Polska Misja Historyczna

Universität Würzburg
Am Hubland, Philosophisches Zentrum (7/U/9)
97074 Würzburg, Niemcy
e-mail: renata.skowronska@uni-wuerzburg.de

Würzburg; foto: Bartłomiej Łyczak

Stypendyści i Goście PMH w latach 2010-2016

 

Grudzień 2016

Prof. dr hab. Tomasz Ciesielski (Uniwersytet Opolski). Problematyka badawcza: Milicje biskupie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów a wojska biskupie w Świętym Cesarstwie Rzymskim Narodu Niemieckiego w XVII-XVIII wieku. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr Wioletta Kwiatkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Trendy w badaniach nad edukacją na odległość w Niemczech i Polsce. Studium porównawcze. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna (kontynuacja badań).

Dr hab. Mieczysław Kunz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Pomorze na archiwalnych materiałach kartograficznych. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Dr Kamila Majewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Pedagogiczne przesłanki do stosowania tabletów w procesie edukacji wczesnoszkolnej. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna (kontynuacja badań).

Mgr Ewelina Rybka (Gdański Uniwersytet Medyczny). Problematyka badawcza: Korespondencja lekarzy gdańskich jako źródło do dziejów rozwoju medycyny nowożytnej. Finansowanie własne.

Prof. dr hab. Dorota Siemieniecka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Twórcze i motywacyjne uwarunkowania aktywności nauczycieli w kontekście dydaktyki nowych technologii kształcenia. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna (kontynuacja badań).

Dr Małgorzata Skibińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Umiejętności informacyjne uczniów szkół średnich a stopień ich zaangażowania w Internecie społecznościowym. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna (kontynuacja badań).

Listopad 2016

Prof. dr hab. Mirosława Buchholtz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Motyw powrotu do domu z wojny: porównanie twórczości kanadyjskiej autorki Mavis Gallant z niemiecką tradycją literacką. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Mgr Piotr Goltz (Uniwersytet Warszawski). Problematyka badawcza: Związki intelektualne Czech z krajami niemieckimi (XIV w.) – kontekst pism poświęconych polityce. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr Mariusz Sawicki (Uniwersytet Opolski). Problematyka badawcza: Kontakty dyplomatyczne biskupów Würzburga z dworem francuskim w II połowie XVII wieku w świetle zachowanej, francuskojęzycznej korespondencji. Stypendium zostało ufundowane przez Biskupstwo Würzburskie.

Mgr Aleksandra Ziober (Uniwersytet Wrocławski). Problematyka badawcza: Pobyty edukacyjne szlachty i magnaterii Wielkiego Księstwa Litewskiego w Würzburgu w XVII wieku. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Październik 2016

Mgr Alicja Bartnicka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Światopogląd w działaniu. Wizja świata Heinricha Himmlera i jej praktyczna realizacja w czasie II wojny światowej. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Mgr Anna Agnieszka Dryblak (Uniwersytet Warszawski). Problematyka badawcza: Rola monastycyzmu żeńskiego w średniowiecznej Polsce (X–XIII w.) w ujęciu porównawczym. Stypendium zostało ufundowane przez Biskupstwo Würzburskie.

Dr Anna Tarnowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Geneza i rozwój sądownictwa konstytucyjnego w krajach niemieckich ze szczególnym uwzględnieniem aspektów organizacji i gwarancji niezależności. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Wrzesień 2016

Dr Marta Baranowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Władza w refleksji Niccolò Machiavellego i Fryderyka Nietzschego. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Mgr Agata Dworzak (Uniwersytet Jagielloński). Problematyka badawcza: Rodzina artystyczna Auwera jako modelowy warsztat rzeźbiarski w XVIII stuleciu. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr hab. Artur Duda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Teatr w Toruniu 1904-1944. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Dr hab. Piotr Oliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Środowisko naturalne, rozwój demograficzny i zmiany kulturowe na Pomorzu i w Prusach od XIII do XVI wieku. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Dispense de diversis formis für den Klerus im Mittelosteuropa. Zur Geschichte des kanonischen Rechts sowie Gewohnheitsrechts im Spätmittelalter. Stypendium zostało ufundowane przez Biskupstwo Würzburskie.

Sierpień 2016

Dr Izabela Bogdan (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Problematyka badawcza: Protestancka edukacja muzyczna w kontekście XVI- i XVII-wiecznego życia społecznego, religijnego i kulturalnego niemieckich obszarów językowych. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr Joanna Cukras-Stelągowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Szkoła żydowska w Würzburgu w obliczu rozwoju ideologii narodowego socjalizmu. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr hab. Mirosław Kłusek (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie). Problematyka badawcza: Rewindykacja polskich dóbr kultury utracownych podczas II wojny światowej. Finansowanie własne.

Dr hab. Krzysztof Kopiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Księga ławnicza Starego Miasta Torunia (1479-1515). Opracowanie edytorskie i analiza treści. Finansowanie własne.

Mgr Joanna Maj (Uniwersytet Wrocławski). Problematyka badawcza: Polskie i niemieckie modele nowej historii literatury. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr Anna Mikołajewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: “Odstąpiła sława od Izraela”. Samuel Luther Geret, człowiek światowy i jego wizja Prus. Stypendium półmiesięczne (1-15 sierpnia) zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową. Pobyt naukowy w dniach 16-31 sierpnia został zrealizowany dzięki grantowi ufundowanemu przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Księga ławnicza Starego Miasta Torunia (1479-1515). Opracowanie edytorskie i analiza treści. Finansowanie własne.

