Artykuł (przypisy na dole strony – wyłącznie w formie skróconej).
 • Streszczenie (maks. 500 znaków ze spacjami).
 • Keywords (maks. 5 wyrażeń).
 • Bibliography (podzielone na: Archival Sources; Printed Sources oraz Literature). W bibliografii proszę stosować pełny zapis bibliograficzny. Proszę nie tłumaczyć zapisów w bibliografii i nie stosować żadnych skrótów.
 • Ilustracje: każda ilustracja powinna być dostarczona w postaci odrębnego pliku z podaniem jego nazwy, na końcu artykułu proszę umieścić spis ilustracji wraz z proponowanymi podpisami (proszę wziąć pod uwagę, że ilustrację są publikowane na końcu artykułu).

Formatowanie:

 • Czcionka: 12 punktów, Times New Roman.
 • Interlinia: 1,5 wiersza.
 • Marginesy: 2,5 cm.
 • Tekst przypisów dolnych: 10 punktów, Times New Roman, interlinia: pojedyncza.
 • Nie należy: dzielić wyrazów, stosować specjalnego formatowania.

Wskazówki ogólne: tekst i przypisy

 • Tytuły: wszystkie tytuły (artykułów, książek, źródeł, dzieł zbiorowych, czasopism, projektów, zbiorów archiwalnych itd.) proszę zapisywać kursywą (w całym artykule: w tekście, przypisach, bibliografii, w podpisach pod ilustracjami, wykresami itd.).
 • Gramatyka języka niemieckiego: proszę kierować się zasadami słownika Duden.
 • Numer przypisu: 1. Jeżeli przypis odnosi się do bezpośrednio poprzedzającego go słowa (grupy słów) numer przypisu umieszcza się bezpośrednio po tym słowie (grupie słów), przed przecinkiem, kropką lub innymi znakami interpunkcyjnymi. 2. Jeśli przypis odnosi się do całego zdania (lub wielu zdań), numer przypisu znajduje się po zamykającym zdanie (lub kilka zdań) znaku interpunkcyjnym. 3. Przy cytatach numer przypisu umieszcza się po zamykającym cytat cudzysłowie.
 • Nazwy instytucji, organizacji itp.: przy pierwszym cytowaniu należy podać pełną nazwę, proszę nie stosować skrótów. Uwaga: w wypadku tłumaczenia nazwy proszę podać w nawiasach lub przypisie oryginalną, urzędową nazwę (w języku danego kraju).
 • Skróty: w tytule i tekście proszę generalnie nie stosować skrótów. W przypisach można stosować skróty, na przykład: i.e., etc., e. g.
 • Cytaty ze źródeł i literatury: w cudzysłowie (czcionka 12 w tekście, czcionka 10 w przypisach) lub większe fragmenty (dotyczy tylko tekstu) bez cudzysłowu w odrębnych akapitach (czcionka 11) z poszerzonym marginesem z lewej strony (odstęp 3,5 cm). Proszę stosować cudzysłów angielski (nie stosować np. cudzysłowu francuskiego « … »).
 • Wyrażenia (np. ad hoc): kursywą, bez cudzysłowu.
 • Zwroty lub wyrazy obce dla tekstu stylistycznie (np. wyrażenia potoczne, niektóre nazwy własne, wyrażenia przenośne, ironiczne itd.): poprzez pojedynczy cudzysłów, np. ‚Winterkönig’ Friedrich V.
 • Cytat wewnątrz cytatu oznaczamy poprzez pojedynczy cudzysłów: “At the end of his life, John said: ‘I have no regrets.’”
 • Opuszczenie poszczególnych fragmentów w cytacie lub własne uzupełnienia: proszę oznaczać poprzez nawias kwadratowy, np. “The sky […] is blue.” lub “This country [Argentina] was really beautiful.”
 • Myślnik: daty i podwójne nazwiska bez spacji pomiędzy myślnikiem: Nowak-Kowalska, 1546–1563 (a nie: Nowak – Kowalska, 1546 – 1563).
 • Myślnik (półpauza): w datach oraz przy podawaniu numerów stron proszę stosować półpauzy –  (kombinacja klawiszy: ctrl + -), np. 1456–1467, S. 23–35. W wypadku przełomu roku: 1696/1697.
 • Daty: w tekście powinny być zapisane z pełną nazwą miesiąca, np. 4 May 1852. W przypisach proszę stosować daty skrócone: np. 4.5.1852.
 • Cyfry należy zapisywać – do jedenastu słownie, od 12 cyfrą (jedenaście, 12).
 • Liczby bez spacji: 1.000, 10.000, 100.000, 1.000.000.

