Polska Misja Historyczna

Universität Würzburg
Am Hubland, Philosophisches Zentrum (7/U/9)
97074 Würzburg, Niemcy
e-mail: renata.skowronska@uni-wuerzburg.de

Würzburg; foto: Bartłomiej Łyczak

Czwartkowe spotkania ze Stypendystami i Gośćmi Polskiej Misji Historycznej

Serdecznie zapraszamy na spotkanie online w dniu 6 czerwca 2024 roku o godz. 19:00. Referenci:

 • dr hab. Wojciech Piasek, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Spór metodologiczny o historię codzienności (Alltagsgeschichte) w niemieckiej historiografii w drugiej połowie XX wieku;
 • dr hab. Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Zagadnienie ochrony suwerenności państwowej RP na tle doświadczeń obecności Republiki Federalnej Niemiec w Unii Europejskiej i orzecznictwa Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe;
 • dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Południowo-niemiecka tradycja iluminatorska w skryptoriach państwa zakonnego w Prusach w XIV i XV wieku. Przyczynek do badań nad historią produkcji rękopiśmiennej w średniowieczu.

Spotkanie odbędzie się online (zoom), językiem referatów będzie język polski. Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze zgłoszenie mailowe (renata.skowronska@uni-wuerzburg.de), w odpowiedzi otrzymają link do spotkania. Prosimy o rejestrację na spotkanie imieniem i nazwiskiem, przedstawienie się administratorce przez chat lub zgłoszenie wcześniej chęci uczestnictwa z anonimową nazwą użytkownika. Termin następnego spotkania: 4 lipca 2024 roku.

Informacje dla Referentek i Referentów

 • Język wystąpienia: język polski.
 • Czas wystąpienia: około 15 minut.
 • Temat: przedstawienie wybranego tematu badawczego (zachęcamy do przygotowania prezentacji PowerPoint).
 • Termin: z reguły w czwartki, o godzinie 19:00.
 • Proszę starannie sformułować tytuł, żeby był jasny także dla laików (np. wymienić imiona przedstawianych postaci oraz ich profesję, daty życia).

 

Archiwum

Spotkanie w dniu 25 kwietnia 2024 roku. Referenci:

 • prof. dr hab. Bogusław Dybaś (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Bitwy epoki wczesnonowożytnej jako miejsce pamięci;
 • prof. dr hab. Adam Grzeliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Anthony Ashley-Cooper, trzeci hrabia Shaftesbury (1671-1713) i jego „Askemata” (codzienne ćwiczenia stoickie);
 • dr Rafał Kleśta-Nawrocki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Historia i tradycja Kiliani-Volksfest.

Spotkanie w dniu 14 marca 2024 roku. Referenci:

 • dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Sztuczna inteligencja a prawo karne;
 • dr hab. Wiktoria Kudela-Świątek, prof. UKEN (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie): Pamięć i upamiętnianie Hołodomoru przez ukraińską społeczność Bawarii w latach 30.-80. XX wieku;
 • mgr Patryk Maćkowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): „Fama inter homines” jako dowód w średniowiecznym prawie kanonicznym i jego doktrynalne zaplecze.

Spotkanie w dniu 15 lutego 2024 roku. Referenci:

 • dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Św. Hieronim Albrechta Dürera i jego recepcja;
 • dr Anna Żeglińska (Uniwersytet Gdański): Konflikt i kontrola społeczna w majątkach szlachty Prus Wschodnich w czasach nowożytnych;
 • dr hab. Robert Degen (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Selekcja i brakowanie dokumentacji w praktyce archiwów państwowych Bawarii.

Spotkanie w dniu 25 stycznia 2024 roku. Referenci:

 • dr hab. Katarzyna Balbuza, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): Giovanni Battista Tiepolo i antyk. Przyczynek do dwóch rzymskich historii w obrazach Tiepola (Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg): „Mucius Scaevola przed Porsenną” i „Koriolan przed murami Rzymu”;
 • dr hab. Rafał Wiktor Kowalczyk (Uniwersytet Łódzki): Nieudana próba budowy wspólnego obszaru gospodarczego przez Bawarię po Kongresie Wiedeńskim;
 • mgr Krzysztof Prabucki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): Postać i dzieło historyka, etnografa, poety i teologa Mateusza Pretoriusza (1635-1704).