Dr hab. Piotr Oliński, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Problematyka badawcza: Środowisko naturalne, rozwój demograficzny i zmiany kulturowe na Pomorzu i w Prusach od XIII do XVI wieku. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Mgr Kinga Oworuszko-Notschewneu (Uniwersytet Wrocławski). Problematyka badawcza: Peryferia versus centrum – obraz Prus w “Schlesische Provinzialblätter”. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Prof. dr hab. Janusz Tandecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Księga ławnicza Starego Miasta Torunia (1479-1515). Opracowanie edytorskie i analiza treści. Finansowanie własne.

Mgr Mikołaj Tomaszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Tomasz Czapski herbu Leliwa (1711-1784). Życie i działalność. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Dr hab. Włodzimierz Zientara, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Problematyka badawcza: Komunikacja społeczna we wczesnym okresie nowożytnym: uczestnicy, miejsca i stosowane środki komunikacji. Stypendium półmiesięczne (1-15 sierpnia) zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową. Pobyt naukowy w dniach 16-31 sierpnia został zrealizowany dzięki grantowi ufundowanemu przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Lipiec / sierpień 2016

Dr hab. Monika Ożóg (Uniwersytet Wrocławski). Problematyka badawcza: Wyposażenie ruchome kościołów rzymskich od VIII do połowy IX wieku. Próba rekonstrukcji. Stypendium zostało ufundowane przez Biskupstwo Würzburskie.

Lipiec 2016

Dr Agnieszka Pawłowska-Kubik (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Hohenzollernowie wobec rokoszu sandomierskiego 1606-1607. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr Przemysław Waszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Gotycka sztuka figuratywna wspólnoty kulturowej pobrzeża Bałtyku. Malarstwo i rzeźba XIV i pierwszej połowy XV wieku ze szczególnym uwzględnieniem państwa zakonnego. Znaczenie sztuki i powiązania artystyczne z innymi regionami europejskimi. Recepcja oraz historiografia. Stypendium zostało ufundowane przez Biskupstwo Würzburskie.

Czerwiec / lipiec 2016

Dr Bartłomiej Łyczak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Edycja Annales toruńskiego piwowara Conrada Möllera. Kwerenda porównawcza. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr Emilia Ziółkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Recepcja niemieckich wydawnictw architektonicznych na obszarze Królestwa Polskiego. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Czerwiec 2016

Dr Małgorzata Anna Banasiak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Kształcenie nauczycieli w Polsce i Niemczech w XIX wieku. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Dr Wioletta Kwiatkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Trendy w badaniach nad edukacją na odległość w Niemczech i Polsce. Studium porównawcze. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Dr Kamila Majewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Pedagogiczne przesłanki do stosowania tabletów w procesie edukacji wczesnoszkolnej. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Dr hab. Andrzej Pleszczyński, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Problematyka badawcza: Początki gmin miejskich we Frankonii w świadectwach źródeł i tradycjach legendarnych. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Prof. dr hab. Dorota Siemieniecka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Twórcze i motywacyjne uwarunkowania aktywności nauczycieli w kontekście dydaktyki nowych technologii kształcenia. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Dr. Małgorzata Skibińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza:Umiejętności informacyjne uczniów szkół średnich a stopień ich zaangażowania w Internecie społecznościowym. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Maj 2016

Mgr Tomasz Kowalski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Cudowne wizerunki Frankonii: historia religijna, tradycje kulturowe, wartościowanie konserwatorskie. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Grudzień 2015

Mgr Michał Jakubik (Uniwersytet Opolski). Problematyka badawcza: Stosunki polsko-litewskie w latach 1918-1939 w świetle prasy międzywojennej. Stypendium zostało ufundowane przez Uniwersytet Opolski.

Październik 2015

Dr Anna Tarnowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Gwarancje ochrony prawnej w prawie publicznym Bawarii, Badenii i Wirtembergii w XIX wieku. Stypendium zostało ufundowane przez Uniwersytet Juliusza Maksymiliana w Würzburgu.

Mgr Marcin Sumowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Rycerstwo w Kościele w państwie zakonu niemieckiego w Prusach. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Wrzesień 2015

Prof. dr hab. Krzysztof Bracha (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach / Polska Akademia Nauk, Warszawa): Problematyka badawcza: Krytyka przesądów późnego średniowiecza. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr hab. Lidia Michalska-Bracha, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach: Problematyka badawcza: Miejsca pamięci w XIX i XX wieku. Współczesna perspektywa badawcza. Finansowanie własne.

Prof. dr hab. Magdalena Niedzielska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Kwestia polska w programach politycznych niemieckiego liberalizmu w XIX wieku. Stypendium zostało ufundowane przez Uniwersytet Juliusza Maksymiliana w Würzburgu.

Dr Kazimierz S. Ożóg (Uniwersytet Opolski). Problematyka badawcza: Zniszczenie Würzburga w 1945 roku i jego późniejsza odbudowa: problemy rekonstrukcji urbanistycznej i architektonicznej oraz przechowywania pamięci o tych wydarzeniach. Stypendium zostało ufundowane przez Uniwersytet Juliusza Maksymiliana w Würzburgu.

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Religijność i kultura w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr hab. Wiesław Wacławczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Narracje praw człowieka w Niemczech i Rosji. Stypendium zostało ufundowane przez Uniwersytet Juliusza Maksymiliana w Würzburgu.

