Polska Misja Historyczna

Universität Würzburg, Am Hubland, 97074 Würzburg, Niemcy
e-mail: r.skowronska@uni-wuerzburg.de

Würzburg; foto: Bartłomiej Łyczak

Wskazówki wydawnicze

Do Biuletynu Polskiej Misji Historycznej przyjmowane są artykuły i teksty dotychczas niepublikowane (dotyczy to także publikacji w internecie), które nie są oferowane jednocześnie do druku w innych wydawnictwach. Ich Autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść artykułu (tj. za wszystkie składające się na niego części: tekst, ilustracje, przypisy, bibliografia itd.). Artykuły są publikowane w języku niemieckim lub angielskim, wraz z krótkimi streszczeniami w języku polskim, angielskim i niemieckim oraz bibliografią. Autorzy nie otrzymują honorarium za publikowane w Biuletynie teksty.

Informujemy, że Redakcja Biuletynu Polskiej Misji Historycznej korzysta z programu antyplagiatowego iThenticate, od 2016 roku każdy artykuł jest sprawdzany pod względem oryginalności. Redakcja oświadcza, że wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą dokumentowane oraz upubliczniane poprzez powiadomienie odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające Autorów, instytucje i stowarzyszenia naukowe itp.).

Zapobieganie zjawiskom „ghostwriting” i „guest authorship”

Jednym z przejawów nierzetelności naukowej są:

 • „ghostwriting” – brak informacji o Autorze, który wniósł istotny wkład w powstanie publikacji (brak na liście Autorów lub w podziękowaniach)
 • „guest authorship” („honorary authorship”) – zamieszczenie wśród Autorów publikacji nazwiska osoby, której udział w przygotowanie tekstu był znikomy lub nie miał miejsca.

Zasady ogólne oraz umowy i oświadczenia

Przesyłanie tekstów do Redakcji odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Akademickiej Platformy Czasopism. Po zarejestrowaniu się proszę przesłać artykuł: link do instrukcji.

Autor zgłaszający tekst do publikacji zobowiązany jest do ujawnienia wszystkich autorów uczestniczących w przygotowaniu tekstu oraz (jeśli dotyczy) wskazanie źródeł finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”). W wypadku tekstów przygotowanych przez dwóch lub wielu Autorów, Autorzy zobowiązani są do przesłania do Redakcji oświadczenia o wkładzie poszczególnych Autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz wskazaniem Autora/Autorów koncepcji, założeń, metod itp.). Główną odpowiedzialność za tekst ponosi Autor zgłaszający go Redakcji. Autorzy/Autorki przesyłając artykuł przez stronę APCz składają oświadczenia dotyczące praw autorskich oraz przygotowania artykułu zgodnie z zasadami etycznymi dla prac naukowych. Oświadczenie jest także dostępne w formie dokumentu word (oświadczenie).

Zasady dotyczące przygotowania tekstu

Teksty (wraz z przypisami) winny być przygotowane zgodnie z podanymi poniżej zasadami. Artykuł powinien mieć objętość 10-25 stron. Przed publikacją (po składzie) Biuletynu Autorzy otrzymują pocztą mailową swój tekst do korekty, jest on już po poprawkach redaktorskich. Zobowiązani są dokonać poprawek i przesłać go z do Redakcji w ciągu maksymalnie tygodnia. Korekta ta ma na celu wyeliminowanie błędów literowych, naniesienie drobnych uzupełnień oraz zapoznanie się z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Redakcję. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia korekty (po konsultacji z Autorem), jeśli poprawki są zbyt obszerne.

Teksty należy przesyłać w pliku tekstowym w formacie *.rtf lub *.doc/*.docx

Podczas przygotowywania tekstu należy stosować się do poniższych wskazówek dotyczących układu stron i formatowania. Proszę bez wyraźnej potrzeby nie stosować innego niż podstawowe formatowania, np. nie tworzyć nagłówków, numerów stron, wcięć na początku akapitów, nie wprowadzać specjalnych czcionek.