Przypisy

 • W przypisach stosujemy wyłącznie zapis skrócony źródeł drukowanych i literatury (dotyczy to także artykułów z internetu, np. Wikipedii).
 • Zapis źródeł drukowanych i literatury: nazwisko pierwszego autora lub redaktora (w wypadku ich braku tylko pierwsze słowa tytułu): pierwsze słowa tytułu oraz ewentualnie numer tomu/zeszytu (wyłącznie jeśli jest to niezbędne, np. w wypadku wielotomowych publikacji o tym samym tytule), numery stron do których się bezpośrednio odwołujemy (lub numer noty). Np. Töppen (ed.): Die StaatsverträgeAkten, 1, Nr. 95; Hirsch (ed.): Scriptores, 3, pp. 400–401; Neitmann: Die Staatsverträge, pp. 169–170; Górski: Początki reprezentacji, p. 141; Jóźwiak et al.: Wojna Polski i Litwy, p. 86; Kazimierz III Wielki, unpag.
 • W wypadku częstego powoływania się na określoną publikację lub źródło archiwalne zachęcamy do stosowania prostych i czytelnych skrótów, np. Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie: Archiwum Biskupie (further: AAW AB – czcionką prostą), Sign. II D 35/1; Archiv hlavního města Prahy: Magistrát hlavního města Prahy I., Protokoly sborů městské správy / Knihy, 1787 Protokoly rady (further: APraha Protokoly), sig. 548/5, pp. 15–16.
 • W artykule należy konsekwentnie używać skrótów.
 • Proszę nie tłumaczyć nazw instytucji (np. archiwa, biblioteki) oraz tytułów cytowanych źródeł i publikacji.
 • Numery stron w artykule w j. angielskim: p. 5, pp. 6–15.
 • Przy następującym po sobie cytowaniu dużą literą Ibidem, pp. 7–9. Gdy powtarza się autor: Idem: lub Eadem: Die Staatsverträge, S. 7–9.
 • W przypisach proszę wymieniać tylko pierwszego autora/redaktora, np. Jóźwiak et al.: Wojna Polski i Litwy, p. 86.
 • Liczba stron: proszę nie stosować f. lub ff. Numery stron należy podać dokładnie, np. pp. 23–24 lub pp. 52–55.

Streszczenie

Do każdego artykuły powinno zostać przygotowane krótkie streszczenie (maksymalnie 500 znaków ze spacjami) w języku artykułu (wraz z tytułem) oraz w języku artykułu.

Słowa kluczowe

Tematyka artykułu powinna zostać ujęta w kilku, maksymalnie pięciu, wyrażeniach. Przykład: egodokumenty; rękopisy; pamięć; kultura nowożytna

Bibliografia

 • Na końcu artykułu powinien znajdować się wykaz wszystkich źródeł i literatury, które zostały wykorzystane podczas pracy nad artykułem.
 • Wykaz powinien być podzielony na trzy części: źródła archiwalne, źródła drukowane, literatura.
 • Każda pozycja powinna być zakończona kropką.
 • Uporządkowanie: alfabetyczne, według nazwisk lub tytułów (w wypadku braku nazwisk autorów lub redaktorów).
 • Nazwy archiwów, bibliotek itd. oraz tytuły zespołów (zbiorów), a także tytuły wszystkich publikacji: w bibliografii i przypisach prosimy podawać w języku oryginału, nie tłumaczyć.
 • W bibliografii stosujemy wyłącznie zapis pełny (także w wypadku powtórzeń), wg wzoru: nazwiska wszystkich autorów lub redaktorów wraz z imionami (w wypadku ich braku tylko tytuł): tytuł, in: tytuł pracy zbiorowej / czasopisma, numer tomu/numeru (jeśli dotyczy). data wydania, numery stron całości (tylko w wypadku artykułów). Poniżej przykłady.
 • W bibliografii i przypisach dolnych nazwiska autorów / redaktorów oddzielamy ukośnikiem (a nie przecinkiem). Np. zapis pełny w bibliografii (z imionami): Jóźwiak, Sławomir / Kwiatkowski, Krzysztof /  Szweda, Adam / Szybkowski, Sobiesław: Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409–1411. 2010.
 • W wypadku długich tytułów (np. starodruków i rękopisów) tytuł może zostać skrócony poprzez […].
 • Nie podajemy miejsca wydania dzieła.
 • Nie podajemy tytułów serii, jeśli dany tom posiada samodzielny tytuł.
 • Dzieła publikowane w czasopismach i w pracach zbiorowych z „in:”.
 • Proszę nie stosować skrótów typu „Vol.“, „Nr.“, tylko arabskie cyfry po tytule, przed datą wydania, np. Czaja, Roman: Gesellschaft und Landesherr im Ordensland Preußen zu Beginn des 15. Jahrhunderts, in: Zapiski Historyczne, 75/4. 2011, pp. 19–31.
 • Teksty zamieszczone w internecie, które nie są kopią publikacji papierowych (w takim wypadku proszę cytować wersję papierową), proszę cytować jak artykuły, zgodnie z ogólnymi zasadami: nazwiska autorów lub redaktorów (w wypadku ich braku tytuł): tytuł. data publikacji i numery stron do których się bezpośrednio odwołujemy (jeśli są podane), dodatkowo konieczna jest informacja: „URL: tu należy podać adres strony internetowej oraz w nawiasie datę skorzystania z tej strony (5.5.2010). Np. Kazimierz III Wielki, in: Wikipedia, URL: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_III_Wielki (2.6.2020);  Sarnowsky, Jürgen: Beschreibung des Projekts, in: Virtuelles Preußisches Urkundenbuch, URL: https://www.spaetmittelalter.uni-hamburg.de/Urkundenbuch/beschreibung.html (5.1.2020).
 • Dla prac zapisanych cyrylicą proszę stosować transliterację [w nawiasach kwadratowych proszę podawać zapis oryginalny]. Transliteracja wg zasad ISO-9: http://www.translitteration.com/transliteration/en/russian/iso-9/