Prof. dr hab. Jacek Wijaczka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Kościół rzymskokatolicki a przestępstwo czarostwa w XVI-XVIII wieku. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Sierpień/wrzesień 2015

Dr hab. Krzysztof Kopiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Słowniki łacińsko-staroniemieckie w średniowieczu. Finansowanie własne.

Prof. dr hab. Janusz Tandecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Słowniki łacińsko-staroniemieckie w średniowieczu. Finansowanie własne.

Sierpień 2015

Dr Edyta Grotek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Miejskie przestrzenie tożsamości. Dziewiętnastowieczny Toruń jako egzemplifikacja miejskiej wspólnoty językowej. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr hab. Joanna Marszałek-Kawa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Polityka pamięci jako element kształtowania nowej politycznej tożsamości społeczeństw Polski i Niemiec w okresie transformacji ustrojowej w ostatniej dekadzie XX wieku. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr hab. Wojciech Mrozowicz (Uniwersytet Wrocławski). Problematyka badawcza: Związki Śląska z Frankonią w średniowieczu. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr hab. Sławomir Zonenberg, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Problematyka badawcza: Seraphin Dietler i jego kroniki. Stypendium zostało ufundowane przez Uniwersytet Juliusza Maksymiliana w Würzburgu.

Lipiec 2015

Dr hab. Krzysztof Kopiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Słowniki łacińsko-staroniemieckie w średniowieczu. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Prof. dr hab. Janusz Tandecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Słowniki łacińsko-staroniemieckie w średniowieczu. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Czerwiec 2015

Prof. dr hab. Roman Czaja (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Zakon niemiecki w miastach Rzeszy w średniowieczu. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Prof. dr hab. Danuta Janicka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Dwaj liderzy socjologicznej szkoły prawa karnego – Franz von Liszt i Juliusz Makarewicz – oraz ich wzajemne wpływy w Niemczech i Polsce na początku XX wieku. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr hab. Andrzej Pleszczyński, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Problematyka badawcza: Obraz świata i historii w ‘Chronicon imperatorum et pontificum Bavaricum’ na tle niemieckiej historiografii XIII wieku. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Kwiecień 2015

Dr Magdalena M. Baran (Fundacja “Kultura Liberalna”, kwartalnik “Liberte!”). Problematyka badawcza: Rekonstrukcja po II wojnie świateowej jak element ius post bellum. Finansowanie własne.

Listopad / grudzień 2014

Mgr Piotr Goltz (Uniwersytet Warszawski). Problematyka badawcza: Suwerenność państwa w teorii i praktyce państwa średniowiecznego (w XII-XIV wieku). Stypendium zostało ufundowane przez Uniwersytet Juliusza Maksymiliana w Würzburgu.

Mgr Katarzyna Krupska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Kult św Benona w Bawarii i Rzeczypospolitej Obojga Narodów w epoce nowożytnej. Podobieństwa i różnice. Stypendium zostało ufundowane przez Biskupstwo Würzburskie.

Dr Małgorzata Świder (Uniwersytet Opolski). Problematyka badawcza: Stosunki polsko-niemieckie po 1945 roku, ze szczególnym uwzględnieniem lat osiemdziesiątych XX wieku, najnowsze dzieje Śląska Opolskiego. Stypendium zostało ufundowane przez Biskupstwo Würzburskie.

Listopad 2014

Dr Dorota Drzewiecka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie). Problematyka badawcza: Archiwa bieżące w Würzburgu. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Mgr Karol Kłodziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Studium prozopograficzne nad urzędnikami a rationibus w okresie wczesnego Cesarstwa Rzymskiego. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Dr hab. Tomasz Kruszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Wybrane prywatne księgozbiory psychologów jako element warsztatu badawczego. Analiza porównawcza. Stypendium zostało ufundowane przez Uniwersytet Juliusza Maksymiliana w Würzburgu.

Mgr Mateusz Maleszka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Kształtowanie się i rozwój naukowych i mistycznych doktryn rasistowskich (1871-1935). Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Mgr Maciej Jan Mazurkiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Eksterminacja polskich elit Pomorza Gdańskiego w latach 1939-1940 w świetle prawa międzynarodowego. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Mgr Maksymilian Sas (Uniwersytet Warszawski). Problematyka badawcza: Prymat papieski w świetle listu arcybiskupa Theotmara do papieża Jana IX. Kościół morawski między Salzburgiem a Rzymem na przełomie IX-X wieku Stypendium zostało ufundowane przez Biskupstwo Würzburskie.

Dr Joanna Sobiesiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Problematyka badawcza: Stosunki prawne i polityczne między Przemyślidami czeskimi (okresu książęcego) a Rzeszą Niemiecką od X do końca XII wieku. Stypendium zostało ufundowane przez Uniwersytet Juliusza Maksymiliana w Würzburgu.

Październik 2014

Dr Joanna Cukras-Stelągowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Wychowanie w ortodoksyjnej i reformowanej rodzinie żydowskiej w dwudziestoleciu międzywojennym – konteksty polskie i niemieckie. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Dr Joanna Falkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Recepcja niemieckiej myśli pedagogicznej w twórczości polskich autorów XIX wieku. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Prof. dr hab. Danuta Janicka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Przyczyny przestępczości i metody jej zwalczania w doktrynie niemieckiej przełomu XIX/XX wieku. Szkoła Franza von Liszta i jej historyczne znaczenie dla Niemiec i Polski. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr Rafał Łysoń (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Pracownia Historii Niemiec i Stosunków Polsko-Niemieckich). Problematyka badawcza: Postawy niemieckich elit politycznych wobec sprawy polskiej podczas I wojny światowej. Stypendium zostało ufundowane przez Uniwersytet Juliusza Maksymiliana w Würzburgu.