Budowa artykułu

 • imię i nazwisko, afiliacja, E-Mail, ORCID,
 • tytuł,
 • artykuł (przypisy pod tekstem na dole strony),
 • streszczenie (z tytułem) w języku artykułu oraz w języku polskim (max. 500 znaków ze spacjami),
 • Słowa kluczowe / Schlagworte / Keywords (max. 5 wyrażeń),
 • Bibliografia / Bibliografie / Bibliography (podzielone na: Źródła archiwalne / Archivalische Quellen / Archival Sources; Źródła drukowane / Gedruckte Quellen / Printed Sources i Literatura / Literatur / Literature) –  w bibliografii proszę stosować pełny zapis bibliograficzny, proszę nie stosować skrótów,
 • Ilustracje (każda ilustracja powinna być dostarczona w postaci odrębnego pliku z podaniem jego nazwy, na końcu artykułu proszę umieścić spis ilustracji; proszę wziąć pod uwagę, że ilustrację sa publikowane na końcu artykułu).

Formatowanie:

 • czcionka: 12 punktów, Times New Roman, nie stosować podkreśleń,
 • czcionka w cytatach (dotyczy tylko odrębnych akapitów): 11 punktów, Times New Roman,
 • interlinia 1,5 wiersza,
 • marginesy 2,5 cm,
 • tekst przypisów dolnych: 10 punktów, Times New Roman,
 • nie należy: dzielić wyrazów, stosować specjalnego formatowania.

Wskazówki ogólne: tekst i przypisy

 • Język niemiecki: proszę kierować się zasadami przedstawionymi w Duden.
 • Przy pierwszym cytowaniu należy podać możliwie najbardziej aktualne oraz pełne nazwy instytucji, organizacji itp. Przy nazwach w języku innym niż język artykułu należy podawać oryginalną nazwę w nawiasach lub przypisie. W przypisie można zaznaczyć, że w dalszej części tekstu będzie stosowany skrót, np.: „weiter: …” (w tekstach anglojęzycznych: „further: …”).
 • W tytule i tekście proszę generalnie nie stosować skrótów. W przypisach można stosować skróty (ze spacją), na przykład: z. B. lub u. a.
 • Cytaty ze źródeł i literatury – w cudzysłowie (czcionka 12) lub większe fragmenty bez cudzysłowu w odrębnych akapitach (czcionka 11) punktów z poszerzonymi marginesami (odstęp 3 cm).
 • Wyrażenia (np. ad hoc) – kursywą, bez cudzysłowu.
 • Kropka zawsze na końcu – po cudzysłowie i numerze przypisu (wyjątki: znaki ! ? w cytowanym tekście, które powinny być przed znakiem końca cytatu, w tym wypadku nie powinno być już kropki).
 • Daty i podwójne nazwiska – bez spacji pomiędzy myślnikiem: Nowak-Kowalska, 1546–1563 (a nie: Nowak – Kowalska, 1546 – 1563).
 • W datach oraz przy podawaniu numerów stron proszę stosować półpauzy –  (kombinacja klawiszy: ctrl + -), np. 1456–1467, S. 23–35.
 • Daty powinny być zapisane w następującym formacie: 4. Mai 1852 lub 4.05.1852 (w tekstach angielskojęzycznych: 4 May 1852, 4.05.1852).
 • Wszystkie tytuły (artykułów, książek, źródeł, dzieł zbiorowych, czasopism, projektów) proszę zapisywać kursywą (w tekście i przypisach).
 • Cyfry należy zapisywać – do jedenastu słownie, od 12 cyfrą (jedenaście, 12). Liczby: 1.000, 10.000, 100.000, 1.000.000.