Ilustracje

 • Pełną odpowiedzialność za zamieszczone ilustracje ponosi Autor (Autorzy): proszę nie naruszać praw autorskich, nie wolno zamieszczać ilustracji, schematów, rysunków bez uzgodnienia tego z właścicielem.
 • Nie publikujemy ilustracji ogólnie dostępnych, np. z internetu.
 • Każda ilustracja powinna być dostarczona w postaci odrębnego pliku z podaniem jego nazwy, na końcu artykułu proszę umieścić spis ilustracji. Proszę wziąć pod uwagę, że ilustrację sa publikowane na końcu artykułu.
 • Fotografie: pliki *.tif, *.jpg lub *.psd o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi [najlepiej 600 dpi].
 • Wykresy – wykonane w Corel Draw lub Microsoft Excel (jeśli muszą być w trakcie prac poddawane edycji).
 • Rysunki – w postaci plików *.cdr (wraz z dołączonymi czcionkami) lub kontrastowe + pliki .pdf.

Przykłady zapisów w bibliografii

Źródła archiwalne

 • Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie: Archiwum Biskupie, sig. II D 35/1.
 • Archiv der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften Görlitz: sig. OLGW XII. 1 and OLGdW A25 (Briefe C. A. v. Schachmanns).
 • Archiv hlavního města Prahy: Magistrát hlavního města Prahy I., Protokoly sborů městské správy / Knihy, 1787 Protokoly rady, sig. 548/5.
 • Archiwum Naszej Przeszłości w Krakowie: Akta dotyczące Prowincji Warszawskiej Księży Misjonarzy (XVIII w.), Cathalogus Missionum in Polonia per presbiteros Congregationis Missionis Varsaviae (ab Anno 1654–1740), sig. 1; Schletz Alfons: Słownik biograficzny Zgromadzenia Księży Misjonarzy 1651–1951, Sign. 1957/1 78/1 (typescript copy).
 • Archiwum Państwowe w Gdańsku: Akta miasta Elbląga, sig. 369,1/ 3006.
 • Archiwum Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie: Liber Missionum ab Anno quo Alexander Kotovius praesul Vilnensis Missionarios sperabat (1686–1763), (without file number) ; Liber Missionum (pro Domo Leopoliensi ab anno 1748), (without file number); Liber Missionum pro Domo Smiłovicensi (ab anno 1747), (without file number).