Dr Jacek Andrzej Młynarczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: GG – Gangsterskie Gubernatorstwo? Powszechne kryminalizowanie się niemieckiego personelu okupacyjnego w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945. Stypendium zostało ufundowane przez Uniwersytet Juliusza Maksymiliana w Würzburgu.

Mgr Julia Możdżeń (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Wartości i cnoty prowadzące do przezwyciężania kryzysów w mieście w oczach gdańskiego kronikarza Bernta Stegmanna (1528 rok). Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Mgr Alicja Mutrynowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Rycerstwo a duchowieństwo w ​​państwie zakonu krzyżackiego w Prusach. Stypendium zostało ufundowane przez Biskupstwo Würzburskie.

Dr hab. Magdalena Niedzielska, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Problematyka badawcza: Kwestia polska w programach politycznych niemieckiego liberalizmu w XIX wieku. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Mgr Piotr Pranke (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Handel interregionalny w okresie od X-XII wieku. Europa Środkowa, Środkowo-Wschodnia, Półwysep Skandynawski i Półwysep Bałkański. Studium porównawcze. Pobyt badawczy został sfinansowany w ramach grantu przyznanego w konkursie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dr hab. Dariusz Sikorski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Problematyka badawcza: Prawda historyczna w niemieckojęzycznej historiografii i filozofii historii od XVI do XIX wieku. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Mgr Michał Skoczyński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Problematyka badawcza: Klasztory mazowieckiej kontraty dominikanów w średniowieczu. Stypendium zostało ufundowane przez Biskupstwo Würzburskie.

Mgr Magdalena Spychaj (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Koch und Artzney Buch. Trzy wersje najstarszej austriackiej książki kucharskiej. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Mgr Marcin Sumowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Rycerstwo a duchowieństwo w ​​państwie zakonu krzyżackiego w Prusach. Stypendium zostało ufundowane przez Biskupstwo Würzburskie.

Dr hab. Agnieszka Wałęga (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Recepcja niemieckiej myśli pedagogicznej w twórczości polskich autorów XIX wieku. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Dr hab. Sławomir Zonenberg, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Problematyka badawcza: Stosunek zakonu krzyżackiego do zakonów żebraczych w Rzeszy w średniowieczu. Stypendium zostało ufundowane przez Biskupstwo Würzburskie.

Wrzesień 2014

Dr Katarzyna Balbuza (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Problematyka badawcza: Aeternitas Augusti w Cesarstwie Rzymskim. Stypendium zostało ufundowane przez Uniwersytet Juliusza Maksymiliana w Würzburgu.

Dr Danuta Bogdan (Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego). Problematyka badawcza: Warmia a księstwa duchowne Rzeszy. Stypendium zostało ufundowane przez Biskupstwo Würzburskie.

Dr hab. Krzysztof Kopiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Niemiecko-polski i polsko-niemiecki słownik historyczny (na podstawie źródeł średniowiecznych i wczesnonowożytnych z terenu Polski). Finansowanie własne.

Dr hab. Tomasz Kruszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Wybrane prywatne księgozbiory psychologów jako element warsztatu badawczego. Analiza porównawcza. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Prof. dr hab. Janusz Tandecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich (1536-1542) – opracowanie edytorskie i analiza treści. Finansowanie własne.

Dr hab. Jolanta Żyndul (Warszawa). Problematyka badawcza: Niemiecka historiografia dotycząca politycznych aspiracji Żydów na terenie Europy Środkowowschodniej w czasie I wojny światowej. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Sierpień / wrzesień 2014

Prof. dr hab. Witold Molik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Problematyka badawcza: Polscy studenci na Uniwersytecie w Würzburgu w XIX i początku XX wieku. Stypendium zostało ufundowane przez Uniwersytet Juliusza Maksymiliana w Würzburgu.

Sierpień 2014

Mgr Joanna Janikowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Średniowieczne książki kucharskie jak źródła badawcze. O nawykach żywieniowych w czasie Wielkiego Postu. Stypendium zostało ufundowane przez Uniwersytet Juliusza Maksymiliana w Würzburgu.

Dr Katarzyna Kącka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Przeobrażenia w polskiej i wschodnioniemieckiej przestrzeni symbolicznej po transformacji ustrojowej. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Pracownia Historii Niemiec i Stosunków Polsko-Niemieckich). Problematyka badawcza: Gry z cenzurą. Skojarzenia, konteksty oraz ironia jako broń w ręku polskiej prasy w zaborze pruskim w XIX wieku. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr Michał Kurzej (Uniwersytet Jagielloński). Problematyka badawcza: Programy ikonograficzne wystrojów nowożytnych wnętrz kościelnych w katolickich krajach Rzeszy. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr hab. Monika Ożóg (Akademia Ignatianum w Krakowie). Problematyka badawcza: Edictum Theoderici Regis – kwestia autorstwa. Stypendium zostało ufundowane przez Uniwersytet Juliusza Maksymiliana w Würzburgu.

Prof. dr hab. Maria Poksińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Pałac biskupów w Lidzbarku Warmińskim w XIV i XV wieku – badania porównawcze. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Lipiec 2014

Dr hab. Krzysztof Kopiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Niemiecko-polski i polsko-niemiecki słownik historyczny (na podstawie źródeł średniowiecznych i wczesnonowożytnych z terenu Polski). Finansowanie własne.

Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Księga ławnicza Starego Miasta Torunia (1479-1515) – opracowanie edytorskie i analiza treści. Finansowanie własne.

Dr Marcin Rafał Pauk (Uniwersytet Warszawski). Problematyka badawcza: Umywanie rąk we krwi grzesznika – ustawodawstwo monarsze w procesie chrystianizacji Europy Środkowej X-XII w. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Chrystianizacja Europy. Nowe metody i aspekty badawcze. Finansowanie własne.

Prof. dr hab. Janusz Tandecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich (1536-1542) – opracowanie edytorskie i analiza treści. Finansowanie własne.

Czerwiec 2014

Dr Marcin Gołaszewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Problematyka badawcza: Pisarz i poeta emigracji wewnętrznej – Ernst Wiechert – w opozycji wobec narodowego socjalizmu. Stypendium zostało ufundowane przez Uniwersytet Juliusza Maksymiliana w Würzburgu.

Listopad 2013

Prof. dr hab. Tomasz Jasiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Problematyka badawcza: Narodziny i rola łacińskiej poezji rytmicznej. Finansowanie własne.

Mgr Wojciech Jasiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Problematyka badawcza: Zabójstwo św. Wacława na tle stosunków czesko-niemieckich w pierwszej połowie X wieku. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Mgr Karol Kłodziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Rozwój pałacowej biurokracji cesarskiej w okresie wczesnego Cesarstwa Rzymskiego. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Mgr Radosław Krajniak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Studia uniwersyteckie duchowieństwa z terenu państwa zakonu krzyżackiego w Prusach do 1525 roku. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Problematyka badawcza: Polscy artyści w obozach jenieckich na terenie Niemiec 1939-1945. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Mgr Marcin Sumowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Duchowni miejscy w średniowiecznych Prusach (na tle porównawczym). Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wrzesień 2013

Dr Wiesława Duży (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Autorzy polskich pamiętników z końca XVIII i początku XIX wieku wobec starości. Funkcje tekstów wspomnieniowych. Stypendium zostało ufundowane przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki.

Mgr Magdalena Figurniak (Uniwersytet Opolski). Problematyka badawcza: Samoświadectwa w korespondencji rodziny Zamoyskich z czasów linii kanclerskiej (Jan “Sariusz”, Tomasz, Jan “Sobiepan” Zamoyscy). Stypendium zostało ufundowane przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki.

Dr hab. Krzysztof Kopiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Protokoły sejmiku generalnego Prus Królewskich (1536-1542) – opracowanie edytorskie i analiza treści. Finansowanie własne.

Mgr Monika Michalska (Uniwersytet Jagielloński). Problematyka badawcza: “Grissovium nostrum dolet et luget…” Władca terytorialny i jego urzędnicy w świetle diariusza opatów z Krzeszowa z XVIII wieku. Stypendium zostało ufundowane przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki.

Dr hab. Beata Możejko, prof. Uniwersytetu Gdańskiego. Problematyka badawcza: Królewskie świadectwa o mieszczanach. Listy Kazimierza Jagiellończyka, Jana Olbrachta i Aleksandra Jagiellończyka do Gdańska. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr hab. Wojciech Mrozowicz (Uniwersytet Wrocławski). Problematyka badawcza: Między przemilczeniem a autokreacją. Uczestnictwo autora w wydarzeniach a sposób ich kronikarskiej prezentacji (na przykładzie późnośredniowiecznych i wczesnonowożytnych źródeł śląskich). Stypendium zostało ufundowane przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki.

Mgr Stefanie Neumeister (Johanna-Stahl-Zentrum für jüdische Geschichte und Kultur in Unterfranken). Problematyka badawcza: Przedstawienie aszkenazyjskiego świata społecznego w Rzeszy w zapiskach z podróży sefardyjskiego rabina Chaim Joseph David Asulai (1724-1806). Stypendium zostało ufundowane przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki.

Prof. dr hab. Miloš Řezník (Technische Universität Chemnitz). Problematyka badawcza: Galicja i jej społeczeństwo z perspektywy wiedeńskiej (1772-1800). Kategorie obcości, inkluzja i ekskluzja. Stypendium zostało ufundowane przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki.

Mgr Marta Sikorska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Kucharz, książka i tożsamość. Ogląd świata w polskich i niemieckich książkach kucharskich z XVI i XVII wieku. Stypendium zostało ufundowane przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki.

Prof. dr hab. Janusz Tandecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Testamenty mieszczan jako egodokumenty. Studia porównawcze. Stypendium zostało ufundowane przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki.

Sierpień 2013

Prof. dr hab. Roman Czaja (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Korespondencja mieszczan z hanzeatyckiego obszaru gospodarczego w średniowieczu jako samoświadectwo. Stypendium zostało ufundowane przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki.

Julia Halbleib (Uniwersytet w Würzburgu). Problematyka badawcza: Biografia jako samoświadectwo. Opis życia norymberskiego proboszcza Antona Kressa (1478-1513) autorstwa Christopha Scheurla. Stypendium zostało ufundowane przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki.

Mgr Piotr Hapanowicz (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa). Problematyka badawcza: Kraków w zapiskach dominikanina Martina Grunewega (1562-ok.1618). Stypendium zostało ufundowane przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki.

Mgr Julia Mielczarek (Uniwersytet Gdański). Problematyka badawcza: Rola przestrzeni kuturowej w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Badania porównawcze. Finansowanie własne.