Przypisy

 • Przypisy powinny być automatycznie generowane w programie komputerowym („odwołania”, „wstaw przypis dolny”).
 • W tekście numer przypisu powinien być zawsze przed kropką lub przecinkiem.
 • Przy pierwszym cytowaniu dzieła powinien zostać podany pełny zapis bibliograficzny (por. przykłady na końcu), imiona autorów w formie inicjałów (jeśli kilka imion np.: K. J. A. Neumann ze spacją pomiędzy). Przy powtórnym cytowaniu – zapis skrócony, bez inicjałów imion, „ebenda” (w artykułach w języku angielskim lub innym: „ibidem”) – przy powtórnym cytowaniu dzieła. Gdy powtarza się autor: „ders.”; autorka: „dies.” (odpowiednio „idem” lub „eadem”). Folgende Seite (skrót: f.), S. 42 f. Folgende Seiten (skót: ff.), S. 36 ff.
 • Nazwiska współautorów oraz współredaktorów powinny być oddzielone przecinkiem.
 • Nie podajemy miejsca wydania dzieła. Data wydania w nawiasach okrągłych; wskazówka, które jest to wydanie – przed datą wydania we frakcji górnej. Proszę nie stosować skrótów typu „Bd.“, „Jg.“, „Nr.“ – tylko arabskie cyfry (zob. przykłady na końcu instrukcji). Numery stron np.: „S. 5“ (j. angielski: „p. 5” lub „pp. 5-15).
 • Dzieła publikowane w czasopismach i w pracach zbiorowych z „in:“.
 • Skróty nazw instytucji można konstruować samodzielnie w przypisach wprowadzając w nawiasach okrągłych informację: weiter: … (w tekstach anglojęzycznych: further:).
 • Dokumenty i teksty z internetu powinny być cytowane zgodnie z ogólnymi zasadami. Dodatkowo konieczna jest informacja: „URL: tu należy podać adres strony internetowej (aufgerufen 5.05.2010)” (w artykule w języku angielskim: „URL: … (visited 4.09.2010)”).

Streszczenie

Do każdego artykuły powinno zostać przygotowane krótkie streszczenie (maksymalnie 500 znaków ze spacjami) w języku polskim oraz w języku artykułu. Streszczenia będa publikowane w trzech językach: polskim, niemieckim oraz angielskim.

Słowa kluczowe

Tematyka artykułu powinna zostać ujęta w kilku, maksymalnie pięciu, wyrażeniach w języku polskim, niemieckim i angielskim. Przykład:

Słowa kluczowe / Schlagworte / Keywords
• egodokumenty; rękopisy; pamięć; kultura nowożytna
• Ego-Dokumente; Handschriften; Gedächtnis; frühneuzeitliche Kultur
• Egodocuments; manuscripts; memory; early modern culture

Bibliografia

Na końcu artykułu powinien znajdować się wykaz źródeł i literatury, które zostały wykorzystane podczas pracy nad artykułem. Wykaz powinien być podzielony na trzy części: Źródła archiwalne / Archivalische Quellen / Archival Sources; Źródła drukowane / Gedruckte Quellen / Printed Sources; Literatura / Literatur / Literature. Każda pozycja powinna być zakończona kropką. Uporządkowanie: alfabetyczne, według nazwisk (monografie, artykuły) lub tytułów (edycje źródeł, prace zbiorowe). Przykłady:

Lang E., Die Landwirtschaftliche Fakultät an der Albertus-Universität Königsberg, in: Jahrbuch der Albertus-Universität zu Königsberg, 2 (1952), S. 267.

Burchard von Ursperg, Chronicon, ad a. 1227, hg. v. O. Holder-Egger, B. v. Simson, (Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum Germanicarum, 1916).

Proszę nie tłumaczyć tytułów na język artykułu, stosować jednak odpowiedni dla języka artykułu zapis (np. wyd.: hg. v. lub ed. by).

W bibliografii proszę stosować pełny zapis bibliograficzny, proszę nie stosować skrótów.