Spotkanie w dniu 14 grudnia 2023 roku. Referentka:

 • prof. dr hab. Gabriela Wąs (Uniwersytet Wrocławski): Wrocławskie statuty małżeńskie z 1550 i karniowska ordynacja małżeńska 1561 jako przykłady recepcji reformacyjnych norm małżeńskich na Śląsku – prolegomena do badań na tych terenach w porównaniu do badań nad tym tematem na terenie księstw legnickiego, brzeskiego i wołowskiego.

Spotkanie w dniu 7 grudnia 2023 roku. Referenci:

 • dr Marcin Grulkowski (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk: Pracownia Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski). Problematyka badawcza: Projekty utworzenia banku publicznego w Gdańsku w XVI i XVII w. Instytucje finansowe w wielkim mieście pruskim w okresie nowożytnym;
 • mgr Joanna Kunigielis (Polska Akademia Nauk: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla): Mosty w Wielkim Księstwie Litewskim i Rzeszy na przełomie średniowiecza i nowożytności – próba porównania;
 • mgr Michał Bartoszak (Polska Akademia Nauk: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla): Studenci z Poznania na niemieckich uniwersytetach w latach 1400-1520.

Spotkanie w dniu 9 listopada 2023 roku. Referenci:

 • dr Michał Niezabitowski (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie): Narracje historyczne w muzeach miejskich Frankonii;
 • dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Automatyzacja wydawania decyzji administracyjnych i jej ograniczenia;
 • dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): System obszarów chronionych Niemiec i Polski – porównanie obszarowych form ochrony przyrody.

Spotkanie w dniu 26 października 2023 roku. Referenci:

 • dr hab. Leszek Zygner, prof. PUZ (Państwowa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie): Późnośredniowieczna liturgia synodów diecezjalnych w Polsce i Niemczech;
 • dr Edyta Włodarczyk-Czech (Uniwersytet Wrocławski): Relacje między niemieckim Kościołem Ewangelicko-Augsburskim a polskim Kościołem Ewangelicko-Augsburskim na Dolnym Śląsku w latach 1945-1956.

Spotkanie w dniu 3 sierpnia 2023 roku. Referenci:

 • dr Natalia Daśko (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Nielegalny handel zwierzętami domowymi – analiza prawnoporównawcza i kryminologiczna;
 • mgr Wiktor Binnebesel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Między Toruniem a Frankonią – wpływy frankońskie w późnogotyckiej rzeźbie toruńskiej (XV/XVI w.).

Spotkanie w dniu 29 czerwca 2023 roku. Referentka:

 • mgr Anna Radziejewska (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie): Działalność Śląskiego Centralnego Archiwum Ewangelickiego we Wrocławiu.

Spotkanie w dniu 15 czerwca 2023 roku. Referenci:

 • mgr Karolina Czop (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): Monogramy królewskie w Polsce (XIV-XVIII w.);
 • dr Rafał Kleśta-Nawrocki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Kiliani-Volksfest. Historyczne i wernakularne wymiary przeszłości.

Spotkanie w dniu 25 maja 2023 r. Referenci:

 • dr Justyna Czekajewska (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu): Thomas Browne (1605-1682) – lekarz, filozof i uczony. Badania nad koncepcją wolności religijnej przedstawionej w książce „Religio Medici”;
 • dr Piotr Hapanowicz (Muzeum Krakowa / Uniwersytet Jagielloński): Josef Ströder (1912–1993) – szkic do biografii;
 • prof. dr hab. Wioletta Kwiatkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): „Ukryte” historie kobiet w nauce i technologii w Europie XX wieku.

Spotkanie w dniu 11 maja 2023 r. Referentki:

 • dr Joanna Książek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Zwierzęta oraz relacje ludzi ze zwierzętami w kulturze ludowej Niemiec w świetle źródłowych materiałów etnograficznych;
 • mgr Anna Repczyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Ocena częstości występowania somatycznej mozaikowości w komórkach pacjentów z anemią Fanconiego.