Dr Adam Perłakowski (Uniwersytet Jagielloński). Problematyka badawcza: Wciąż sobie obcy. Polacy i dwór drezdeński w czasach panowania Augusta II i Augusta III. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr Katarzyna Pękacka-Falkowska (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu). Problematyka badawcza: Życie i śmierć w zadżumionym Toruniu (1708-1711) w świetle relacji świadków. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Zapominanie przeszłości. Pamięć społeczna i historyczna oraz przyczyny powstawania zapomnianej historii. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Lipiec 2013

Prof. Stefan Kwiatkowski (Uniwersytet Szczeciński). Problematyka badawcza: Samoświadectwo w sferze religijnej. Zeznania świadków w aktach procesu kanonizacyjnego Doroty z Mątowów (1404-1406). Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Mgr Milda Kvizikevičiūtė (Uniwersytet Wileński). Problematyka badawcza: Silva rerum na Litwie w XVII i XVIII wieku jako źródło historyczne oraz wyraz osobowości autora. Stypendium zostało ufundowane przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki.

Mgr Julia Możdżeń (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Księga handlowa gdańskiego szypra Caspara Weinreicha z II połowy XV wieku jako samoświadectwo. Stypendium zostało ufundowane przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki.

Mgr Joanna Orzeł (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Między Paryżem a Gdańskiem. Odczucia i przemyślenia na temat XVIII-wiecznych Niemiec na podstawie diariusza Józefa Jerzego Hylzena. Stypendium zostało ufundowane przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki.

Prof. Stanisław Roszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Samoświadectwa w Europie nowożytnej. Polska – Niemcy – Francja – próba analizy porównawczej. Stypendium zostało ufundowane przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki.

Dr Agnieszka Wieczorek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Obraz świata w oczach misjonarzy Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w świetle korespondencji oraz ksiąg misyjnych z XVII i XVIII wieku. Stypendium zostało ufundowane przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki.

Kwiecień 2013

Mgr Joanna Michalska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Cechy kuchni niemieckiej jako wyznacznik sztuki kulinarnej w wiekach średnich. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Marzec 2013

Mgr Michalina Broda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Codzienność na pograniczu polsko – i litewsko – krzyżackim w późnym średniowieczu. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Mgr Alicja Mutrynowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Relacje i formy kontaktu średniowiecznego rycerstwa z władzą zwierzchnią. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Mgr Magdalena Spychaj (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Kuchmistrzostwo, Kuchařství, Küchenmeisterei – środkowoeuropejskie inspiracje kulinarne na przełomie XV/XVI wieku. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Luty/marzec 2013

Mgr Julia Możdżeń (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Kodeks Bernta Stegmanna (1528 r.) jako samoświadectwo. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Styczeń 2013

Mgr Marta Sikorska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Książka kucharska Stanisława Prażmowskiego z 1671 roku. Studium z dziejów kultury kulinarnej i praktyk żywieniowych. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Październik 2012

Dr Sławomir Cendrowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Kompozytor Orazio Vecchi z Modeny i jego związki z Polską. Nowe ustalenia w kwestii mecenatu artystycznego u schyłku XVI wieku. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Mgr Dorota Lewandowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Historia kulturowa wina francuskiego w Polsce w XVII-XIX wieku. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dr hab. Magdalena Niedzielska, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Problematyka badawcza: Historia niemieckiej myśli politycznej w XIX wieku. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dr hab. Edward Skibiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Problematyka badawcza: Kronika mistrza Wincentego, zwanego Kadłubkiem (? – 1223), w kontekście zachodnioeuropejskich prądów intelektualnych drugiej połowy XII wieku. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr Anna Tarnowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Niemiecka koncepcja państwa prawa (Rechtsstaat) a sytuacja prawna polskiej mniejszości narodowej w Prusach w latach 1815-1914. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wrzesień 2012

Mgr Michalina Broda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Mechanizmy rozwiązywania sporów na pograniczu polsko-litewsko-krzyżackim w średniowieczu. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Mgr Piotr Hapanowicz (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa). Problematyka badawcza: Książę Józef Antoni Poniatowski w historiografii niemieckiej. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr hab. Lidia Korczak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie). Problematyka badawcza: Tyrani i uzasadnienie usunięcia tyrana w Europie późnego średniowiecza. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Mgr Katarzyna Krupska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Złotnictwo wotywne. Badania porównawcze. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Mgr Bartłomiej Łyczak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Życie i twórczość rzeźbiarzy z rodziny Langenhan w XVII i XVIII wieku. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Mgr Julia Możdżeń (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Przedstawianie świata w gdańskim dziejopisarstwie przełomu XV i XVI w. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dr Andrzej Mycio (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Opracowanie inwentarza rękopisów nowożytnych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Mgr Magdalena Spychaj (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Kuchmistrzostwo. U źródeł czeskiej i polskiej literatury kulinarnej. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Sierpień 2012

Prof. dr hab. Tomasz Jasiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Problematyka badawcza: Historiografia europejska w II połowie XI w. i na początku XII w. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr Krzysztof Kopiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Słownik wyrazów i zwrotów ze średniowiecznych źródeł Prus Krzyżackich i Królewskich. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dr hab. Wiesława Kwiatkowska, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Problematyka badawcza: Archiwa niemieckie i opracowanie zasobu archiwalnego w dobie komputeryzacji. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dr hab. Wojciech Mrozowicz (Uniwersytet Wrocławski). Problematyka badawcza: Średniowieczne początki śląskiej tożsamości regionalnej – w świetle wypowiedzi śląskich i “obcych”. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: “Zapomniana historia”. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Prof. dr hab. Janusz Tandecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Edytorstwo źródeł historycznych. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Marzec 2012