Dla prac zapisanych cyrylicą proszę stosować transliterację [w nawiasach kwadratowych proszę podawać zapis oryginalny]. Transliteracja wg zasad ISO-9: http://www.translitteration.com/transliteration/en/russian/iso-9/

Przykład bibliografii:

Bibliografia / Bibliografie / Bibliography

Źródła archiwalne / Archivalische Quellen / Archival Sources

Archiv der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften Görlitz, Sign. OLGW XII. 1 u. OLGdW A25: Briefe C. A. v. Schachmanns.

Źródła drukowane / Gedruckte Quellen / Printed Sources

Correspondance inédite du roi Stanislas-Auguste Poniatowski et de Madame Geoffrin 1764–77. Etude sur Stanislas-Auguste et Madame Geoffrin et accompagnée de nombreuses notes, hg. v. M. Ch. de Mouy, (1875).

Literatura / Literatur / Literature

Baldauf I., Zinzendorfs Gemeineidee. Ordnung und wirtschaftliche Organisation der Ortsgemeine, in: Graf ohne Grenzen. Leben und Werk von Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, hg. v. K. Müller, (2000), S. 124–136.

Ilustracje

 • Pełną odpowiedzialność za zamieszczone ilustracje ponosi autor (autorzy): proszę nie naruszać praw autorskich, np. nie wolno zamieszczać ilustracji, schematów, rysunków bez uzgodnienia tego z właścicielem.
 • Nie publikujemy ilustracji ogólnie dostępnych, np. z internetu.
 • Każda ilustracja powinna być dostarczona w postaci odrębnego pliku z podaniem jego nazwy, na końcu artykułu proszę umieścić spis ilustracji. Proszę wziąć pod uwagę, że ilustrację sa publikowane na końcu artykułu.
 • Fotografie: pliki *.tif, *.jpg lub *.psd o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi [najlepiej 600 dpi].
 • Wykresy – wykonane w Corel Draw lub Microsoft Excel (jeśli muszą być w trakcie prac poddawane edycji).
 • Rysunki – w postaci plików *.cdr (wraz z dołączonymi czcionkami) lub kontrastowe + pliki .pdf.

Przykłady zapisów bibliograficznych w przypisach

Źródła:

Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (weiter: GStA PK), Rep.76 Va Sekt.11 Tit.V No 1 Bd IX.

Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (künftig zitiert als: AUAM), Akten der Reichsuniversität Posen, Sign. 143/73: Bericht von Hans Streit an den Reichsbildungsminister vom 6.01.1940.

Archiwum Państwowe w Olsztynie (weiter: APO), Sign. 1646/845, S. 36–37, 69.

Archiv der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften Görlitz, Sign. OLGW XII. 1 u. OLGdW A25: Briefe C. A. v. Schachmanns.

Stadtarchiv Augsburg (künftig zitiert als: StadtA Augsburg), Historischer Verein (künftig zitiert als: HV), Nr. 150 ½, Bd. 4, 1 (Eintrag vom 2.01.1797).

Unitätsarchiv Herrnhut, Dürninger Archiv, Sign. 508/5: Brief des Fürsten Adam Kazimierz Czartoryski an die Geschäft sführung des Dürninger Unternehmens Warschau 2.04.1776.

Edycje:

W serii wydawniczej:

Burchard von Ursperg, Chronicon, ad a. 1227, ed. by O. Holder-Egger, B. v. Simson, (Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum Germanicarum, 1916), S. 124.

Simon Grunau’s Preussische Chronik, hg. v. M. Perlbach, (Die preussischen Geschichtsschreiber des XVI. und XVII. Jahrhunderts 1, 1876), S. 1–755.

Catalogus abbatum Saganensium, hg. v. G. A. Stenzel, (Scriptores rerum Silesiacarum 1, 1835).

Annales Glogovienses bis z. J. 1493 nebst urkundlichen Beilagen, hg. v. H. Markgraf, (Scriptores rerum Silesiacarum 10, 1877).

W pracy zbiorowej:

Život císaře Karla IV., hg. v. J. Emler, in: Fontes rerum Bohemicarum, 3 (1882), S. 323–417.

