Polska Misja Historyczna

Universität Würzburg
Am Hubland, Philosophisches Zentrum (7/U/9)
97074 Würzburg, Niemcy
e-mail: renata.skowronska@uni-wuerzburg.de

Würzburg; foto: Bartłomiej Łyczak

Biuletyn Polskiej Misji Historycznej

Propozycje tekstów do Biuletynu proszę przesyłać na adres mailowy Redakcji (renata.skowronska@uni-wuerzburg.de). Proszę nie przesyłać gotowych tekstów bez wcześniejszej konsultacji z Redakcją.

Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission jest czasopismem naukowym poświęconym dziejom Polski i Niemiec, w którym przedstawiane są różne zagadnienia historyczne z perspektywy obu krajów, ze szczególnym uwzględnieniem relacji między nimi. Redakcja stara się, aby każdy tom stanowił pewną całość, a artykuły w nim zawarte omawiały wybrany dla danego tomu temat w odniesieniu do ziem polskich, niemieckich lub też obu krajów jednocześnie i dzięki temu uzupełniały się. Niewykluczone są także artykuły dotyczące innych krajów, które pozwalają na porównanie z sytuacją na ziemiach polskich i niemieckich poprzez wprowadzenie dalszej perspektywy. W założeniu każdy artykuł jest więc samodzielną pracą, która jednocześnie składa się na większą całość. Zadaniem Biuletynu jest także popularyzowanie dokonań naukowców polskich za granicą oraz autorów zagranicznych w Polsce. W związku z tym do publikacji w tym roczniku przyjmowane są również artykuły ogólne, wprowadzające, podsumowujące dotychczasowe badania, szczególnie jeśli pasują tematycznie do całego tomu. Czasopismo dokumentuje działalność Polskiej Misji Historycznej, funkcjonującej w latach 2001-2009 przy Instytucie Historycznym Maxa Plancka w Getyndze, a od września 2009 roku ulokowanej przy Uniwersytecie Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu. Od 2011 roku Biuletyn jest wydawany jako rocznik (ISSN 2083-7755, e-ISSN 2391-792X). Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe.

Biuletyn Polskiej Misji Historycznej jest wydawany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Zakupu czasopisma można dokonywać przez stronę internetową Wydawnictwa Naukowego UMK.

Główna strona internetowa Biuletynu znajduje się na Akademickiej Platformie Czasopism: począwszy od numeru 6 (2011) wszystkie artykuły z tego czasopisma naukowego są tam dostępne bezpłatnie, na zasadach Open Journal System (OJS), licencja Creative Commons.

Biuletyn Polskiej Misji Historycznej znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 • wykaz czasopism z dnia 17 września 2012 r., część B – 3 punkty,
 • wykaz czasopism z dnia 20 grudnia 2012 r., część B – 3 punkty,
 • wykaz czasopism z dnia 17 grudnia 2013 roku, część B – 4 punkty,
 • wykaz czasopism z dnia 31 grudnia 2014 roku, część B – 4 punkty,
 • wykaz czasopism z dnia 18 grudnia 2015 roku, część B – 7 punktów,
 • wykaz czasopism z dnia 9 grudnia 2016 roku, część B – 7 punktów,
 • ujednolicony wykaz czasopism naukowych za lata 2013-2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku, część B – 7 punktów,
 • wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 31 lipca 2019 roku – 20 punktów;
 • rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia z dnia 9 lutego 2021 roku – 20 punktów;
 • zmiana i sprostowanie Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (z dnia 18 lutego 2021 r., link) – 40 punktów,
 • Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (link) oraz Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. (link) – 70 punktów,
 • Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (link) – 70 punktów,
 • Komunikat Ministra Nauki z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (link) – 70 punktów.

Biuletyn Polskiej Misji Historycznej jest indeksowany w Scopus od 2019 roku:

 • Ranking Scopus CiteScore Rank 2020: w dziedzinie historia zajął 1235. miejsce na 1328 czasopism ujętych w zestawieniu (link).