Spotkanie w dniu 27 kwietnia 2023 r. Referenci:

 • dr Robert T. Tomczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): Corpus Alborum Amicorum Polonorum. Polskie wczesnonowożytne sztambuchy w międzynarodowych zbiorach naukowych;
 • dr Piotr Rudera (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Kształtowanie postaw patriotycznych na łamach prasy Związku Polaków w Niemczech i recepcja działalności Związku w Niemczech.

Spotkanie w dniu 23 marca 2023 r. Referenci:

 • prof. dr hab. Maciej Serowaniec (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Niezależne instytucje fiskalne w Niemczech – tło historyczne i praktyka konstytucyjna;
 • prof. dr hab. Marek Jeziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Gwiazdy muzyczne i ich relacje z dziennikarzami muzycznymi;
 • mgr Michał Przychodzki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Geneza odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Weimarskiej.

Spotkanie w dniu 9 marca 2023 r. Referenci:

 • dr hab. Wojciech Piasek, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Niemiecka specyfika zjawiska antropologizowania historii;
 • dr Karolina Rokicka-Murszewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Zasada braku formalizmu w polskim i niemieckim postępowaniu administracyjnym;
 • prof. Kinga Bączyk-Rozwadowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Odmowa świadczenia usług przez dłużnika-przedsiębiorcę z powodów światopoglądowych.

Spotkanie w dniu 23 lutego 2023 r. Referenci:

 • dr hab. Bartosz Awianowicz, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Badania nad numizmatyką antyczną od Francesco Petrarki do Theodor Mommsena (XIV-XIX wiek);
 • dr hab. Agnieszka Hamerlińska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Standardy postępowania logopedycznego wobec osób z nowotworami głowy i szyi na terenie Polski i Niemiec;
 • dr hab. Kazimierz S. Ożóg, prof. UO (Uniwersytet Opolski): Zniszczenie Würzburga w 1945 roku – materialne formy pamięci.

Spotkanie w dniu 9 lutego 2023 r. Referenci:

 • dr Marcin Grulkowski (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Pracownia Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski): Zachowania ekonomiczne w Gdańsku podczas wojny trzynastoletniej;
 • dr Julia Możdżeń (Uniwersytet Gdański): Wilkierze toruńskie do 1524 roku: Jak realizowano dobro wspólne w mieście?;
 • dr Janusz Bonczkowski (Archiwum Państwowe w Toruniu): Księgi rachunkowe i czynszowe małych miast Prus Królewskich 1454-1772.

Spotkanie w dniu 26 stycznia 2023 r. Referenci:

 • dr n. med. Anna Junkiert-Czarnecka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Kontekst historyczny a dzisiejsze postrzeganie zespołu Ehlersa-Danlosa;
 • dr hab. Elżbieta Alabrudzińska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Państwo bez narodu? Kwestia tożsamości austriackiej w latach 1918-1938;
 • dr Natalia Bursiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie): Funkcjonalizm i estetyka w architekturze modernistycznej na przykładzie domów jednorodzinnych Petera Feile w Würzburgu.

Spotkanie w dniu 29 grudnia 2022 r. Referenci:

 • dr Jarosław Pietrzak (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie): Relacje królowej Marii Kazimiery d’Arquien Sobieskiej z bawarskim dworem elektorskim w latach 1694-1716;
 • dr Dominika Rychel-Mantur (Uniwersytet Śląski w Katowicach): Działalność Ministerstwa Przychodów i Skarbu Księstwa Warszawskiego w obliczu wojny z Rosją na przełomie 1811 i 1812 roku;
 • prof. dr hab. Marek Podlasiak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Nazistowska architektura w kontekście przebudowy Teatru Miejskiego w Toruniu (1941–1942).