Źródła drukowane

 • Bardili, Johann Wendel: Des Weyland Durchl. Printzens Maximilian Emanuels Hertzogs in Würtemberg […] über ein Schwedisch Dragoner-Regiment Reisen […]. 1730.
 • Hein, Max / Maschke, Erich (eds.): Preußisches Urkundenbuch, 2/1. 1932.
 • Hirsch, Theodor (ed.): Scriptores Rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen der preußischen Vorzeit bis zum Unterg ange der Ordensherrschaft, 3. 1866.
 • Koppmann, Karl (ed.): Hanserecesse. Die Recesse und andere Akten der Hansetage von 1256–1430, 4. 1877.
 • Kozłowska-Budkowa, Zofia et al. (eds.): Joannis Dlugossii Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, 9: (1300–1370). 1978.
 • Kwiatkowski, Krzysztof: Oryginalne fragmenty kroniki Wiganda von Marburg ‒ opis źródłoznawczy, nowa edycja i polskie tłumaczenie, in: Studia Źródłoznawcze, 59. 2021, pp. 107‒14.
 • Malinowski, Mikołaj (ed.): Stryjkowski Maciej: Kronika polska, litewska, żmódzka i wszystkiej Rusi, 2. 1846.
 • Pelech, Markian (ed.): Nowa księga rachunkowa Starego Miasta Elbląga 1404–1414, 1–2. 1987–1989.
 • Regesten 1423, in: Virtuelles Preußisches Urkundenbuch, URL: https://www.spaetmittelalter.uni-hamburg.de/Urkundenbuch/pub/orden1423.html (2.6.2020), Nr. PrUB, JH I 4208–1423. o.O.
 • Töppen, Max (ed.): Akten der Ständetage Preußens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens, 1. 1878.
 • Jasas, Rimantas (ed.): Wigand von Marburg: Naujoji Prūsijos kronika. 1999.

Literatura

 • Białuński, Grzegorz: Opozycja rycerstwa pruskiego na początku XV wieku, in: Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 3. 2010, pp. 247–280.
 • Cordes Albrecht: Lex mercatoria, in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, 3. 2019, Sp. 890902.
 • Czaja, Roman: Das Verhältnis der führenden Schichten der preußischen Großstädte zur Landesherrschaft in vergleichender Sicht im 14. und 15. Jahrhundert, in:  Nowak Zenon Hubert / Czaja Roman (eds.): Der Deutsche Orden in der Zeit der Kalmarer Union 1397–1521. 1999, pp. 75–89.
 • Czaja, Roman: Die Krise der Landesherrschaft. Der Deutsche Orden und die Gesellschaft seines Staates in Preußen in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, in: Czaja, Roman / Sarnowsky, Jürgen (eds.): Die Ritterorden in Umbruchs- und Krisenzeiten. 2011, pp. 159–171.
 • Gehrke, Roland: B. Karch: Nation and Loyalty in a German-Polish Borderland, in: H-Soz-Kult, URL: https://www.hsozkult.de/review/id/reb-29231?title=b-karch-nation-and-loyalty-in-a-german-polish-borderland&recno=33&page=2&q=&sort=&fq=&total=17101 (2.6.2020).
 • Górski, Karol: Początki reprezentacji rycerstwa w stanach państwa krzyżackiego w Prusach w XV wieku, in: Zapiski Historyczne, 33/3. 1968, pp. 131–150.
 • Jasiński, Tomasz: Początki Torunia na tle osadnictwa średniowiecznego, in: Zapiski Historyczne, 46/4. 1981, pp. 5–34.
 • Jenks, Stuart: England, die Hanse und Preußen. Handel und Diplomatie 1377–1474, 1–2. 1992.
 • Jóźwiak, Sławomir / Kwiatkowski Krzysztof / Szweda Adam / Szybkowski Sobiesław: Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409–1411. 2010.
 • Kajkowski, Kamil / Kuczkowski, Andrzej: Water in pre-Christian beliefs in Pomerania (northern Poland) of the early medieval period, in: Studia Mythologica Slavica, 20. 2017, pp. 15–32.
 • Kazimierz III Wielki, in: Wikipedia, URL: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_III_Wielki (2.6.2020).
 • Kłaczkow, Jarosław (ed.): Polski protestantyzm w czasach nazizmu i komunizmu. 2009.
 • Kłaczkow, Jarosław (ed.): Społeczność ewangelicka Radomia podczas okupacji hitlerowskiej. 2009.
 • Kłaczkow, Jarosław: Historia parafii ewangelicko-augsburskiej w Radomiu 1826–2009. 2010.
 • Kłaczkow, Jarosław / Zielińska, Agnieszka (eds.): Die Evangelischen in Thorn (16.–20. Jahrhundert). 2014.
 • Misāns, Ilgvars: Riga, Dorpat und Reval im Spannungsfeld zwischen den wendischen und preußischen Städten vom Ende des 14. bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts, in: Dybaś, Bogusław / Makiłła, Dariusz (eds.): Prusy i Inflanty między średniowieczem a nowożytnością. Państwo, społeczeństwo, kultura. 2003, pp. 29–43.
 • Pelech, Markian: Die Rolle Danzigs unter der preußischen Hansestädten bis 1410, in: Jähnig, Bernhart / Letkemann, Peter (eds.): Danzig in acht Jahrhunderten. Beiträge zur Geschichte eines hansischen und preußischen Mittelpunktes. 1985, pp. 61–76.
 • Sarnowsky, Jürgen: Beschreibung des Projekts, in: Virtuelles Preußisches Urkundenbuch, URL: https://www.spaetmittelalter.uni-hamburg.de/Urkundenbuch/beschreibung.html (5.11.2020).
 • Słomkowski, Jan: Przestrzeń sakralna, in: Zapiski Historyczne, 1. 2020, pp. 55–77.
 • Weymann, Stefan: Cła i drogi handlowe w Polsce piastowskiej. 1938.

