Polska Misja Historyczna

Universität Würzburg
Am Hubland, Philosophisches Zentrum (7/U/9)
97074 Würzburg, Niemcy
e-mail: renata.skowronska@uni-wuerzburg.de

Würzburg; foto: Bartłomiej Łyczak

Etyka publikowania i oświadczenie o zapobieganiu nadużyciom

 

W trosce o najwyższą jakość publikowanych artykułów naukowych Redakcja, Komitet Redakcyjny / Rada Naukowa czasopisma Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission na wszystkich etapach pracy z tekstami naukowymi dbają o przestrzeganie prawa własności intelektualnej, rzetelność prezentowanych na łamach pisma badań naukowych i przestrzegają standardów etycznych ustalonych przez Comitee on Publication Ethics (COPE). Standardy te wyznaczają ostateczne i niepodważalne reguły rządzące procesem recenzowania i redagowania nadesłanych tekstów naukowych. Redakcja, Rada Redakcyjna oraz Rada Naukowa czasopisma Biuletyn Polskiej Misji Historycznej oświadczają, że na ich przestrzeganie nie mają wpływu żadne relacje ze sferą biznesu. W związku z powyższym, ustala się następujące obowiązki zaangażowanych w proces publikacji stron:

I. OBOWIĄZKI RECENZENTÓW
Recenzenci tekstów naukowych nadesłanych do czasopisma Biuletyn Polskiej Misji Historycznej zobowiązują się do:
1. Rzetelnego, obiektywnego recenzowania przedstawionych im artykułów naukowych, w zgodzie ze standardami etycznymi i powstrzymując się od wszelkich form nienaukowej krytyki;
2. Dołożenia wszelkich starań, by podnieść wartość naukową recenzowanych artykułów naukowych;
3. Powstrzymania się od sporządzenia recenzji, jeśli dziedzina, jakiej dotyczą recenzowane artykuły naukowe nie mieści się w ich naukowych kompetencjach lub/i istnieje konflikt interesów pomiędzy Autorem/Autorką a Recenzentem/Recenzentką;
4. Poinformowania Redakcji w sytuacji odkrycia jakichkolwiek naruszeń standardów etycznych w recenzowanych artykułach naukowych, w tym przede wszystkim plagiatów i autoplagiatów;
5. Przestrzegania reguł poufności dotyczących wszystkich informacji związanych z procesem recenzowania.

II. OBOWIĄZKI AUTORÓW
Autorzy tekstów naukowych nadesłanych do czasopisma Biuletyn Polskiej Misji Historycznej zobowiązują się do:
1. Złożenia oświadczenia, że wszystkie zawarte w nadesłanych przez nich artykułach naukowych dane są oryginalne i prawdziwe;
2. Złożenia oświadczenia, że nadesłany tekst naukowy nie został skierowany do procesu recenzowania w innym czasopiśmie naukowym;
3. Współpracy z Redakcją czasopisma w procesie wymiany informacji dotyczących recenzowania i redagowania nadesłanych artykułów naukowych;
4. Ujawnienia danych o miejscu wcześniejszego opublikowania tekstu naukowego, jeśli jest on w całości lub w części przedrukiem;
5. Ujawnienia źródeł finansowania badań naukowych, których wyniki są prezentowane w nadesłanych artykułach naukowych;
6. Ujawnienia pełnej listy autorów nadesłanych artykułów naukowych;
7. Uzyskania zgody na publikację innych objętych prawem autorskim elementów artykułu naukowego (np. ilustracji, zdjęć);
8. Ujawnienia informacji o każdym potencjalnym konflikcie interesów, jaki może się pojawić w procesie recenzowania i redagowania nadesłanych artykułów naukowych.
9. Wyrażenie przez Autora/Autorkę woli publikacji artykułu naukowego w czasopiśmie Biuletyn Polskiej Misji Historycznej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń, o których mowa w punktach 1 i 2.

III OBOWIĄZKI REDAKCJI
Członkowie redakcji czasopisma Biuletyn Polskiej Misji Historycznej zobowiązują się do:
1. Decydowania o publikacji nadesłanych tekstów naukowych, biorąc pod uwagę wyłącznie ich wartość naukową, bez względu na pochodzenie, wyznanie, orientację seksualną, płeć, obywatelstwo i światopogląd Autora/Autorki;
2. Podejmowania obiektywnych decyzji o przyjęciu artykułów naukowych do druku i udzielania ich Autorom/Autorkom tekstów naukowych wraz z uzasadnieniem;
3. Informowania na stronie internetowej czasopisma o regułach recenzowania nadesłanych tekstów naukowych;
4. Zachowania pełnej anonimowości w procesie recenzowania tekstów naukowych i nieujawniania treści recenzji osobom trzecim;
5. Wycofania się z procesu redagowania tekstu naukowego, jeśli istnieje konflikt interesów z jego Autorem/Autorką;
6. Informowania Autorów o wszelkich sugestiach zmian w tekstach naukowych, wyłączywszy adiustację i korektę.