Mgr Kamila Nowak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Postilla super epistolas dominicales Macieja z Legnicy. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Luty/marzec 2012

Dr Krzysztof Kwiatkowski  (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Mieszczanie pod bronią. Militarny wymiar funkcjonowania miast typu zachodnioeuropejskiego w strefie bałtyckiej w późnym średniowieczu (struktury wewnętrzne i stosunki między miastem a otoczeniem oraz między miastem a władzą terytorialną). Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Luty 2012

Dr Hanna Appel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Kontrowersje i interpretacje: senatus consultum de re publica defendenda jako narzędzie walki politycznej. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Styczeń 2012

Mgr Paweł Kucypera (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Technologia produkcji mieczy we wczesnośredniowiecznej Europie. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Mgr Piotr Pranke (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Między Wschodem i Zachodem. Państwo Piastów w obrębie orientalno-bałtyckiego systemu wymiany we wczesnym średniowieczu. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Listopad 2011

Dr Wojciech Mrozowicz (Uniwersytet Wrocławski). Problematyka badawcza: Kształtowanie się świadomości regionalnej na Śląsku w średniowieczu. Finansowanie własne.

Październik 2011

Mgr Julia Możdżeń (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Postrzeganie świata przez mieszczan gdańskich na przełomie XV i XVI w. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dr hab Magdalena Niedzielska, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Problematyka badawcza: Idea konserwatywna-reakcja polityczna-liberalizm. Rządzący i opozycja w prowincji pruskiej w latach 1849-1858. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Wrzesień 2011

Bożena Kierzkowska MA (Nikolaus-Kopernikus-Universität in Toruń). Arbeitsgebiet: Kanzlei und Universitätsarchiv Würzburg in den Jahren 1945-2010. Das Stipendium wurde von dem Rektor der Nikolaus-Kopernikus-Universität in Toruń gestiftet.

Bartłomiej Łyczak MA (Nikolaus-Kopernikus-Universität in Toruń). Arbeitsgebiet: Holzschnitzerei in den Thorner und Kulmer Bildhauermilieus im 18. Jahrhundert. Das Stipendium wurde von dem Rektor der Nikolaus-Kopernikus-Universität in Toruń gestiftet.

Dr. Anna Tarnowska (Nikolaus-Kopernikus-Universität in Toruń). Arbeitsgebiet: Die Idee des deutschen Rechtsstaates und die rechtliche Lage der polnischen nationalen Minderheit in Preußen (1815-1914). Das Stipendium wurde von dem Rektor der Nikolaus-Kopernikus-Universität in Toruń gestiftet.

Sławomir Wadyl MA (Nikolaus-Kopernikus-Universität in Toruń). Arbeitsgebiet: Die Geschirrkeramik und die Entwicklung des slawisch-baltischen Grenzgebiets im frühen Mittelalter. Das Stipendium wurde von dem Rektor der Nikolaus-Kopernikus-Universität in Toruń gestiftet.

Sierpień 2011

Dr. Marta Czyżak (Nikolaus-Kopernikus-Universität in Toruń). Arbeitsgebiet: Vikare des Gnesener Doms seit dem 13. bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts in der vergleichenden Perspektive. Eigene Finanzierung.

Dr. Krzysztof Kopiński (Nikolaus-Kopernikus-Universität in Toruń). Arbeitsgebiet: Vorbereitung eines dreisprachigen deutsch-lateinisch-polnischen Glossars. Das Stipendium wurde von der Bayerischen Staatskanzlei gestiftet.

Prof. Wiesława Kwiatkowska (Nikolaus-Kopernikus-Universität in Toruń). Arbeitsgebiet: Deutsche Archive und archivische Erschliessung im Zeitalter der Computer. Das Stipendium wurde von der Bayerischen Staatskanzlei gestiftet.

Prof. Andrzej Radzimiński (Nikolaus-Kopernikus-Universität in Toruń). Arbeitsgebiet: Frau im Mittelalter. Das Stipendium wurde von der Bayerischen Staatskanzlei gestiftet.

Prof. Krzysztof Skupieński (Maria-Curie-Skłodowska-Universität in Lublin). Arbeitsgebiet: Zum Forschungsstand über die Geschichte der Urkunde – neuere europäische Studien. Das Stipendium wurde von der Bayerischen Staatskanzlei gestiftet.

Prof. Janusz Tandecki (Nikolaus-Kopernikus-Universität in Toruń). Arbeitsgebiet: Die Edition der historischen Quellen. Eigene Finanzierung.

Prof. Sławomir Zonenberg (Kasimir-der-Große-Universität in Bydgoszcz). Arbeitsgebiet: Zur Sache der Zensur der Urfassung der Chronik von Peter von Dusburg durch die Behörden des Deutschen Ordens und Versuch ihrer Rekonstruktion. Das Stipendium wurde von der Bayerischen Staatskanzlei gestiftet.

Lipiec 2011

Dr. Adam Fijałkowski (Universität Warschau). Arbeitsgebiet: Johann Amos Comenius und sein „Orbis Sensualium Pictus” (Nürnberg 1658). Das Stipendium wurde von der Bayerischen Staatskanzlei gestiftet.