Spotkanie w dniu 8 grudnia 2022 r. Referenci:

 • prof. dr hab. Hanna Ratuszna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Wyznaczanie pól literatury – dialogi pisarzy polskich i niemieckich (niemieckojęzycznych). Stanisław Przybyszewski i Rainer Maria Rilke;
 • dr Jacek Kordel (Uniwersytet Warszawski): Dwór cesarski wobec elekcji niemieckich biskupów w dobie panowania Marii Teresy i Józefa II (1740-1790);
 • dr Janusz Bonczkowski (Archiwum Państwowe w Toruniu): Księgi rachunkowe i czynszowe małych miast Prus Królewskich 1454-1772.

Spotkanie w dniu 1 grudnia 2022 r. Referenci:

 • dr Alicja Pietras (Uniwersytet Śląski w Katowicach): Życie i filozofia Hansa Wagnera (1917–2000);
 • dr Piotr Chrzczonowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Sytuacja prawna ofiary terroryzmu w ujęciu komparatystycznym. Historia i współczesność;
 • dr Anna Ziemlewska (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie): Losy zbiorów wilanowskich po 1939 roku.

Spotkanie w dniu 17 listopada 2022 r. Referenci:

 • dr Hadrian Ciechanowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Racjonalizacja działalności archiwalnej. Implementacja zasady proweniencji w archiwach niemieckich na przełomie XIX i XX wieku;
 • dr hab. Izabela Duraj-Nowosielska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Analiza semantyczna wyrażeń dotyczących intencjonalności działań w kontekście filozoficznych badań nad intencjonalnością (na przykładzie tzw. problemu Butlera);
 • dr Dominik Szulc (Polska Akademia Nauk: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla): Niemiecki obóz pracy i koncentracyjny „Budzyń” (1942-1944).

Spotkanie w dniu 27 października 2022 roku. Referenci:

 • dr Karol Kłodziński (Uniwersytet Gdański): Najnowsze odkrycia epigraficzne z rzymskiej Afryki;
 • dr hab. Sylwia Konarska-Zimnicka, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach): Astrologia w średniowiecznej Europie.

Spotkanie w dniu 20 października 2022 roku. Referenci:

 • dr hab. Paweł Sawiński, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): Prostytucja w antycznej Grecji;
 • dr hab. Magdalena Mateja, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Bezpieczeństwo zatrudnienia dziennikarzy w dobie kryzysu;
 • dr hab. Dorota Michaluk, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Niemcy wobec koncepcji państwowych Białorusinów w latach 1915-1919.

Spotkanie w dniu 6 października 2022 roku. Referenci:

 • dr Bartłomiej Łyczak (Uniwersytet Gdański): Herby i gmerki mieszczańskie w przestrzeni publicznej Torunia w epoce nowożytnej;
 • dr Katarzyna Krupska-Łyczak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Kilka uwag na temat nowożytnego złotnictwa w Toruniu.

Spotkanie w dniu 15 września 2022 roku. Referenci:

 • dr Mirosława Radowska-Lisak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Współczesna recepcja literatury polskiego romantyzmu w Niemczech. Analiza zawartości wybranych czasopism i monografii naukowych;
 • dr n. med. Aleksander Zwierz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Rozwój programu implantów słuchowych u osób dorosłych.

Spotkanie w dniu 28 lipca 2022 roku. Referenci:

 • dr hab. Krzysztof Królczyk, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): Badania nad starożytnością na Uniwersytecie Rzeszy w Poznaniu (1941-1945);
 • mgr Piotr Falkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Akta osobowe jako wyjątkowy rodzaj archiwaliów;
 • dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Wpływ niemieckich rozwiązań ustrojowych na proces kształtowania się nowożytnej kontroli państwowej w Polsce.

Spotkanie w dniu 7 lipca 2022 roku. Referenci:

 • dr Tomasz Jacek Lis (Uniwersytet Jagielloński): Bośniaccy muzułmanie w niemieckiej historiografii w XIX wieku;
 • dr Izabela Symonowicz-Jabłońska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Wizerunek kobiety naznaczonej figurą czarownicy na podstawie przeprowadzonej kwerendy bibliotecznej w Würzburgu;
 • dr Iwona Wróblewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Skuteczność praw podstawowych w relacjach horyzontalnych na przykładzie niemieckiej konstrukcji „Drittwirkung der Grundrechte”.