Jacob Lubbe’s Familienchronik, hg. v. Th. Hirsch, in: Scriptores rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen der preussischen Vorzeit bis zum Untergange der Ordensherrschaft, hg. v. Th . Hirsch, M. Töppen, E. Strehlke, 4 (1870), S. 692–724.

Monografie:

J. Serczyk, Albertyna Uniwersytet w Królewcu (1544–1945), (1994), S. 22.

R. A. Müller, Geschichte der Universität. Von der mittelalterlichen Universitas zur deutschen Hochschule, (1996), S. 55–57.

H. Prutz, Die Königliche Albertus-Universität zu Königsberg i. Pr. im neunzehnten Jahrhundert, (1894), S. 1.

D. H. Arnold, Ausführliche und mit Urkunden versehene Historie der Königsbergischen Universität, 1 (1746), S. 60.

Artykuły w seriach, serie:

W. Hubatsch, Die Albertus-Universität zu Königsberg i. Pr. in der deutschen Geistesgeschichte 1544–1944, in: Deutsche Universitäten und Hochschulen im Osten, hg. v. W. Hubatsch (et al.), (Wissenschaftliche Abhandlungen der Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen 30, 1964), S. 1.

W. Mrozowicz, Die polnische Universitätsbibliothek Breslau. Eine Übersicht, in: A. Rüffler, Die Stadtbibliothek Breslau im Spiegel der Erinnerung. Geschichte – Bestände – Forschungsstätte, (Quellen und Darstellungen zur schlesischen Geschichte 28, 1997), S. 174–184.

P. A. Süß, Grundzüge der Würzburger Universitätsgeschichte 1402–2002. Eine Zusammenschau, (Quellen und Beiträge zur Geschichte der Universität Würzburg 10, 2007).

R. Paschke, Studentenhistorisches Lexikon, aus dem Nachlass, hg. und bearb. v. F. Golücke, (GDS-Archiv für Hochschul- und Studentengeschichte (künftig zitiert als: GDS-Archiv) 9, 1999), S. 113.

J. Petersohn, Der südliche Ostseeraum im kirchlich-politischen Kräftespiel des Reichs, Polens und Dänemarks vom 10. bis 13. Jahrhundert. Mission – Kirchenorganisation – Kultpolitik, (Osteuropa in Vergangenheit und Gegenwart 17, 1979), S. 345.

Artykuły w czasopismach:

F. E. W. Zschaler, Katholische Universitäten in Kirche und Welt. Vielfalt eines universellen Konzepts, in: Jahrbuch für Universitätsgeschichte, 11 (2008), S. 17–39.

J. Baumgart, Biblioteka Uniwersytecka pod rządami „Reichsuniversität”, in: Przegląd Zachodni, 12, B. 2, 5–8 (1956), S. 300–310; ders., Los bibliotek wielkopolskich w latach 1939–1945, in: Przegląd Zachodni, 11 (1946), S. 928–936.

H. Lönnecker, Deutsche studentische Zusammenschlüsse in Ostmitteleuropa zwischen 1800 und 1920. Grundlagen – Quellen – Forschungen – Literatur, in: Berichte und Forschungen, 17 (2009), S. 185–214.

F. E. W. Zschaler, Das Eichstätter Universitätsarchiv – Neue Institution in einer alten Wissenschaftslandschaft, in: Jahrbuch für Universitätsgeschichte, 13 (2010), S. 253–256

M. Biskup, Średniowieczna sieć klasztorów w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach (do 1525 roku), in: Zapiski Historyczne, 64, 1 (1999), S. 35–61, hier S. 42.

E. Lang, Die Landwirtschaftliche Fakultät an der Albertus-Universität Königsberg, in: Jahrbuch der Albertus-Universität zu Königsberg, 2 (1952), S. 267.

P. Klopsch, Anonymität und Selbstnennung mittellateinischer Autoren, in: Mittellateinisches Jahrbuch, 4 (1967), S. 9–25.

I. Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufk lärung?, in: Berlinische Monatsschrift, Dezember (1784), S. 481–494.