Przykłady zapisów w przypisach

Źródła archiwalne (pełne odwołanie, przy częstym korzystaniu zaleca się stosowanie prostych skrótów)

 • Archiv hlavního města Prahy: Magistrát hlavního města Prahy I., Protokoly sborů městské správy / Knihy, 1787 Protokoly rady (further: AP Protokoly), sig. 548/5, fol. 5.
 • Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie: Archiwum Biskupie (further: AAW AB), sig. II D 35/1, fol. 89.
 • Archiwum Państwowe w Gdańsku: Akta miasta Elbląga (further: AG E), sig. 369,1/ 3006.
 • Archiwum Naszej Przeszłości w Krakowie (further: ANP): Akta dotyczące Prowincji Warszawskiej Księży Misjonarzy [XVIII w.], Cathalogus Missionum in Polonia per presbiteros Congregationis Missionis Varsaviae (ab Anno 1654–1740), sig. 1.; ANP, Sign. 78/1, Schletz 1957, [unpag.].
 • Archiwum Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie (further: APP): Liber Missionum ab Anno quo Alexander Kotovius praesul Vilnensis Missionarios sperabat [1686–1763], (without file number); APP, Liber Missionum [pro Domo Leopoliensi ab anno 1748], (without file number), p. 87; APP, Liber Missionum pro Domo Smiłovicensi (ab anno 1747), (without file number), p. 56.

Źródła drukowane

 • Bardili: Des Weyland, p. 55.
 • Hein et al. (eds.): Preußisches, 2/1, No. 175.
 • Hirsch (ed.): Scriptores Rerum Prussicarum, 3, No. 156.
 • Jasas (ed.): Wigand von Marburg: Naujoji Prūsijos, p. 45.
 • Koppmann (ed.): Hanserecesse, 4, pp. 178–179.
 • Kozłowska-Budkowa et al. (eds.): Joannis Dlugossii Annales, 9, p. 75.
 • Kwiatkowski: Oryginalne fragmenty, p. 110.
 • Malinowski (ed.): Stryjkowski Maciej: Kronika polska, 2, p. 74.
 • Pelech (ed.): Nowa księga, 1, p. 45.
 • Regesten 1423, No. PrUB, JH I 4208–1423.
 • Töppen (ed.): Akten, 1, No. 785.
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 1920 r., Art. 9.

Literatura

 • Białuński: Opozycja, p. 247.
 • Cordes: Lex mercatoria, Sp. 890902.
 • Czaja: Das Verhältnis, p. 76.
 • Idem: Die Krise, pp. 159–171.
 • Gehrke: B. Karch, unpag.
 • Górski: Początki reprezentacji, p. 132.
 • Hirsch: Scriptores, p. 88.
 • Jasiński: Początki Torunia, p. 6.
 • Jenks: England, 1, p. 78.
 • Jóźwiak et al.: Wojna (further: Wojna), p. 49.
 • Kajkowski et al.: Water, p. 16.
 • Kazimierz III Wielki, unpag.
 • Kłaczkow (ed.): Polski protestantyzm, pp. 55–56.
 • Idem (ed.): Społeczność, p. 88.
 • Idem: Historia, p. 78.
 • Idem. et al. (ed.): Die Evangelischen, p. 89.
 • Misāns: Riga, Dorpat, pp. 41–42.
 • Pelech: Die Rolle Danzigs, pp. 62–63.
 • Sarnowsky: Beschreibung, unpag.
 • Słomkowski: Przestrzeń, p. 55.
 • Weymann: Cła, p. 8.