Spotkanie w dniu 2 czerwca 2022 roku. Referenci:

 • dr hab. Leszek Hońdo (Uniwersytet Jagielloński): Nazistowskie badania antropologiczne nad Żydami;
 • mgr Piotr Kołodziejczak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Czy stopień urbanizacji był wyznacznikiem „europejskości”? Miasta i natura w De Europa Eneasza Sylwiusza Piccolominiego (1405-1464);
 • mgr Kalina Słaboszowska (Uniwersytet Warszawski): Radość czy szyderstwo? Śmiech i poczucie humoru w „Rocznikach” Jana Długosza.

Spotkanie w dniu 12 maja 2022 roku. Referenci:

 • dr Anna Ziemlewska (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie): Teresa Kunegunda Sobieska (1676-1730). Dziedzictwo i pamięć;
 • dr hab. Marcin Lisiecki, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Obecność i znaczenie niemieckiej japonistki Nelly Naumann (1922-2000) w europejskich badaniach kultury japońskiej;
 • dr Marcin Smoczyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Biurowość w pracach niemieckich komisji dla usprawnienia administracji.

Spotkanie w dniu 28 kwietnia 2022 roku. Referenci:

 • dr hab. Przemysław Wojciechowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Mater collegii. Rola kobiet w życiu korporacyjnym starożytnego Rzymu;
 • dr hab. Anna Tarnowska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Drogi emancypacji prawnej kobiet w prawie publicznym krajów niemieckich 1850-1914;
 • dr hab. Marta Baranowska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Wolność – równość – braterstwo. Koncepcja trójczłonowego społeczeństwa Rudolfa Steinera (1861-1925).

Spotkanie w dniu 7 kwietnia 2022 roku. Referenci:

 • dr Aleksandra Ziober (Uniwersytet Wrocławski): Podróże edukacyjne elit dawnej Rzeczypospolitej do Bawarii od XVI do XVIII wieku;
 • dr hab. Violetta Kopińska, prof.UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Kim jesteśmy? Czyli o tożsamości(ach) grupowych w dyskursie wybranych polskich organizacji młodzieżowych.

Spotkanie w dniu 10 marca 2022 roku. Referenci:

 • dr hab. Piotr Briks, prof. US (Uniwersytet Szczeciński): Maqāmāt al-Anbīyā – dziwne historie sanktuariów grobów proroków biblijnych;
 • dr Piotr Pranke (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Handel i władza. Kształtowanie się europejskich systemów wymiany elitarnej;
 • mgr Krystyna Małgorzata Jarosławska (Uniwersytet Warszawski): Otoczenie wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Ulryka von Jungingena.

Spotkanie w dniu 24 lutego 2022 roku. Referentki:

 • dr hab. Katarzyna Balbuza prof. UAM (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu): Wieczny Rzym i wieczny cesarz w III wieku po Chrystusie;
 • mgr Marta Nowak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie): Koncepcja „wspólnoty wyobrażonej” w świetle irlandzkich narracji z klasztoru św. Jakuba w Ratyzbonie.

Spotkanie w dniu 10 lutego 2022 roku. Referenci:

 • mgr Mirosław Aleksander Płonka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie): Sporządzanie testamentu jako wydarzenie. Testowanie w nowożytnej Bochni
 • dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Zmiany w regulacji prawnej zarządcy nieruchomości w Polsce i w Niemczech
 • prof. dr hab. Adam Grzeliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): „Religio medici” (1642) Thomasa Browne’a. Osobiste wyznanie wiary angielskiego lekarza

Spotkanie w dniu 27 stycznia 2022 roku. Referenci:

 • dr hab. Mariusz Sawicki (Uniwersytet Opolski): Książę biskup Würzburga Johann Philipp von Schönborn w polityce Francji i Anglii w XVII wieku;
 • mgr Alicja Grabowska-Lysenko (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Kult relikwii w kościele św. Jana w Toruniu w XVII wieku: uwagi o nowo odkrytym zbiorze relikwii;
 • dr Przemysław Waszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Prawo sztuki, zasada artysty, imperatyw naukowca. Prawo ramy i jego szeroka recepcja w polskiej literaturze naukowej z zakresu historii sztuki.