Polska Misja Historyczna

Universität Würzburg, Am Hubland, 97074 Würzburg, Niemcy
e-mail: r.skowronska@uni-wuerzburg.de

Würzburg; foto: Bartłomiej Łyczak

Konkurs na stypendia Polskiej Misji Historycznej ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową

W imieniu Rady Naukowej Polskiej Misji Historycznej uprzejmie informuję o możliwości uzyskania stypendium na pobyt półmiesięczny związany z badaniami naukowymi w zakresie nauk historycznych w Würzburgu w 2021 roku.

Szczegóły:

  • Konkurs skierowany jest do wszystkich naukowców zamieszkałych na terenie Polski (doktorantów, doktorów, doktorów habilitowanych, profesorów) zajmujących się tematami historycznymi.
  • Temat projektu badawczego powinien dotyczyć zagadnień z zakresu nauk historycznych. Proszę o staranne sformułowanie tytułu (problem badawczy, zakres czasowy, w wypadku badań biograficznych daty życia itp.).
  • Fundatorem stypendiów jest Bawarska Kancelaria Państwowa. Wysokość stypendium wynosi 850,- euro, stypendium przyznawane jest na 15 dni (13 dni pobytu i dwa dni podróży). Stypendyści zobowiązani są do samodzielnego pokrycia wszystkich kosztów związanych z przyjazdem i pobytem w Würzburgu, nie ma możliwości uzyskania dodatkowych funduszy na ten cel. Zasady realizacji stypendium regulują odpowiednie przepisy Bawarii, stypendyści zobowiązują się do przestrzegania wytycznych Uniwersytetu w Würzburgu.
  • Termin realizacji stypendium jest dowolny, maksymalnie jednak należy je wykorzystać do dnia 18 grudnia 2021 roku.

Wnioski o przyznanie stypendium uprzejmie prosimy przesyłać w terminie do 12 lutego 2021 roku. Wniosek składa się z dwóch części:

  • „Wniosek o przyznanie stypendium” (zał. nr 1) – proszę o przesyłanie tej części wniosku wyłącznie w formie dokumentu word (.docx; uwaga: serwer odrzuca maile z dokumentami .doc) pocztą elektroniczną na adres r.skowronska@uni-wuerzburg.de;
  • „Zgoda na przetwarzanie i publikację danych osobowych” (zał. nr 2) – proszę o przesyłanie tej części wniosku w formie dokumentu .pdf pocztą elektroniczną na adres: r.skowronska@uni-wuerzburg.de lub pocztą tradycyjną (konieczny jest podpis, adres poniżej);
  • Uwaga: rozpatrywane będą jedynie kompletne wnioski (zał. nr 1 oraz zał. nr 2); proszę korzystać z nowych formularzy (.docx); proszę nie zmieniać formatowania wniosku, nie pisać całych wyrazów dużymi literami, kursywą itp.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie rozesłana pocztą mailową bezpośrednio do osób aplikujących po zatwierdzeniu stypendiów przez Kancelarię Bawarii, prawdopodobnie do połowy maja 2021 r. Dalsze informacje znajdą Państwo na stronach internetowych Misji: o konkursach stypendialnych (link) oraz wskazówki dla stypendystów (link). Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Adres w wypadku przesyłania „Zgody na przetwarzanie danych osobowych” pocztą tradycyjną:

Universität Würzburg
Polnische Historische Mission
Philosophiegebäude
Am Hubland
97074 Würzburg
Niemcy