Biuletyn w Index Copernicus:

 • IC Journals Master List 2012 – ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 5.49 pkt,
 • IC Journals Master List 2013 – ICV w wysokości 6.58 pkt,
 • IC Journals Master List 2014 – ICV w wysokości 68.33 pkt (wartość znormalizowana wskaźnika ICV: 6.78 pkt),
 • IC Journals Master List rok 2016 – w wysokości 88.01,
 • IC Journals Master List rok 2017 – w wysokości 93.92,
 • IC Journals Master List rok 2018 – w wysokości 99.57,
 • IC Journals Master List rok 2019 – w wysokości 100.00,
 • IC Journals Master List rok 2020 – w wysokości 97.96,
 • IC Journals Master List rok 2021 (Index Copernicus Value, ICV) – w wysokości 116.96,
 • IC Journals Master List rok 2022 (Index Copernicus Value, ICV) – w wysokości 117.66.

Biuletyn Polskiej Misji Historycznej – nr 18 (2023) oraz nr 19 (2024) – zostanie przygotowany dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu państwa w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”. Dofinansowanie: 21.000 zł. Całkowita wartość: 21.000 zł.

Link: Etyka publikowania i oświadczenie o zapobieganiu nadużyciom.

Link: Zasady dotyczące recenzowania oraz kryteria kwalifikowania artykułów do druku w Biuletynie.

Link: Wskazówki wydawnicze dla Autorów.

Link: Lista recenzentów współpracujących z Redakcją Biuletynu Polskiej Misji Historycznej.

Zespół redakcyjny:

Kontakt z Redakcją: r.skowronska@uni-wuerzburg.de

 • Redaktor naczelna: dr Renata Skowrońska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Nauk Historycznych. Polska Misja Historyczna, Polska
 • Zastępca redaktora naczelnego: prof. dr hab. Helmut Flachenecker, Uniwersytet Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu, Niemcy
 • Sekretarz redakcji: Mirosława Buczyńska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, www.wydawnictwo.umk.pl, Polska
 • Redaktor naukowy i filologiczny (j. niemiecki – native speaker, język angielski): dr Renate Schindler, Universitätsbibliothek Würzburg, Niemcy
 • Redaktor naukowy i filologiczny (j. niemiecki – native speaker): dr Dirk Rosenstock, Niemcy
 • Redaktor filologiczny (język angielski): mgr Agnieszka Chabros, Polska i mgr Anna Maleszka, Polska
 • Redaktor filologiczny (język niemiecki): dr Liliana Lewandowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Biblioteka Uniwersytecka, Polska
 • Redaktor filologiczny (język angielski – native speaker): Steve Jones

Komitet Redakcyjny / Rada Naukowa czasopisma:

Komitet pełni rolę doradczą, opiniodawczą oraz kontrolną. Organ ten wskazuje kierunki rozwoju czasopisma i wspomaga Redakcję przy realizacji założonych celów. 

Przewodniczący:

 • Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Członkowie:

 • Prof. dr hab. Thomas Baier (Julius-Maximilians-Universität Würzburg)
 • Prof. dr hab. Caspar Ehlers (Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main)
 • Prof. dr hab. Helmut Flachenecker (Julius-Maximilians-Universität Würzburg)
 • Dr Krzysztof Garczewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • Prof. dr hab. Heinz-Dieter Heimann (Universität Potsdam)
 • Prof. dr hab. Tomasz Jasiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Prof. dr hab. Krzysztof Kopiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Prof. dr hab. Zdzisław Noga (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Prof. dr hab. Andrzej Sokala (Rektor, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Prof. dr hab. Wojciech Zawadzki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Dotychczas ukazały się:

Polityka prywatności:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Redakcja Biuletynu Polskiej Misji Historycznej respektują prawo do prywatności i ochrony danych osobowych autorów. Dane autorów nie są wykorzystywane w celach handlowych i marketingowych. Redaktorzy i recenzenci są zobowiązani do zachowania w poufności wszelkich informacji związanych ze złożonymi do redakcji pracami.