Słowniki:

H. Heidenheimer, Moser, Friedrich Karl von, in: Allgemeine Deutsche Biographie (weiter: ADB), 22 (1885), S. 764–783.

Z. Zielińska, Poniatowski Kazimierz (1721–1800), podkomorzy kor., in: Polski Słownik Biograficzny (weiter: PSB), S. 444–453.

Artykuł w pracy zbiorowej:

N. Hammerstein, Die Hochschulträger, in: Geschichte der Universität in Europa, hg. v. W. Rüegg, 2: Von der Reformation zur Französischen Revolution (1500–1800) (1996), S. 105.

N. Reimann, Grundfragen und Organisation des Archivwesens, in: Praktische Archivkunde. Ein Leitfaden für Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste. Fachrichtung Archiv, hg. v. N. Reimann, (22008), S. 20–21.

C. Łuczak, Uniwersytet Poznański w latach okupacji, in: Dzieje Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1919–1969, [hg. v. Z. Grot], (1972).

F.-R. Erkens, „… Und wil ein grosse Reise do tun“. Überlegungen zur Balkan- und Orientpolitik Sigismunds von Luxemburg, in: Studien zum 15. Jahrhundert. Festschrift für Erich Meuthen, hg. v. J. Helmrath, H. Müller, 2 (1994), S. 739–762.

Miasto pod panowaniem diabelskim. Gdański dominikanin w obliczu następstw rewolty społecznej z lat 1525–1526, in: Miasto jako fenomen społeczny i kulturowy. Zbiór studiów, hg. v. C. Kardasz. J. Możdżeń, M. Spychaj, (2012), S. 169–185.

Artykuł w pracy zbiorowej (język angielski):

L. Kolankowski, Powstanie i organizacja Uniwersytetu, in: Uniwersytet Mikołaja Kopernika 1945–1955, ed. by A. Tomczak, (1957), pp. 17–18.

H. Duczkowska-Moraczewska, B. Kierzkowska, Sześćdziesiąt lat Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, in: Jubileusz 60.lecia Archiwum UMK w Toruniu, ed. by K. Stryjkowski, (2009), pp. 11–44.

Dokumenty i artykuły dostępne w internecie (dotyczy publikacji niepublikowanych w formie papierowej):

M. Morkramer, Die preußischen Schulprogramme und ihre Circularverfügungen Quellen aus dem Schularchiv des Ostendorf-Gymnasiums in Lippstadt, URL: http://www.fachportal-paedagogik.de/hbo/hbo_set.html?Id=497 (aufgerufen 5.05.2010).

Gesetz über die Sicherung und Nutzung von Archivgut des Bundes (Bundesarchivgesetz) vom 6. Januar 1988, par. 2 Absatz 8 und 1, URL: http://bundesrecht.juris.de/barchg/index.html (aufgerufen 5.06.2011).

Dokumenty i artykuły dostępne w internecie (dotyczy publikacji niepublikowanych w formie papierowej), język angielski:

… Autor, Tytuł …, URL: http://www.archiwum.umk.pl/o_archiwum/rys_historyczny.html (visited on 4.09.2010).

Skrócony zapis bibliograficzny:

M. Biskup, Średniowieczna, S. 42; ders., Die herrschaftlichen Umzüge in Ordensland Preussen in den Jahren 1516 und 1518, „Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands“, 46 (2000), S. 113–138.

Duczkowska-Moraczewska, Kierzkowska, Sześćdziesiąt lat, pp. 30-32.

Ebenda, S. 123.

Skróty:

Anm. – Anmerkung
Aufl. – Auflage
bearb. – bearbeitet
Diss. – Dissertation
ed. by – edited by (w tekstach anglojęzycznych)
hg. v. – herausgegeben von (w tekstach niemieckojęzycznych)
Lfg. – Lieferung
Ms. – Manuskript (w tekstach niemieckojęzycznych: ms.)
NF – Neue Folge
Sign. – Signatur
u. a. – unter anderen / unter anderem
z. B. – zum Beispiel