Polska Misja Historyczna

Universität Würzburg
Am Hubland, Philosophisches Zentrum (7/U/9)
97074 Würzburg, Niemcy
e-mail: renata.skowronska@uni-wuerzburg.de

Würzburg; foto: Bartłomiej Łyczak

Zasady dotyczące recenzowania oraz kryteria kwalifikowania

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych: „za artykuł o charakterze naukowym należy rozumieć artykuł prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym zawierający tytuł publikacji, nazwiska i imiona autorów i przedstawiający obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografię). Do artykułów naukowych zalicza się także opublikowane w czasopismach naukowych opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym jak również glosy lub komentarze prawnicze”.

Zasady dotyczące recenzowania tekstów zgłoszonych do publikacji w Biuletynie (opracowano zgodnie wytycznymi polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 r.):

 • do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych Recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez Autora publikacji,
 • Autor lub Autorzy publikacji i Recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process), w
  pozostałych przypadkach Recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów,
 • pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek Recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia (formularz recenzyjny),
 • nazwiska Recenzentów poszczególnych numerów czasopisma nie są ujawniane.

Kryteria kwalifikowania artykułów do druku w Biuletynie:

 • artykuł ma charakter naukowy,
 • temat artykułu jest zgodny z profilem czasopisma,
 • temat artykułu jest oryginalny (wkład do wiedzy naukowej),
 • przy przygotowaniu artykułu zachowano rygory naukowe (zastosowano naukowe metody badawcze),
 • artykuł odnosi się do aktualnej literatury naukowej,
 • artykuł jest poprawny formalnie (język, styl, zapis bibliograficzny, logika konstrukcji),
 • artykuł został zaakceptowany przez anonimowych recenzentów.