Marzec 2011

Cezary Kardasz MA (Nikolaus-Kopernikus-Universität in Toruń). Arbeitsgebiet: Kreditmarkt in den hanseatischen Ostseestädten im Mittelalter (13.-15. Jh.). Das Stipendium wurde von der Deutsch-Polnischen Wissenschaftsstiftung gestiftet.

Stypendyści i goście w roku 2010

Prof. Stanisław Roszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Stipendium der Bayerischen Staatskanzlei – „Selbstzeugnisse in vergleichender Perspektive. Die handschriftliche Bucher „Silva rerum” in der Adelsrepublik des XVII-XVIII Jh.“

Prof. Włodzimierz Zientara (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Stipendium der Bayerischen Staatskanzlei – „Das Bild Polens und der Polen in der deutschsprachigen Presse der ersten Hälfte des 18.  Jahrhunderts“

Dr. Liliana Górska (Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu) – Stipendium der Deutsch-Polnischen Wissenschaftsstiftung – „Moralische Schilderungen der Menschen, Sitten und Staaten in der frühneuzeitlichen Presselandschaft“

Prof. Janusz Tandecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Stipendium der Bayerischen Staatskanzlei – „Die Edition der historischen Quellen“

Prof. Andrzej Radzimiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Stipendium der Bayerischen Staatskanzlei – „Frau im Mittelalter“

Dr. Krzysztof Kopiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Stipendium der Deutsch-Polnischen Wissenschaftsstiftung – „Vorbereitung eines dreisprachigen deutsch-lateinisch-polnischen Glossars“

Piotr Hapanowicz MA (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa) – Stipendium der Deutsch-Polnischen Wissenschaftsstiftung – „Reise des Pfalzgrafen Otto Heinrich Wittelsbach (Ottheinrich von der Pfalz) (1502-1552) aus Neuburg an der Donau nach Krakau 1536/1537“.

Dr. Marta Czyżak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Stipendium der Deutsch-Polnischen Wissenschaftsstiftung – „Die mittelalterlichen Handschriften in den Sammlungen der Universitätsbibliothek“

Dr. Marcin Grulkowski (Pracownia Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski Polskiej Akademii Nauk) – Stipendium der Deutsch-Polnischen Wissenschaftsstiftung – „Finanzwesen in der Hauptstadt Danzig im 14.-15. Jh. Vor dem Hintergrund der anderen hanseatischen Städte“.

Dr. Wojciech Mrozowicz (Uniwersytet Wrocławski) – Stipendium der Deutsch-Polnischen Wissenschaftsstiftung – „Die mittelalterlichen Anfänge der schläsichen Regionalidentität“

Dr. Andrzej Mycio (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Stipendium der Deutsch-Polnischen Wissenschaftsstiftung – „Die archivalisch Quzellen zur Geschichte der Studentenvereine, wissenschaftlichen Gesellschaften und Institutionen der Baltendeutsche un den Sammlungen der Universitätsbibliothek Thorn“

Prof. Magdalena Niedzielska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Stipendium der Deutsch-Polnischen Wissenschaftsstiftung – „Konservative Idee – politische Reaktion – Liberalismus. Regierende und Opposition in der Provinz Preußen in den Jahren 1849-1858“

Kamila Nowak MA (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Stipendium der Deutsch-Polnischen Wissenschaftsstiftung – „Die predigerische Lehre in Spätmittelalter im Lichte der Postillen von Jarosław von Śrem und Mikołaj von Murzinowo“.

Dr. Monika Ożóg (Uniwersytet Opolski) – Stipendium der Deutsch-Polnischen Wissenschaftsstiftung – „Theoderich der Große als (un)bewusster Nachfolger von Konstantin dem Großen“

Julia Możdżeń MA (Nikolaus-Kopernikus-Universität in Toruń). Arbeitsgebiet: Populäre Kultur in den hanseatischen Städten Preußens im Spätmittelalter. Das Stipendium wurde von der Deutsch-Polnischen Wissenschaftsstiftung gestiftet.

Katarzyna Pękacka-Falkowska MA (Nikolaus-Kopernikus-Universität in Toruń). Arbeitsgebiet: Epidemische Krankheiten seit dem 16. bis zum 18. Jh. Das Stipendium wurde von der Bayerischen Staatskanzlei gestiftet.

Magdalena Spychaj MA (Nikolaus-Kopernikus-Universität in Toruń). Arbeitsgebiet: Die Kunst des Kochens. Geschmack, Identität, Hierarchie im Mitteleuropa im 16.-17. Jh. Das Stipendium wurde von der Deutsch-Polnischen Wissenschaftsstiftung gestiftet.

Przemysław Waszak MA (Nikolaus-Kopernikus-Universität in Toruń). Arbeitsgebiet: Holzkruzifixe aus dem Gebiet des Deutschorden-Staates im 14. und in der 1. Hälfte des 15. Jhs. Das Stipendium wurde von der Deutsch-Polnischen Wissenschaftsstiftung gestiftet.

Dr. Adam Perłakowski (Jagiellonen-Universität in Kraków). Arbeitsgebiet: Die polnisch-litauische Rzeczpospolita und Sachsen im Bewusstsein der politischen Eliten der beiden Länder zur Zeit der Personalunion (1697-1763). Das Stipendium wurde von der Deutsch-Polnischen Wissenschaftsstiftung gestiftet.

Dr. habil. Marek Podlasiak (Nikolaus-Kopernikus-Universität in Toruń). Arbeitsgebiet: Das Theaterleben in Ostpreußen im 19. und 20. Jh. Das Stipendium wurde von der Bayerischen Staatskanzlei gestiftet.